- Thay vì chỉ được tiếp nhận không quá 10-20% tổng số học sinh, các trường quốc tế sẽ được tiếp nhận tới gần 50% học sinh người Việt Nam theo học chương trình nước ngoài.

Điều này được đưa ra tại chương 3, Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Nghi định 86 là văn bản quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, vừa được Chính phủ ban hành ngày 6/6 để thay thế cho Nghị định 73.

Trước khi có Nghị định 86, nhiều nhà đầu tư cho rằng quy định hiện hành đã trói buộc các trường có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là trường quốc tế). Cụ thể là các trường này chỉ được phép tuyển giới hạn không quá 10% (bậc tiểu học) hoặc 20% (bậc THCS) học sinh Việt Nam.

Nghị định mới nhất đã "mở rộng" cửa hơn cho các trường quốc tế trong việc thu hút học sinh Việt Nam.

Cụ thể, điều 24 của Nghị định 73 quy định như sau:

Tăng tỷ lệ học sinh VN tại trường quốc tế lên gần 50%

 Điều khoản "Tiếp nhận học sinh Việt Nam" tại Nghị định mới đã cho phép cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học, trung học được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học chương trình giáo dục của nước ngoài, thấp hơn 50% tổng số học sinh hiện có. Cụ thể như sau:

Tăng tỷ lệ học sinh VN tại trường quốc tế lên gần 50%

Nghị định 86 cũng quy định điều kiện thành lập các cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài ở lĩnh vực mầm non, phổ thông. Về vốn đầu tư, dự án thành lập trường mầm non phải có suất đầu tư tối thiểu là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Còn mở trường phổ thông thì suất đầu tư tối thiểu là 50 triệu đồng, tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 50 triệu đồng.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.

Hạ Anh

Tối thiểu 1.000 tỷ mới được mở đại học nước ngoài ở Việt Nam

Tối thiểu 1.000 tỷ mới được mở đại học nước ngoài ở Việt Nam

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có tổng số vốn thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).