Độc giả Nguyễn Tiến Sỹ chia sẻ phương pháp giải bài toán nói dối - nói thật như sau:

bài toán, bài toán nói dối, bài toán nói dối - nói thật, đáp án

1) Để dễ hiểu thì ta tạm đặt:

+  A  nói dối vào các thứ ( 6,7,CN) suy ra A sẽ nói thật vào các thứ ( 2,3,4,5).

+ B nói dối vào các thư (3,4,5) suy ra nói thật vào các thứ ( 2,6,7,CN).

2) Ta suy luận như sau:

+ Theo như trên thì thứ 2 cả A,B đều là ngày nói thật. Do không có ngày nào cả hai cùng nói dối nên loại trừ thứ hai. 

Và vì vậy, ngày mà cả A, B đều nói “ngày  mai tôi sẽ nói dối”  là ngày của  người này nói thật và người kia nói dối. Đồng thời, ngày đó phải thỏa mãn 2 điều kiện: 

1. Ngày của người này: hôm nay  nói thật nhưng ngày hôm sau là ngày nói dối  

2. Và cũng là ngày của  người kia: hôm nay  nói dối nhưng ngày hôm sau là ngày nói thật.

 

Như vậy, dùng phương pháp loại trừ và  để dễ hiểu ta xem xét từ ngày thứ 6 trở đi:

- Thứ sáu: Ngày nói dối của A nhưng thứ 7 cũng là ngày nói dối : Loại trừ.

- Thứ 7: Ngày nói dối của A nhưng CN cũng là ngày nói dối: Loại trừ.

- Chủ nhật: Do thứ 2 cả A và B đều nói thật nên: Loại trừ.

- Thứ hai: Ngày nói thật của A nhưng thứ 3 cũng là ngày nói thật: Loại trừ.

- Thứ ba: Ngày nói thật của A nhưng thứ tư chũng là ngày nói thật: Loại trừ.

- Thứ tư: Ngày nói thật của A nhưng thứ 5 cũng là ngày nói thật : Loại trừ.

- Thứ 5: Ngày nói thật của A và thứ 6 là ngày nói dối: Đạt  điều kiện 1.

Đồng thời thứ 5 là ngày nói dối của B và thứ 6 là ngày nói thật: Đạt điều kiện 2.

Như vậy chỉ có thứ 5 mới thỏa mãn các điều kiện trên.

Vậy đáp số là Thứ 5.

Nguyễn Tiến Sỹ