Theo kết quả thực hiện mục tiêu của đào tạo nghề cho lao động nông thôn gia đoạn 2010 tới tháng 6/2019 TP.HCM đã đào tạo hơn 75.000 lao động nông thôn.

Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2015, thành phố đã tổ chức đào tạo nghề cho 34.808 người, trong đó, đối tượng 1 là 2.207 người, đối tượng 2 là 937 người, đối tượng 3 là 31.664 người; có 9.774 người học nghề nông nghiệp và 25.034 người học nghề phi nông nghiệp.

Hơn 75.000 lao động nông thôn ở TP.HCM được đào tạo nghề
Trong gần 10 nă, khoàng 75.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề (Ảnh:Lê Anh Dũng)

Giai đoạn 2016 - 2018, thành phố đã tổ chức đào tạo nghề cho 30.600 người lao động, đạt tỷ lệ 58,72% so chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Tính đến 30/6/2019, Thành phố đã tổ chức đào tạo nghề cho 6.894 lao động, đạt 65,7% kế hoạch năm 2019, ước thực hiện năm 2019 đào tạo nghề cho 10.500 người và dự kiến năm 2020 đào tạo nghề cho 11.000 người.
Trong đố này có 45.344 lao động được hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

Sau học nghề có 80% lao động có việc làm, số còn lại tự tạo hoặc tự tìm việc làm.

Ngoài lao động, ủy ban nhân dân các huyện đã tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn và các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ như: thống kê; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị; bồi dưỡng đại biểu HĐND; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã – thị trấn; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp; nghiệp vụ thanh tra cơ bản; tập huấn kỹ năng viết văn bản, viết báo cáo; tập huấn phương pháp điều tra xã hội văn hóa; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; kỹ năng liên kết và làm việc nhóm; tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật (12 chuyên đề về cán bộ công chức và văn thư lưu trữ); bồi dưỡng nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Trong giai đoạn 2010 – 2019, đã tổ chúc đào tạo, bồi dưỡng cho 6.135 người.

L.Huyền