Năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 8.255 lao động nông thôn. 

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Hà Nội đang chuyển dần từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của người dân lao động nông thôn và theo yêu cầu của thị trường lao động, sản xuất hàng hóa. Thông qua công tác đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo ngày một tăng, hiện đã đạt khoảng 70%.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho năm tới, TP đề nghị chính quyền địa phương các cấp cần xây dựng kế hoạch triển khai sớm ngay từ đầu năm 2020 để chỉ đạo các cơ sở tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu dạy và học.

 
Hà Nội: Dự kiến đào tạo 8.300 lao động nông thôn cho năm 2020
Hà Nội đào tạo nghề gần 8.300 lao động nông thôn 2020

Theo báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 do Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn TP hiện có 2.158.841 lao động nông thôn. Trong đó, số lao động thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản là 568.390 người.

Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp là 8.849 người. Đối tượng được hưởng chế độ chính sách, người bị thu hồi đất nông nghiệp là 671 người; hộ nghèo, người dân tộc thiểu số là 759 người; người khuyết tật là 59 người; hộ cận nghèo là 691 người; lao động khác 6.669 người. 

Bảo Anh