Trong quá trình triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó giai đoạn 2010-2015 là 24.918.000.000 đồng.

học nghề,đào tạo nghề,dạy nghề
Sinh viên học nghề hàn xì (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Trong số này kinh phí để tuyên truyền, tư vấn học nghề là 1,22 tỷ; Điều tra, khảo sát, rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu học nghề hết 102 triệu; 437 triệu để phát triển chương trình, giáo trình; 1,2 tỷ để phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Riêng kinh phí để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề hơn 8 tỷ đồng; Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 16,2 tỷ.

 

Đặc biệt trong giai đoạn 2016 – 2020 UBND TP.HCM đã trích 40.000.000.000 đồng hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó 3,2 tỷ để tuyên truyền, tư vấn học nghề; 1,5 tỷ phục vụ việc điều tra, khảo sát, rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu học nghề; 1,47 tỷ đầu tư phát triển chương trình, giáo trình; 1,79 tỷ dùng để phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Riêng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: là 20,1 tỷ đồng.

L.Huyền