Bức hình thứ 1: 

Đáp án khám phá dòng chữ ẩn dưới các bức hình ngày 6/9
Từ ẩn dưới bức hình là: WORD.

Bức hình thứ 2:

Đáp án khám phá dòng chữ ẩn dưới các bức hình ngày 6/9
Từ ẩn dưới bức hình là: SEE.
 

Bức hình thứ 3:

Đáp án khám phá dòng chữ ẩn dưới các bức hình ngày 6/9
Từ ẩn dưới bức hình là: FROG

Khánh Hòa(st)

Khám phá những dòng chữ ẩn trong 3 bức hình

Khám phá những dòng chữ ẩn trong 3 bức hình

 Thử tài tinh mắt của bạn thông qua việc khám phá những dòng chữ bí ẩn trong 3 bức hình dưới đây.