Tuổi của Tí là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Tuổi của Tèo là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Tuổi của Tèo gấp tuổi của Út là: 12 : 4 = 3 (lần)

Tuổi của Tí gấp tuổi của Út là: 8 : 4 = 2 (lần)

Tuổi của Tèo gấp tuổi của Tí là: 12 : 8 = 3/2 (lần)

Vậy số kẹo Út được phân gấp 2 lần số kẹo Tí được phân, gấp 3 lần số kẹo Tèo được phân và số kẹo Tí được phân gấp 3/2 lần số kẹo Tèo được phân. Coi số kẹo Tèo được phân là 2 phần bằng nhau thì số kẹo Tí được phân là 3 phần và số kẹo Út được phân là 6 phần như thế. Tổng số phần là: 2 + 3 + 6 = 11 (phần).

Số kẹo Út được phân là: 110 : 11 x 6 = 60 (chiếc)

Số kẹo Tí được phân là: 110 : 11 x 3 = 30 (chiếc)

Số kẹo Tèo được phân là: 110 – (60 + 30) = 20 (chiếc).

Phan Duy Nghĩa