- Tại chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chú trọng gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học.

Để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015, UBND TP Hà Nội yêu cầu chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao chất lượng quân đội.

Phấn đấu cấp huyện đạt tỷ lệ trên 40% cấp quận trên 50% cấp quận công dân nhập ngũ có trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, thành phố "kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”.

 

Để tăng cường chất lượng tân binh, năm 2014, Hà Nội không tuyển chọn công dân cận thị, viễn thị, ưu tiên công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ để phục vụ quân đội. Thành phố cũng không thực hiện bù đổi quân, nếu tân binh không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị loại trả.

Được biết, trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, tỉ lệ công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 40%. Có 29 xã, phường, thị trấn của 17 quận huyện, thị xã đã có 100% công dân nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, tỷ lệ công dân là công chức, viên chức nhập ngũ chưa cao.

  • Ngân Anh