Theo công bố của Hội đồng giáo sư nhà nước khu vực miền Bắc có 62 Hội đồng giáo sư cơ sở; khu vực miền Trung có 10 Hội đồng giáo sư cơ sở; khu vực miền Nam có 25 Hội đồng giáo sư cơ sở.

Sau đây là các Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021:

Công bố 97 Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021
Công bố 97 Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021
Công bố 97 Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Ngày hôm qua, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã điều chỉnh thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Theo đó, các mốc thay đổi như sau: 

Ngày 4/6/2021, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tập hợp danh sách các hội đồng Giáo sư cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Thời gian tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là từ 1/7 - 15/7/2021.

 

30/7/2021 là hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại hội đồng giáo sư cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Các hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 2/8-25/8/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,… theo quy định) là 10/9/2021.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là 30/9/2021.

Các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021: từ 1/10 - 20/10/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng, hồ sơ của ứng viên… theo quy định) là 15/11/2021.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 25/11-30/11/2021.

Lê Huyền

Chỉ có 1 ứng viên ở Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐH Luật TP.HCM

Chỉ có 1 ứng viên ở Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐH Luật TP.HCM

Tại hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH Luật TP.HCM chỉ có 1 ứng viên xét giáo sư năm 2021 là Trưởng khoa Luật Dân sự.