Theo đó, có 75 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư. Trong số này có 1 trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt.

Có 349 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư. Như vậy năm 2019 có thêm 424 cá nhân được công nhận giáo sư và phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.
Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Danh sách cá nhân được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn TẠI ĐÂY.

Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
 
Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
Danh sách các ứng viên được công nhận chức danh giáo sư năm 2019
424 ứng viên GS và PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

424 ứng viên GS và PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn.