Sáu đạo sắc phong được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm
Đình Hoàng.

Theo Quyết định, công nhận 6 đạo sắc phong đang lưu giữ tại Đình Hoàng gồm: Sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Phù Vân Ứng Chế Đại Vương; Sắc phong cho Tả Minh Hiến công chúa Tôn Thần; Sắc phong cho Hữu Minh Đạo Phu Nhân Tôn Thần; Sắc phong cho Đông Chinh Tôn Thần; Sắc phong Đông Chinh Hộ Quốc Phù Vận Ứng Chế Linh Tả Đại Vương; Sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Chiêu Tài Hộ Quốc Phù Vận Đại Vương đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

 

Cả 6 Đạo Sắc phong đều là bản gốc và làm trên giấy dó với ngôn ngữ Hán Nôm. Cũng theo quyết định giao cơ sở thờ tự Đình Hoàng có trách nhiệm xây dựng phương án bảo quản an toàn, khoa học; bảo vệ giá trị nguyên gốc các Đạo Sắc phong theo quy định.   

Tình Lê

Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia

Tổng số bảo vật quốc gia trên cả nước cho tới thời điểm hiện tại là 215.