Vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Bắc Giang có địa bàn rộng, với 188 xã, chiếm 72% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số ở tỉnh có hơn 257 nghìn người, chiếm 14,26% số dân toàn tỉnh.

Thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó trọng tâm là giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và hỗ trợ tín dụng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Bắc Giang nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Nông thông mới ở tỉnh miền núi Sơn Động, Bắc Giang
 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang về Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021, trong năm 2021, tổng vốn thực hiện chính sách này là 18 tỷ đồng, giao cho các xã làm chủ đầu tư, đầu tư xây dựng 13 công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn 12 thôn, bản.

Đến nay, 10 công trình đã được khởi công xây dựng, trong đó 4 công trình đã hoàn thành 100% khối lượng, 6 công trình đạt trên 60% khối lượng…; nhờ đó, đã góp phần cải thiện, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa; giúp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống người dân các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh.

Được biết, giai đoạn 2022- 2025, Bắc Giang sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng 65 công trình ngầm dân sinh, 8 công trình cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Đến nay, các thủ tục theo quy định đã thực hiện xong và dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 12/2021…

Hằng Linh