Ngày 30/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

66,67% cấp ủy viên có trình độ thạc sỹ trở lên 

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 29/10, có 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu được 3.330 nhân sự cấp ủy. Trong đó, có 1.084 nhân sự tham gia lần đầu, đạt 32,5%.

Nâng cao lòng tự trọng của cán bộ, hình thành văn hóa không chạy chức
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; trong đó, cấp ủy viên có trình độ thạc sỹ trở lên là chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, thành công của đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tạo khí thế mới, vận hội mới, làm cơ sở tổ chức cho Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 người tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngoài ra, toàn ngành tiếp tục chú trọng công tác đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Về nhiệm vụ trong thời gian tới Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành chuẩn bị tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trưởng đoàn ĐBQH khóa XV.

 

Ông Chính cũng nhấn mạnh đến việc chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; hoàn thành  Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại theo chương trình, kế hoạch, nghị quyết năm 2020 về công tác xây dựng Đảng; trong đó, tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Nâng cao lòng tự trọng của cán bộ, hình thành văn hóa không chạy chức
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Đồng thời, toàn ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị, nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý, mỗi cán bộ, công chức cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cho cá nhân, cơ quan, đơn vị và tiếp tục hình thành bản sắc tốt đẹp của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Đồng thời thực hiện 3 không trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, tích cực xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thu Hằng

Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ

Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ

Không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; không để lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.