Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến ngày 29/10, có 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể về công tác bầu cử, việc bầu cử Ban Chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế. Kết quả bầu cử số lượng ban chấp hành, ban thường vụ giảm theo quy định, vẫn đảm bảo cơ cấu, chất lượng nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Tuổi bình quân của bí thư tỉnh ủy là 52,38 

Cụ thể, cơ cấu nữ, cấp ủy nữ là 523 nhân sự (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; có 34 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). 

Ủy viên ban thường vụ nữ là 123 nhân sự, đạt tỷ lệ 12,91%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%; có 20 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Bình Phước (40%). Có 9 bí thư cấp ủy nữ, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiều hơn nhiệm kỳ trước là 3 người). 

Chất lượng nhân sự cấp tỉnh ủy nhiệm kỳ mới nâng lên rõ rệt
Bầu cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 389 nhân sự, đạt tỷ lệ 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%, trong đó, cao nhất là Cao Bằng (75,5%). Ủy viên ban thường vụ người dân tộc thiểu số là 113 người, đạt tỷ lệ 11,86%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,51%; trong đó, cao nhất là Cao Bằng (80%).

Có 6 bí thư cấp ủy người dân tộc thiểu số (Bắc Kạn, Lai Châu, Tuyên Quang, Gia Lai, Sóc Trăng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương), đạt tỷ lệ 9,23%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,54%. 

Về trình độ, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là 2.220 nhân sự (28 giáo sư, phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Ban thường vụ có trình độ thạc sỹ trở lên là 613 nhân sự (7 giáo sư, phó giáo sư), đạt 64,32%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,23%.

Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 51 người (3 giáo sư, phó giáo sư), đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Phó bí thư có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 98 người (2 giáo sư, phó giáo sư), đạt 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Tuổi bình quân của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; Cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; có 28 bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%. 

Cụ thể, độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,82, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,07 tuổi; ban thường vụ là 50,44, thấp hơn 1,05 tuổi; bí thư là 52,38, thấp hơn 0,05 tuổi; phó bí thư là 50,91, thấp hơn 1,47 tuổi; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là 50,75, thấp hơn 0,63 tuổi.

 

Có 27 bí thư không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Có 3 đảng bộ TP. HCM, Điện Biên, Đồng Tháp thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất của BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức bí thư tỉnh, thành ủy; kết quả, cả 3 bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%. 

Ít đơn thư khiếu kiện hơn so với các nhiệm kỳ trước

Ngoài ra, các đại hội đã bầu được 65 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trong đó: tham gia lần đầu là 33 người (32.55%), nữ là 11 (15,71%), dân tộc thiểu số là 8 (11,68%). Độ tuổi bình quân là 50,75 tuổi. 

67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Ít đơn thư khiếu kiện hơn so với các nhiệm kỳ trước đây. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự.

Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều người đạt 100%. Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng bí thư cấp ủy là nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu tại Chỉ thị 35. Cấp ủy viên trẻ (dưới 40 tuổi) là 199 người, đạt tỷ lệ 5,98%, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,64%.

Từ kết quả này, Ban Tổ chức Trung ương rút ra kinh nghiệm, trong công tác nhân sự đại hội, phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm chuẩn y kết quả bầu cử đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện việc phân công cấp ủy, kiện toàn các chức danh chính quyền theo quy định. 

Việc thảo luận, góp ý và thông qua các văn kiện tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất. Nhiều đảng bộ đã đầu tư xây dựng phim tư liệu, slide trình chiếu, thuyết minh sinh động cho báo cáo chính trị, tham luận đại hội. Gần 1.400 ý kiến phát biểu, tham luận tại đại hội và các tổ thảo luận.

Trong đó, có nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, phân tích làm sâu sắc hơn những chuyển biến tích cực của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái.

Tập trung thảo luận kỹ lưỡng về các quan điểm mới, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn, chỉ tiêu phấn đấu và những vấn đề mới, khó, những nhiệm vụ mang tính đột phá gắn với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Thu Hằng

Những điểm nhấn từ 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Những điểm nhấn từ 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Từ ngày 20/9 đến 28/10, 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khóa mới.