A.B(Theo Tech Vision)

Nga sẽ dùng Internet phát từ vũ trụ vào năm 2024

Nga sẽ dùng Internet phát từ vũ trụ vào năm 2024

Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã nhận được các khoản ngân sách đầu tiên để nghiên cứu và phát triển mạng Internet trên vũ trụ.