L.D(Theo CNBC)

Đại dịch Covid-19 khiến thành phố tương lai thay đổi như thế nào?

Đại dịch Covid-19 khiến thành phố tương lai thay đổi như thế nào?

Đại dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mọi người. Vậy, thành phố tương lai hậu Covid-19 sẽ thay đổi như thế nào?