Chưa kịp vui mừng vì Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa, vừa được ký ban hành, nhiều cò đất đã than trời khi phát hiện các trường hợp bị cấm tách thửa đất.

Cụ thể, theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, có 4 trường hợp không được tách thửa, được quy định tại Điều 4.

Thứ nhất, khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

Thứ 2, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước: Biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

Cò đất than trời vì nhiều trường hợp cấm tách thửa
Đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới bị hạn chế tách thửa

Thứ 3, các khu vực đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được điều chỉnh và theo Quyết định này.

 

Thứ 4, nhà đất thuộc các khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt, trong quy định về tách thửa các loại đất, quy định tại Điều 5, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, chỉ những khu đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang mới được tách thửa. Riêng trường hợp khu đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.

Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Theo giới đầu tư đất nền, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND có nhiều điểm thoáng hơn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND trước đó. Tuy nhiên, hiện nay, đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang không còn nhiều để tách thửa. Phần lớn đất được giới đầu tư gom vào đang thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, nên sẽ phải chờ thời gian 3 năm từ khi phê duyệt các quy hoạch, mới biết có được tách thửa hay không.

Quốc Tuấn

TP.HCM giảm diện tích tối thiểu được tách thửa còn 36m2

TP.HCM giảm diện tích tối thiểu được tách thửa còn 36m2

Theo dự thảo mới, quy định diện tích đất ở tối thiểu của thửa đất khi tách thửa tại TP.HCM chia làm ba khu vực thay vì hai khu vực như trước đó.

Đất ở 25m2 được tách thửa: Hợp lòng dân

Đất ở 25m2 được tách thửa: Hợp lòng dân

Dự thảo tách thửa mới đối với đất ở mà Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đưa ra đã nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận.