Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc thanh tra, kết luận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phá dỡ, cấp phép xây dựng các nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước…

Ngày 27/10, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Vũ Hồng Khanh sau cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định nhà biệt thự theo Quyết định của UBND thành phố và triển khai công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn cho các nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành trước ngày 31/10/2015, các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý, khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo tập thể UBND thành phố xem xét trước ngày 15/11/2015, trước khi gửi báo cáo HĐND thành phố theo quy định.

Hà Nội: Thanh tra làm rõ trách nhiệm phá dỡ biệt thự cổ
Hiện nay, tại Hà Nội có nhiều nhà biệt thự cổ xuống cấp 

Phó Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, đối với 19 nhà biệt thự phải tiến hành kiểm định, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của thành phố, sau khi có kết quả kiểm định, căn cứ tiêu chí quy định, đề xuất phân loại, báo cáo thành phố.

Thành phố cũng thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng không đưa vào danh mục nhà biệt thự được bảo tồn, tôn tạo quản lý theo Quy chế đối với các nhà biệt thự có kết quả chấm điểm dưới 20 điểm (biệt thự không còn giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc). Các nhà biệt thự này được quản lý theo quy hoạch được phê duyệt và quy định chung về quản lý khu phố cổ, phố cũ, khu đô thị trung tâm.

Phó Chủ tịch thành phố Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc thanh tra, kết luận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phá dỡ, cấp phép xây dựng các nhà biệt thực thuộc sở hữu nhà nước, nhà biệt thự đan xen sở hữu nhà nước và tư nhân sau khi Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố đã yêu cầu dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ nhà biệt thự.

 

Thanh tra Thành phố căn cứ vào hồ sơ hiện có và kết quả kiểm tra để ban hành kết luận. Làm rõ có tiêu cực hay không trong việc phá dỡ, cấp giấy phép xây dựng tại các nhà biệt thự sau khi Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố đã có yêu cầu dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ nhà biệt thự, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/11/2015.

Yêu cầu Sở Nội vụ, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở Xây dựng, các thành viên Hội đồng thẩm định, thành viên Tổ công tác và các tập thể, cá nhân có liên quan về những vi phạm theo Kết luận của Thanh tra Thành phố.

Về triển khai kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn cho các nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Giao Sở Xây dựng kiểm tra đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2015.

Hồng Khanh