Hào khí Đông A

Hào khí Đông A
Hào khí Đông A - Bạch Đằng 1288, Tranh Sơn mài của Nguyễn Trường Linh

Hào khí Đông A Trần Hưng Quốc*

Địa linh nhân kiệt Phủ Thiên Trường

Triều đại hoàng kim thời thịnh trị

Non sông gấm vóc vững âu vàng

Quân Nguyên thế mạnh như vũ bão

Bô lão trời Nam Nghị Diên Hồng

Hùng tâm tráng khí gương Quốc Toản

Đồng tâm nhất trí cứu non sông

 

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Trung quân ái quốc tấm lòng son

Thù nhà gác lại đền nợ nước

Khí phách anh hùng bậc thánh nhân

Đại Việt hùng thiêng ghi sử sách

Ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông

Hào khí Đông A trời Nam toả

Giữ vững cơ đồ rạng núi sông.

(*Chữ Trần: Chiết tự thành hai chữ Đông Á)

Trung Thành