Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Pháp lý việc gọi vốn cho dự án
Ảnh minh họa

Bạn không nêu rõ là doanh nghiệp bạn đang làm ở mô hình công ty TNHH hay công ty cổ phần. Nếu để tăng vốn cho công ty cổ phần thì căn cứ theo quy định về tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp được quy định theo Thông tư số 19/2003/TT-BTC. 

Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật; Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

 

Tăng, giảm vốn điều lệ phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trước khi thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ, các công ty cổ phần phải thực hiện quyết toán thuế và kiểm toán báo cáo tài chính theo qui định hiện hành của Nhà nước. Hội đồng quản trị xây dựng phương án điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo các quy định.

Như vậy, để huy động thêm vốn, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn, thực hiện sáp nhập  một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc