Xin giúp đỡ và trả lời câu hỏi giúp em 1 trường hợp: Dì của em hiện độc thân gần 70 tuổi, đang nhận lương hưu hằng tháng. Nay dì muốn cho cháu được nhận chế độ tử tuất và hỗ trợ mai táng sau khi dì mất.

Vậy em cần phải làm những thủ tục gì trước và có được hay không? Em hiện đang đi làm ở cơ quan, có lương chính thức.  Dì hiện còn 3 người em ruột, cha mẹ đã mất hết, trong trường hợp cháu không nhận được thì em của dì có nhận được hay không? Xin cảm ơn Quý Báo rất nhiều. Mong thư hồi âm!

Đối với việc nhận hỗ trợ mai táng:

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Khoản 2, Điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội bắt buộc; Mục 4 Chương II Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người lo mai táng cho người chết sẽ nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp người chết đang được hưởng lương hưu. Như vậy, do Dì bạn đang đuợc nhận lương hưu hằng tháng nên khi chết người lo mai táng cho Dì sẽ được nhận tiền trợ cấp mai táng này.

Đối với việc nhận chế độ tử tuất:

Theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thân nhân của người đang hưởng lương hưu hằng tháng đuợc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một lần, bao gồm những người sau đây: 

luật thừa kế,chia tài sản,tử tuất,hàng thừa kế
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.’’  

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

 

Và mức trợ cấp theo quy định tại Điều 68 Luật này là: 

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.”

Nếu không có các đối tượng tại Điều này thì theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì: “Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

(Khoản 6 Điều 3 Luật BHXH thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

Như vậy, trong trường hợp này do Dì bạn không còn con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng nên thành viên khác trong gia đình mà Dì bạn có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo Luật Hôn nhân gia đình sẽ và đáp ứng đuợc điều kiện đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ dưới 60 tuổi đối với nam, hoặc dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở mới đuợc hưởng trợ cấp tuất.

Do đó, để nhận được tiền tuất của Dì bạn, thì bạn và 04 người em của Dì bạn phải đáp ứng đuợc các điều kiện trên. Nếu không thì tiền trợ cấp tuất sẽ đuợc trả một lần và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Khi đó, các đồng thừa kế của Dì bạn sẽ đuợc nhận số tiền này.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Đức Trí, quận Bình Thạnh, TP.HCM - thuộc cộng đồng luật sư IURA

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc 

Con đang trong bụng mẹ khi cha  mất có được phần thừa kế không?

Con đang trong bụng mẹ khi cha  mất có được phần thừa kế không?

Chồng tôi chết khi tôi đang mang thai, vậy khi chia tài sản, con trong bụng có được hưởng thừa kế không?