Vậy khi nhà nước có quyết định thu hồi để thực hiện một dự án thì theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên thì có được bồi thường, hỗ trợ về đất hay không? Tại sao? 

Luật sư tư vấn:

Thông tin bạn trình bày không rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất cụ thể ở tỉnh nào nên luật sư tư vấn quy định chung

Luật đất đai tại điều 136, khoản 2 điều 54 quy định về đất rừng phòng hộ như sau:

Điều 136. Đất rừng phòng hộ

1. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Đất rừng phòng hộ có được bồi thường?
Ảnh minh hoạ

2. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng; Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng.

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

Như vậy, đất rừng phòng hộ này là đất được nhà nước giao cho gia đình bạn để quản lý và không thu tiền sử dụng đất. Do đó, khi nhà nước thu hồi gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất do thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 82 Luật đất đai 2013.

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

 

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

Tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất được quy định tại điểm a khoản 1 điều 76 Luật đất đai 2013.

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Căn cứ theo quy định trên, đối với trường hợp đất rừng phòng hộ thì thuộc trường hợp thu hồi được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Chuyển nhượng đất đai cho dòng họ

Chuyển nhượng đất đai cho dòng họ

Tôi có 1 miếng đất 150m2. Hiện nay tôi muốn chuyển miếng đất này cho dòng họ để làm nhà thờ họ.