Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
31/08/2019100,000.00MBVCB228440542.ung ho MS 2019.205 Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/20191,000,000.00623658.310819.214031.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan FT19246167464661
31/08/2019500,000.00084987.310819.093431.ung ho Ms 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan
31/08/2019200,000.00MBVCB.228545057.u nao.CT tu MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/08/2019200,000.00MBVCB228746386.Ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019200,000.00229565.310819.075334.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan
31/08/20192,000,000.00325798.310819.110553.UNG HO MS 2019.125-310819-11:05:52
31/08/20191,000,000.00IBVCB.3108190273728001.LY THI LE CHI.Ung ho MS 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung
31/08/20191,000,000.00IBVCB.3108190145898002.TRAN DO THAI HOA.ung ho ms 2019 205 nguyen vu hong quan
31/08/2019500,000.00MBVCB228441162.Thanh Hung ung ho MS 2019.194 be Huynh Thi Binh Nguyen.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019300,000.00IBVCB.3108190043007001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan
31/08/20191,500,000.00347743.310819.122941.Ung ho be Nguyen Hai Nam MS 2019.176
31/08/20191,000,000.00MBVCB228389057.Ubg ho Ms 2019.205 be nguyen hong quan.CT tu 0361000264326 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019500,000.00MBVCB.228454068.ung ho ms 2019.205.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/08/2019200,000.00MBVCB228458075.Ung ho MS 2019.200 , 3 me con chi Phuong.CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019200,000.00IBVCB.3108190187975003.TRAN PHAN HONG QUAN.Ung ho ms 2019.204 chi Do Thi Hai
31/08/2019100,000.00IBVCB.3108190665538003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.205
31/08/20191,000,000.00421619.310819.053240.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan FT19243738407820
31/08/20191,000,000.00MBVCB228420272.ung ho chau ms 2019.205 be nguyen vu hong quan.CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019500,000.00042923.310819.162349.Ung ho ms 2019 205 em Nguyen vu hong Quan
31/08/2019500,000.00087451.310819.130040.ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan
31/08/2019300,000.00MBVCB.228389624.ung thu nao.CT tu Nguyen Vu Hong Quan, MS 2019.205 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/08/2019300,000.00616613.310819.205414.Ung ho be Nguyen Vu Hong Quan ms 2019.205 FT19246027036153
31/08/2019200,000.00532646.310819.143948.Ung ho ms 2019.205 be nguyen vu hong quan FT19243017720682
31/08/2019150,000.00201014.310819.081812.ung ho MS 2019.153 (em Nguyen Vu Duy)
31/08/2019100,000.00MBVCB228769757.ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019100,000.00836841.310819.063004.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 205 be Nguyen Vu Hong Quan
31/08/2019100,000.00763303.310819.120533.ms 2019 205 be nguyen vu hong quan
31/08/2019200,000.00IBVCB.3108190327774001.Le Bich Hoan 67 Tran Hung Dao HN MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy-Ninh Binh
31/08/2019150,000.00MBVCB228585081.ung ho ma so MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/08/2019100,000.00522752.310819.214628.Chuyen tien ung ho ms 2019.193 be ho van tu
31/08/20191,500,000.00349681.310819.123640.Ung ho chau Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh MS 2019.181
31/08/2019100,000.00MBVCB228731270.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0371000418629 LE NGOC KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/2019500,000.00Sender:01309001.DD:300819.SHGD:10003895.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO MA SO 2019203 VA 20 19202 VA2019201 VA 2019200 VA 2019204
30/08/2019500,000.00MBVCB227676288.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190434197004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
30/08/2019200,000.00157244.300819.202345.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
30/08/2019200,000.00147607.300819.200522.ung ho MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o ThaiNguyen
30/08/2019100,000.00MBVCB227769519.ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/2019100,000.00IBVCB.3008190357857001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.204
30/08/20191,000.00IBVCB.3008190478339001.ASD qwe 1
30/08/2019400,000.00Sender:79307005.DD:300819.SHGD:10004049.BO:HUYNH KIM NHAN.IBUNG HO MS 2019.203 EM NGUYEN KHAC DUY O NINH BINH
30/08/20192,500,000.00149182.290819.223057.2019.192 FT19242554581109
30/08/2019500,000.00678786.300819.140824.Giup MS 2019 204 chi Do Thi Hai
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190509701003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.202. Be Nguyen Bich Thuy
30/08/2019200,000.00180677.300819.085639.MS 2019.203. Giup em Khac Duy. Van Tuyen Q5. Cam on bao VietnamNet. FT19242864336642
30/08/2019200,000.00056451.290819.222832.ung ho ms 2019.203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
30/08/2019200,000.00658659.300819.110155.Ung ho MS 2019 203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
30/08/2019100,000.00254076.300819.132647.Ung ho MS 2019.170. be Ha Hai Yen FT19242196396917
30/08/201950,000.00IBVCB.3008190804434001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
30/08/20191,000.00IBVCB.3008190154851001.asdqwe 12 qweQWEQWqwe
30/08/2019500,000.00Sender:79310001.DD:300819.SHGD:10006193.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.204 CHI DO T HI HAI
30/08/20192,500,000.00146708.290819.221537.Ms 2019.193 be ho van tu FT19242971611674
30/08/2019500,000.00MBVCB.227706353.ung ho ms 2019.203.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/08/2019300,000.00MBVCB.227886236.Ung Ho Hoan canh Ms 2019-202 be Nguyen Bich Thuy.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190770247002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190828757001.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai
30/08/2019100,000.00MBVCB227722755.2019.204.do thi hai.CT tu 0071002765640 PHAN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/2019100,000.00MBVCB227840290.ung ho ma so MS 2019.204 chi Do Thi Hai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/201950,000.00IBVCB.3008190393872002.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.204 ung ho chi DO THI HAI
30/08/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:300819.SHGD:10002267.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219083086374)UNG HO MS 2019.201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
30/08/2019300,000.00Sender:01310005.DD:300819.SHGD:10006204.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.204 CHI DO THI HAI
30/08/201940,000,000.00285560.300819.150023.Dang uy cong ty Co phan dich vu hang hoa Tan Son Nhat ung ho trao hoc bong va thiet bi truong hoc FT
30/08/20192,500,000.00148196.290819.222436.2019.198 FT19242059021806
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190839841005.DO TRUNG DUNG.Ghi ro ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai
30/08/2019200,000.00IBVCB.3008190490015001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong
30/08/2019200,000.00180260.300819.085450.MS 2019.204. Giup chi Hai. Van Tuyen Q5. Cam on bao VietnamNet. FT19242864329435
30/08/2019200,000.00276548.300819.143622.UH ms2019.125 Ng Quoc Vinh FT19242258614491
30/08/2019100,000.00MBVCB227771160.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/08/2019100,000.00IBVCB.2908190090199001.Nguyen Khac Duy Ninh Binh chau Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
30/08/20191,000.00IBVCB.3008190657459002.asd 1s w
30/08/2019500,000.00IBVCB.3008190303663001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.203 em NGUYEN KHAC DUY, o Ninh Binh.
30/08/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
29/08/2019500,000.00Sender:01359001.DD:290819.SHGD:10000304.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1924129818:UNG HO MS 2019.2 03 EM NGUYEN KHAC DUY NINH BINH
29/08/2019300,000.00IBVCB.2908191043367001.NGUYEN HAI TRA MI.Ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
29/08/2019300,000.00IBVCB.2908190463840002.VU HUY MANH.MS 2019.203
29/08/2019200,000.00517272.290819.093134.ung ho MS 2019 201 be Nguyen Hu nh Duy Vuong
29/08/2019200,000.00MBVCB227048060.Ng thi Phuong(Binh Thanh) giup a Do van Chinh 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/08/2019100,000.00744309.290819.212605.Chuyen tien ung ho MS 2019.202 be Nguyen Bich Thuy
29/08/2019100,000.00873647.280819.234541.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19241636075287
29/08/20191,000.00IBVCB.2908190540791001.ASD qwe qweQWEqwe
29/08/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 196 -NGUYEN THI THU TRANG VA MS 2019.201 NGUYEN HUYNH DUY VUO NG MOI NGUOI 300.000 VND GD TIEN MAT
29/08/2019500,000.00559215.290819.143834.Anh em Kien Anh ung ho MS 2019203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
29/08/2019300,000.00468768.290819.062939.Ung ho ms 2019 203 nguyen khac duy o ninh binh
29/08/2019300,000.00884772.290819.072843.Ung ho MS 2019.202. Be Nguyen Bich Thuy FT19241230269310
29/08/2019200,000.00487194.280819.105730.Ung ho MS:2019.202. be Nguyen Bich Thuy.
29/08/2019200,000.00885080.290819.073227.Ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh FT19241080520526
29/08/2019100,000.00MBVCB.227306678.MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh.CT tu Nguyen Anh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019100,000.00602434.290819.173627.MS 2019 203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh binh
29/08/2019200,000.00Sender:01310012.DD:290819.SHGD:10003220.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.200, 3 ME CON CHI PHUONG
29/08/20192,000,000.00MBVCB227091118.nguyen khac duy o ninh binh ms 2019203.CT tu 0251002466409 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/08/2019500,000.00MBVCB.227409905.ma so 2019.203 ( Nguyen Khac Duy) Ninh Binh.CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019500,000.00384993.290819.162140.ms2019.125
29/08/2019497,800.00IBVCB.2908190345725001.DUONG CAM CHAU.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
29/08/2019300,000.00IBVCB.2908190463043001.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
29/08/2019250,000.00MBVCB.227026106.benh ung thu xuong.CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.201 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019200,000.00MBVCB227048244.chi Xuan(Binh Thanh) giup a Do van Chinh 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/08/2019100,000.00MBVCB.227187544.bi benh.CT tu Nguyen Ngoc Minh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019100,000.00IBVCB.2908190395257001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.203
29/08/201950,000.00026790.290819.160321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 203
29/08/2019200,000.00Sender:01310001.DD:290819.SHGD:10003191.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.201, BE NGUYEN HUY NH DUY VUONG
29/08/20191,000,000.00MBVCB.227343462.ms 2019.203 - chau Ng Khac Duy.CT tu OngBa KhaiTam gui cho chau Ng Khac Duy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/20191,000,000.00IBVCB.2908190553049001.nguyen van hung quan 9 ung ho MS 2019.203 (em Nguyen Khac Duy- Ninh Binh)
29/08/2019500,000.00300840.290819.134810.Ung ho MS 2019.203 be Nguyen Khac Duy- Ninh Binh
29/08/2019500,000.00MBVCB.227346521.ms 2019.202 - chau Ng Bich Thuy.CT tu OngBa KhaiTam gui chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019300,000.00157437.290819.063000.Ung ho Ms 2019.203 em Nguyen Khac Duy, o Ninh Binh
29/08/2019300,000.00466387.290819.073331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
29/08/2019200,000.00MBVCB.227530097.Ung ho hoan canh ma so 2019.203.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/08/2019200,000.00MBVCB227142945.ung ho MS:2019.203 em Nguyen Khac Duy .CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/08/2019100,000.00743529.290819.212320.Chuyen tien ung ho MS 2019.203 Nguyen Khac Duy o Ninh Binh
29/08/2019100,000.00673232.290819.152849.Ung ho MS2019 203 em Nguyen Khac Duy
29/08/2019500,000.00509647.290819.145601.Ung ho MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh FT19241038552761
29/08/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 199 LE THI HONG NHUNG , MS 2019 198 NGUYEN VAN THANH CUONG MO I NGUOI 300 000 VND GD TIEN MAT
28/08/20191,000.00IBVCB.2808190868804001.asdqwe qwe qwe
28/08/2019500,000.00MBVCB.226486428.giup do 2019.202.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/08/2019200,000.00IBVCB.2808190140805003.THAI THUY HUONG.Gui be Vinh MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
28/08/2019500,000.00MBVCB.226964331.ung ho ma so 2019.202.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/08/2019500,000.00MBVCB.226442065.Ma So 2019.201-be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/08/2019200,000.00MBVCB.226498800.UH MS 2019.202_be Nguyen Bich Thuy.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/08/2019100,000.00207171.280819.123818.Ung ho MS2019 202 be Nguyen Bich Thuy
28/08/20191,000.00IBVCB.2808191028960001.SAD QWE qweQWEQWqwe
28/08/2019100,000.00207513.280819.123932.Ung ho MS2019 201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
28/08/2019100,000.00MBVCB226605532.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/08/2019500,000.00Sender:01310012.DD:280819.SHGD:10003597.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.202 BE NGUYE N BICH THUY
28/08/20192,000,000.00460387.280819.180414.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 202 be Nguyen Bich Thuy
28/08/2019500,000.00MBVCB226701284.ung ho ms 2019.201 be nguyen huynh duy vuong.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/08/2019400,000.00MBVCB.226737242.MS 2019.202; be Nguyen Bich Thuy ung thu xuong.CT tu Nguyen Thi Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/08/2019150,000.00464509.280819.201509.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2019125?be Nguyen Quoc Vinh?
28/08/2019100,000.00IBVCB.2808190828826003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.202
28/08/20191,000.00IBVCB.2808190759678001.ASD qw qwe
28/08/2019300,000.00Sender:01202002.DD:280819.SHGD:10006235.BO:NGUYEN MINH CHI.995219082823745 UNG HO MS 201 9.202 BE NGUYEN BICH THUY
28/08/20191,000,000.00257104.280819.063052.Ung ho MS 2019.202. Be NGUYEN BICH THUY
28/08/2019500,000.00669118.280819.103356.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19240907307321
28/08/2019300,000.00IBVCB.2808190716739003.DINH THI BAO TRINH.MS 2019.125 - NGUYEN QUOC VINH
28/08/2019150,000.00MBVCB226603854.ung ho MS 2019.202 Be Nguyen Bich Thuy.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/08/2019100,000.00704194.280819.060712.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 202 Be Nguyen Bich Thuy
28/08/2019500,000.00IBVCB.2808190716262001.Lam Ngoc Bich TPHCM Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
28/08/201950,000.00Sender:79307005.DD:280819.SHGD:10015411.BO:NGUYEN HUU THUAN.IB UNG HO MS 2019.202.BE NGUYE N BICH THUY
27/08/20192,000,000.00IBVCB.2708190792477001.PHAM THUY TRANG.Anh Le Ky Phung ung ho ba me con chi Phuong, MS 2019.200
27/08/2019500,000.00394688.270819.115918.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Huynh Duy
27/08/2019500,000.00542209.270819.011303.Chuyen tien ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/08/2019300,000.00401577.270819.150818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
27/08/2019200,000.00416669.270819.073922.Ung ho MS: 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
27/08/2019100,000.00IBVCB.2708190428660001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.201
27/08/201950,000.00505991.270819.095658.CK tu 000575279999 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2019.201
27/08/20191,000,000.00Sender:01202001.DD:270819.SHGD:10001188.BO:NGUYEN THI THANH HA.995219082752453 UNG HO MS 2019.191
27/08/20192,000,000.00ONG HO PHI HAI CT UNG HO MS 2019.197 - EM HO THI THUY; GD TIEN MAT
27/08/20191,000,000.00MBVCB225808469.ung ho ma so2019 201 be nguyen Huynh duy vuong.CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019500,000.00MBVCB226339981.MS 2019.196 nguyen thi thu trang.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019500,000.00475863.270819.113726.Ung ho MS.2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
27/08/2019300,000.00042945.260819.235640.ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong
27/08/2019200,000.00451553.270819.131434.ung ho ms 2019.201 be nguyen huynh duy vuong FT19239317758000
27/08/2019200,000.00486651.270819.150506.ung ho ma so 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong FT19239037864094
27/08/2019100,000.00MBVCB226089807.ung ho ms2019.201 ( be nguyen huynh duy vuong).CT tu 0541000246920 HOANG KHANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/201950,000.00VCBPAY226290941.ung ho ms 2019.201.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
27/08/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:270819.SHGD:10004354.BO:TRUONG THI NHAN.UNG HO MS 2019.201 NGUYEN HUYNH DUY DUONG
27/08/20191,000,000.00MBVCB226340641.Ung ho MS 2019.201.CT tu 0071000771824 NGUYEN THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019500,000.00402177.270819.151659.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN DUY HUNG ung ho MS 2019 201 be NGUYEN HUYNH DUY VUONg
27/08/2019300,000.00MBVCB225954217.ung ho MS2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019200,000.00042789.260819.235517.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
27/08/2019100,000.00849659.270819.165429.ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong
27/08/2019100,000.00MBVCB226137470.Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0011004178782 HOANG THI HAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/201950,000.00IBVCB.2708190234981001.NGUYEN CONG TRANG.Ung ho Ma So 2019.201 Be Nguyen Huynh Duy Vuong
27/08/2019300,000.00Sender:01310012.DD:270819.SHGD:10003126.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.200 BA ME CON C HI PHUONG
27/08/20192,000,000.00MBVCB225827738.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0071003155043 NGUYEN CONG TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019500,000.00MBVCB226424295.ung ho MS 2019.125, be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001203253 VY THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019500,000.00MBVCB226100281.ung ho em nguyen quoc vinh.CT tu 0101001228577 NGUYEN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019400,000.00715333.270819.160714.UNG HO MS 2019.201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG-270819-16:06:40
27/08/2019250,000.00MBVCB225795119.Ung ho MS: 2019.200, 3 me con chi Phuong..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/08/2019200,000.00IBVCB.2708190555166001.NGUYEN VAN HUY.Ung ho MS2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
27/08/2019200,000.00367102.270819.081533.Ung ho ms 2019.201. Be NGUYEN HUYNH DUY VUONG FT19239424796187
27/08/2019100,000.00863378.270819.153451.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 195 va 201
27/08/201950,000.00IBVCB.2708190830997002.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong
27/08/2019500,000.00DOAN THI VUI UNG HO MS 2019..191 BA NGUYEN THI DUNG GD TIEN MAT
26/08/2019200,000.00Sender:01201004.DD:260819.SHGD:10007837.BO:NGUYEN PHAM HOANG VAN.UNG HO MS 2019.125 BE NGU YEN QUOC VINH
26/08/2019300,000.00IBVCB.2608190754579001.LE THI THOM.Ghi ro ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong
26/08/2019200,000.00MBVCB225330875.ung ho MS 2019.200,3 me con chi Phuowng.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/08/20192,000,000.00Sender:01202021.DD:260819.SHGD:10001424.BO:CTY CP XD VA TV DT18.995219082600416 UNG HO MS 2019 200 3 ME CON CHI PHUONG
26/08/2019500,000.00Sender:01310005.DD:260819.SHGD:10018042.BO:VO DANG HONG DIEM.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
26/08/20191,000,000.00LE QUANG DIEM;UNG HO MS 2019.198 BE NGUYEN VAN THANH CUONG;
26/08/20192,000,000.00271800.260819.110320.Ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong
26/08/20191,000,000.00480071.260819.065616.MS 2019.200 - 3 ME CON CHI PHUONG-260819-06:56:16
26/08/2019500,000.00115685.260819.052044.Chuyen tien cho gia dinh chi Lam Thi Phuong
26/08/2019200,000.00MBVCB225395320.ung ho MS2019.200, 3 me con chi phuong.CT tu 0241004082796 NGUYEN QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/08/2019200,000.00375192.260819.203714.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019200 3 me con chi Phuong
26/08/20191,000,000.00IBPS/SE:01310001.DD:260819.SH:10008374.BO:BUI NGOC KHANH HUYEN.MS 2019.125
26/08/2019500,000.00Sender:79310001.DD:260819.SHGD:10011844.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.200 ME CON C HI PHUONG
26/08/2019200,000.00Sender:48304001.DD:260819.SHGD:10001258.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.200, 3 ME CON C HI PHUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
26/08/2019500,000.00IBVCB.2608190195886001.VO THI KIM LIEN.Chuyen tien ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
26/08/2019300,000.00IBVCB.2608190593249001.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.200, 3 me con chi Phuong, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo QUang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
26/08/2019100,000.00MBVCB225275690.ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/08/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:260819.SHGD:10012737.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.200 , 3 ME CON CHI PHU ONG
26/08/2019500,000.00Sender:01310005.DD:260819.SHGD:10000624.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.198 BE NGUYEN VAN THANH CUONG
26/08/20191,000,000.00226081.260819.153829.gui giup 3 me con chi Phuong , MS 2019 . 200 FT19238127807638
26/08/20191,000,000.00IBVCB.2608190905290001.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.190 ( Anh Nguyen Thai Son)
26/08/2019300,000.00135689.260819.074604.Ung ho ma 2019.200 ba me con chi phuong
26/08/2019200,000.00MBVCB225390360.ung ho chau Vo Duc Tuan MS 2017.244.CT tu 0491000036428 LE THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/08/2019100,000.00IBVCB.2608190655055004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.200
26/08/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:260819.SHGD:10006141.BO:LE KIEU LOAN.IB MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
26/08/20191,000,000.00IBVCB.2608190767002002.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
26/08/2019200,000.00Sender:79310001.DD:260819.SHGD:10009485.BO:TRINH THI THU DONG.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC V INH
25/08/20191,000,000.00229772.250819.105843.HUE NGHI UNG HO MS 2019125 BE NGUYEN QUOC VINH
25/08/2019500,000.00994288.250819.155920.Ung ho MS 2019.199 be LeThi Hong Nhung FT19238945795916
25/08/2019Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
25/08/20191,000,000.00MBVCB224868539.ung ho MS 2019125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0331000455684 LE THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/08/201950,000.00IBVCB.2508190555823001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.198 bé Nguy?n Van Thành Cuong
25/08/20191,000,000.00MBVCB224819832.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Viet.CT tu 0121000768156 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/08/20191,000,000.00501462.250819.092658.Ung ho MS 2019125 be nguyen quoc vinh
25/08/201941,508.00Tra lai tien gui/Interest paid
25/08/2019500,000.00971507.250819.133110.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19238280075677
25/08/20191,000.00IBVCB.2408190206758001.ASD qwe qwe
24/08/2019500,000.00MBVCB224327160.ung ho MS2109.199 Le Thi Hong Nhung.CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/20191,000,000.00160609.240819.081032.Ung ho 2019 191 ba Nguyen Thi Dung
24/08/2019500,000.00IBVCB.2408190812873001.LE THI TRANG.Ung Ho Quy Tu Thien Bao Vietnamnet
24/08/2019300,000.00858106.240819.174458.Nguyen Tri Cuong Ung ho MS 2019.199 be Le Thi Hong Nhung FT19236481240509
24/08/2019200,000.00MBVCB.224462389.MS 2019.124, Y Ngoai Luk.CT tu trinh thi tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/08/2019100,000.00764780.240819.154603.MS 2019.125 e Bee chuc be Quoc Vinh chong khoi
24/08/20191,000,000.00330540.240819.065423.2019.199 BE LE THI HONG NHUNG-240819-06:54:23
24/08/20191,000,000.00753701.240819.160705.Ung ho MS 2019 199 be Le Thi Hong Nhung
24/08/2019500,000.00271962.240819.062656.IBFT MS 2019.199 be Le thi hong Nhung
24/08/2019500,000.00889900.240819.203844.MS 2019.126 hai chi em le gia bao, le thi mai trang o ninh binh FT19238477767386
24/08/2019200,000.00513885.240819.213528.Ung ho MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
24/08/2019100,000.00MBVCB224553312.ung ho ma so MS 2019.199 be Le Thi Hong Nhung.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/201950,000.00MBVCB.224280927.Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/08/2019200,000.00216159.240819.110649.Ung ho MS 2019.199 be Le Thi Hong Nhung
24/08/2019100,000.00IBVCB.2408190328061001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.199
24/08/20191,000.00IBVCB.2408190557482001.asdqwe QWE QWE
24/08/201910,000,000.00945728.240819.174418.Ung ho - MS 2019.198 be Ng van thanh cuong
24/08/20191,000,000.00706166.230819.224725.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19236751150459
24/08/2019500,000.00MBVCB224317791.UNG HO MS 2019.199 (BE LE THI HONG NHUNG).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/2019300,000.00857611.240819.174244.Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong FT19236716477401
24/08/2019100,000.00MBVCB224414327.ung ho MS 2019.199 be Le Thi Hong Nhung.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/201950,000.00IBVCB.2408190023387003.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.199 bé Lê Th? H?ng Nhung
24/08/20191,000.00IBVCB.2308190893796004.asdqwe qwe asd
24/08/201910,000,000.00945798.240819.174704.Ung ho - MS 2019.196 hai me con chi Ng thi thu trang- hai phong
24/08/20191,000,000.00756159.240819.161211.Ung ho MS 2019 198 be Nguyen Van Thanh Cuong
24/08/20191,000,000.00MBVCB224538076.ung ho ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0171003484040 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/20191,000,000.00MBVCB224323185.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0181002520591 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/08/2019300,000.00MBVCB224340221.Ung ho MS. 2019.199 be Le Thi Hong Nhung.CT tu 0071001270901 DAO LE DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/08/2019500,000.00Sender:01202001.DD:230819.SHGD:10001462.BO:PHAM QUOC CONG.995219082331297 UNG HO MA SO 2 019.198 BE NGUYEN VAN THANH CUONG
23/08/20191,000,000.00988873.230819.111128.Ung ho ma so 2019196 me con chi Nguyen Thi Thu Trang Hai Phong
23/08/2019500,000.00507764.230819.112317.Ung ho be MS2019125 Nguyen Quoc Vinh
23/08/2019400,000.00204870.230819.062950.UNG HO MS 2019.198 BE NGUYEN VAN THANH CUONG-230819-06:29:14
23/08/2019200,000.00MBVCB.223826324.MS 2019.198.CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/08/2019100,000.00IBVCB.2308190446260002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.198
23/08/2019100,000.00654132.230819.180222.Ung ho MS2019.125 be NGUYEN QUOC VINH FT19235375140447
23/08/201950,000.00MBVCB.224116509.bi benh.CT tu ung ho ms 2019.198 be nguyen van thanh cuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/08/2019500,000.00Sender:79202002.DD:230819.SHGD:10001438.BO:PHAM QUOC CONG.995219082331249 UNG HO MA SO 2 019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THU TRANG HAI PHONG
23/08/2019200,000.00Sender:01201004.DD:230819.SHGD:10016133.BO:NGO THI PHUONG KIEU.UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 2019.125
23/08/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
23/08/2019500,000.00049664.230819.083711.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
23/08/2019500,000.00IBVCB.2308190079720003.Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho MS 2019.196 me con chi Thu Trang
23/08/2019300,000.00MBVCB223716210.MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang.CT tu 0381000527010 TRUONG XUAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/08/2019200,000.00MBVCB.223731378.MS 2019.198.CT tu Phuong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/08/2019200,000.00MBVCB.223833496.Ms: 2019.196.CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/08/2019200,000.00300441.230819.094701.Chuyen tien ung ho ms 2019 .196
23/08/2019100,000.00100600.230819.065711.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 198 be Nguyen Van Thanh Cuong
23/08/2019100,000.00IBVCB.2308190098187002.NGUYEN THI DUYEN.Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong
23/08/2019500,000.00Sender:79204017.DD:230819.SHGD:17832145.BO:VU CONG THOA.UNG HO CHI THU TRANG MS 2019 196
23/08/2019200,000.00Sender:01310012.DD:230819.SHGD:10005138.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
23/08/20193,000,000.00MBVCB224043057.unghochaubenguyenvanthanhcuongMS 2019.198.CT tu 0031000337624 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/08/20191,000,000.00IBVCB.2308190539345001.DANG THI HUY.ung ho MS 2019.197 - Em Ho Thi Thuy
23/08/2019500,000.00489266.230819.091834.Ms 2019.197- em Ho Thi Thuy FT19235627005077
23/08/2019500,000.00IBVCB.2308190747504002.Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho MS 2019.198 Be Nguyen Van Thanh Cuong
23/08/2019200,000.00321372.230819.215037.MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-230819-21:49:30
23/08/2019200,000.00IBVCB.2308190659064001.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong
23/08/2019100,000.00487244.230819.165013.ung ho ms 2019.152 be Phan VanNam Trieu
23/08/2019100,000.00IBVCB.2308190409392001.ung ho MS: 2019.198 be Nguyen Van Thanh CUONG BINH DUONG KHO KHAN
23/08/2019500,000.00Sender:01310005.DD:230819.SHGD:10003366.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.198 BE NGUYE N VAN THANH CUONG
23/08/2019200,000.00Sender:79307005.DD:230819.SHGD:10003615.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.196 HAI ME CON C HI NGUYEN THU TRANG
23/08/20193,000,000.00IBVCB.2308190105523003.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
23/08/2019500,000.00409697.230819.195914.TRAN QUY TAN ung ho be nguyen quoc vinh
23/08/2019300,000.00465583.230819.061235.Ung ho Ms2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong FT19235073640777
23/08/2019200,000.00531763.230819.205949.Ung ho MS 2019 15 be Nguyen Quoc Vinh
23/08/2019200,000.00376961.230819.152301.Ung ho em ho thi thuy thach ha ha tinh
23/08/2019200,000.00650424.230819.174748.Ung ho be Nguyen Van Thanh Cuong MS 2019.198 FT19235306506595
23/08/2019150,000.00MBVCB223814797.ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/08/2019100,000.00487781.230819.165123.ungho ms 2019.198 be NguyenVanThanh Cuong
23/08/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:230819.SHGD:10000497.BO:TRUONG THI HOA.UNG HO MS 2019 191 NGUYEN THI DU NG
23/08/20191,000,000.00745097.230819.055101.Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong
23/08/20192,000,000.00NGUYEN THI OANH;ms 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH; GD TIEN MAT
22/08/201910,000,000.00892664.220819.114524.Cty CP Go An Cuong ung ho MS 2019.197 - Em Ho Thi Thuy
22/08/20192,000,000.00IBVCB.2208190654356001.TRAN THI THANH VAN.ung ho MS 2019.197 -Em Ho Thi Thuy
22/08/20191,000,000.00222191.220819.071442.Ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong FT19234903024391
22/08/2019500,000.00IBVCB.2208190992492003.BUI VAN ANH.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
22/08/2019500,000.00MBVCB.223385573.giup do 2019.195.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/08/2019500,000.00236888.220819.085535.Ung ho MS 2019 . 125 be NGUYEN QUOC VINH tien giang FT19234393655078
22/08/2019500,000.00131949.220819.124115.MS.2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-220819-12:41:16
22/08/2019300,000.00067569.220819.153055.MS 2019. 196 HAI ME CON NTTHU TRANG H PHONG
22/08/2019300,000.00340104.220819.150419.Ung ho MS 2019.125 NGUYEN QUOC VINH FT19234870041922
22/08/2019300,000.00000898.220819.102459.Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu
22/08/2019300,000.00MBVCB223421551.Ung ho MS2019.167 be Vu Hoang Phuc 15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung, P5, Ca Mau.CT tu 0121000716170 NGUYEN THI THUY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019300,000.00IBVCB.2208190436593002.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.195 bac Nguyen Van Phuong
22/08/2019200,000.00193878.220819.210612.Gui be Nguyen Quoc Vinh MS 2019.125
22/08/2019200,000.00257057.220819.100502.Ung ho ms2019.196 hai me con chi nguyen thi thu trang o hai phong FT19234090080004
22/08/2019100,000.00MBVCB223244087.ung ho MS 2019.196 Hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019100,000.00240206.220819.090802.Ung ho hai me con Thu Trang Hai phong FT19234702208179
22/08/2019100,000.00IBVCB.2208190778436001.Ms 2019.125 Ms 2019.125 Ms 2019.125
22/08/201950,000.00VCBVT.84972447736.CT tu 0781000423298.LE DUC LINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190822233268333.VNVT20190822723266.Ung ho MS 2019.196
22/08/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:220819.SHGD:10007302.BO:NGUYEN HOANG GIANG.UNG HO MA SO MS2019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG
22/08/2019300,000.00/Ref:P1354146{//}HOANG THI TRONG UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH, MS 2019. 125 DVC:HOANG THI TR ONG SO 12 CAU DAT
22/08/2019200,000.00Sender:01310001.DD:220819.SHGD:10002795.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
22/08/20192,000,000.00MBVCB.223428893.Ung ho MS 2019.197 Em Ho Thi Thuy.CT tu Gia dinh Le Thanh Lam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/08/20191,000,000.00142253.220819.110334.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
22/08/2019700,000.00MBVCB223516820.ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS 2019.125.CT tu 0481000857912 NGUYEN NGOC TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019500,000.00199903.220819.212937.Chuyen tien ung ho MS 2019.197 Em Ho Thi Thuy
22/08/2019500,000.00850904.220819.073530.Chuyen tien ung ho MS 2019.16, me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong
22/08/2019500,000.00969518.220819.104313.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
22/08/2019500,000.00IBVCB.2208190070956001.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong, GDPT Hoangf Thij Nguyeen SN 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
22/08/2019500,000.00284193.220819.112904.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19234090393817
22/08/2019300,000.00196984.220819.214156.UNG HO MS 2019.191-BA NGUYEN THI DUNG-220819-21:41:37
22/08/2019300,000.00IBVCB.2208190523621002.NGUYEN BICH THAO.Ung ho MS2019.196 Hai me con Ng Thu Trang HP
22/08/2019300,000.00IBVCB.2208190948010001.Chi Nguyen Thi Thu Trang ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Thu Trang
22/08/2019200,000.00IBVCB.2208190362737001.TRAN QUANG.ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong
22/08/2019200,000.00IBVCB.2208190103705001.NGUYEN THI THU HA.Ung ho MS2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
22/08/2019200,000.00177791.220819.125227.TUE AN KIEN AN TAM AN UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 2019.125
22/08/2019200,000.00250444.220819.094304.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu. Chuc be chong binh phuc. FT19234766954635
22/08/2019100,000.00445147.220819.213604.Ung ho MS 2019.197 em Ho Thi Thuy FT19235007287087
22/08/2019100,000.00000170.220819.110635.190822000011709 ung ho MS 2019.196 hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang ZP5DHKQQ8MJ6
22/08/2019100,000.00MBVCB223217702.ung hoMS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong.CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019100,000.00407209.220819.101032.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CU THI MINH HOA chuyen khoan ung ho MS 2019196 h
22/08/20193,000,000.00Sender:01360002.DD:220819.SHGD:10000251.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2019.145 DEN 2019.15 0 TAT CA 6 BAN MOI BAN 500.000
22/08/2019300,000.00Sender:79310001.DD:220819.SHGD:10004693.BO:BUI VAN MANH.UNG HO MS 2019.197 EM HO THI THUY
22/08/2019100,000.00Sender:01310001.DD:220819.SHGD:10004087.BO:DANG DUC TINH.UNG HO MS 2019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG
22/08/20191,000,000.00vuong my phung nop tm ung ho ms2019.196 chi nguyen thi thu trang . ct dia oc minh hao q2 c t GD TIEN MAT
22/08/20193,000,000.00IBVCB.2208190216150001.PHUNG DUC TUNG.ung ho MS 2019.197 - Em Ho Thi Thuy
22/08/20191,102,000.00331981.220819.143958.Ms 2019,125 .be NGUYEN QUOC VINH FT19234840803188
22/08/2019500,000.00196807.220819.213853.UNG HO MS 2019.192-BE LE QUANG TRONG-220819-21:38:39
22/08/2019500,000.00MBVCB223164293.MS 2019.125.CT tu 0371000492007 NGUYEN NHAT NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019500,000.00647902.220819.150259.Ung ho MS 2019 196 Hai me con chi Nguyen thi thu trang o Hai phong
22/08/2019500,000.00044970.220819.144744.Ungho MS 2019.197 Ho Thi Thuy
22/08/2019500,000.00IBVCB.2208190352350001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.194 be HUYNH THI BINH NGUYEN, TP. Da Lat.
22/08/2019300,000.00IBVCB.2208190352715002.TRAN DINH CHUNG.2019.192 . be Le Quang Trong
22/08/2019300,000.00MBVCB.223377741.ms 2019. 125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/08/2019300,000.00IBVCB.2208190194894002.TRAN CUNG UYEN.Ung ho MS: 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh
22/08/2019300,000.00MBVCB223420199.ung ho MS2019.196 Hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong.CT tu 0121000716170 NGUYEN THI THUY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019200,000.00312237.220819.133203.MS 2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh FT19234958802048
22/08/2019200,000.00871770.220819.083950.Ung ho be nguyen quoc vinh FT19234401173618
22/08/2019150,000.00MBVCB223371628.ung ho ma so 2019.196 chi Nguyen Thi Thu Trang.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019100,000.00IBVCB.2208190319670001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.196
22/08/2019100,000.00428391.220819.172425.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
22/08/2019100,000.00165586.220819.192925.Ung ho MS2019.125 be NguyenQuocVinh
22/08/20192,000,000.00Sender:01360002.DD:220819.SHGD:10000223.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2019.151 DEN 2019.15 4 TAT CA 4 BAN MOI BAN 500.000
22/08/2019500,000.00Sender:01311013.DD:220819.SHGD:10001624.BO:HOANG NGOC BINH.UNG HO MS 2019196 HAI ME CON CH I MGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG
22/08/2019300,000.00IBPS/SE:01310005.DD:220819.SH:10012571.BO:NGUYEN THI HONG HANH.UNG HO MA 2019.196 HAI ME C ON THU TRANG - QUOC DUNG O HAI PHONG
22/08/20191,000,000.00378152.220819.164541.Giup do be Nguyen Quang Vinh, ma so 2019,125 FT19234604087767
22/08/20191,000,000.00IBVCB.2208190962894004.VO VAN TUY.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
22/08/2019500,000.00196610.220819.213613.UNG HO MS 2019.193-BE HO VAN TU-220819-21:35:53
22/08/2019500,000.00346408.220819.152049.Ung ho MS 2019.196 hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong FT19234318079659
22/08/2019500,000.00MBVCB.223385950.giup do 2019.196.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/08/2019500,000.00MBVCB223427540.Ung ho MS 2019.152 be PHAN VAN NAM TRIEU.CT tu 0951002881027 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019500,000.00090985.220819.075456.UNG HO 2 ME CON NGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG MS 2019 196-220819-07:54:58
22/08/2019400,000.00IBVCB.2208190620157001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.196 me con chi Trang o Hai Phong
22/08/2019300,000.00284435.220819.163248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THUY HA ung ho MS 2019 196 Hai me con
22/08/2019300,000.00371427.220819.162724.Giup do chau Nguyen Quoc Vinh - MS 2019.125 FT19234230908580
22/08/2019300,000.00MBVCB223263740.Ung ho 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0781000486637 HOANG TRONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019200,000.00168393.220819.163020.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-220819-16:30:21
22/08/2019200,000.00103198.220819.125856.Ung ho MS 2019.196 gai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong.
22/08/2019200,000.00434304.220819.101030.ung ho MS 2019.197 - Em Ho Thi Thuy
22/08/2019150,000.00103089.220819.125524.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
22/08/2019150,000.00MBVCB.223255363.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/08/2019100,000.00MBVCB223301542.ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0181003597800 NGUYEN BAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/08/2019100,000.00894415.220819.104209.Ung ho MS 2019 152 be Phan Van Nam Trieu
22/08/2019100,000.00874382.220819.082804.Ung ho MS 2019 be Nguyen Quoc Vinh
22/08/20191,000,000.00HO THI PHUONG THAO UNG HO ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG (MS 2019.196)
22/08/2019300,000.00Sender:01310001.DD:220819.SHGD:10003659.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG O HAI PHONG
22/08/2019100,000.00Sender:01201004.DD:220819.SHGD:10001809.BO:DOAN QUANG HUAN.BE NGUYEN QUOC VINH
21/08/2019500,000.00Sender:01201004.DD:210819.SHGD:10007542.BO:NGUYEN THI THUY HIEN.MS2019.125
21/08/2019500,000.00Sender:01310001.DD:210819.SHGD:10001009.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
21/08/2019200,000.00Sender:01307001.DD:210819.SHGD:10000534.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
21/08/20192,000,000.00680472.210819.131217.MS2019.125
21/08/20191,000,000.00MBVCB222735077.ung ho be vinh phau thuat tim.CT tu 0041000359639 NGO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00MBVCB222791251.ung ho MS 2019. 125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0251002374189 LAM THI HOAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00740245.210819.151501.MS 2019. 125 be nguyen quoc vinh
21/08/2019500,000.00051665.210819.085150.ung ho ms 2019.125
21/08/2019300,000.00693352.210819.162720.Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019250,000.00194617.210819.153929.IBFT Ung ho MS 2019.125 be Quoc Vinh
21/08/20192,000,000.00639744.210819.111602.NGUYEN THI LE HUYEN UNG HO MS 2019.193 BE VAN TU-500K 2019.181 HAI YEN 500K 2019.180 TAN TAI 500K 2019.166 NGA THANG 500K
21/08/20191,000,000.00972500.210819.185655.MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/20191,000,000.00IBVCB.2108190774086002.TRAN NGUYEN HUY.Huy tran ung ho be 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
21/08/20191,000,000.00979733.210819.143622.Ung ho MS 2019.125 be Nguyn Quoc Vinh. FT19233050352116
21/08/2019500,000.00MBVCB223006946.Thanh Hung ung ho MS 2019.195 bac Nguyen Van Phuong.CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00MBVCB222782212.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0031000529503 TA HUU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00955624.210819.131056.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19233621026450
21/08/2019500,000.00MBVCB222827053.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0331000419536 LE DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019300,000.00974503.210819.081652.HAI HONG KONG UNG HO FT19233969040190
21/08/2019300,000.00650478.210819.150818.Ung ho ms 2019.125
21/08/2019300,000.00MBVCB222952021.ms 129 2019 nguyen quoc vinh.CT tu 0451000249212 NGUYEN BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00968844.210819.072353.Ung ho ma so 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19233548937947
21/08/2019200,000.00MBVCB.222787898.can phau thuat tim.CT tu luu thi Hoai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/08/2019200,000.00431627.210819.015312.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019150,000.00926506.210819.111724.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19233401894841
21/08/2019100,000.00367427.210819.133200.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ms2019 125 be nguyen quoc vinh
21/08/2019100,000.00061138.210819.042243.ung ho be Quoc Vinh
21/08/2019100,000.00IBVCB.2108191033475001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.195
21/08/2019100,000.00036988.210819.145217.MS 2019.125
21/08/2019500,000.00Sender:01310001.DD:210819.SHGD:10003692.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.195 BAC NGUY EN VAN PHUONG
21/08/2019300,000.00Sender:79310001.DD:210819.SHGD:10003878.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.195 BAC NGUYEN VAN PHUONG
21/08/2019100,000.00VO HUYNH NHA TRUC;SD;UNG HO MA S 2019 187 BE NGUYEN ANH THU;
21/08/20195,000,000.00914261.210819.104006.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh FT19233678069934
21/08/20192,000,000.00MBVCB223032959.MS 2019.125 NGUYEN QUOC VINH.CT tu 0281000347037 HUYNH TAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00IBVCB.2108190181267002.VO HOANG TRUNG.ung ho MS 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong
21/08/2019500,000.00649582.210819.150639.Ung ho MS 2019.190 Anh Nguyen Thai Son
21/08/2019300,000.00849049.210819.071243.ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
21/08/2019300,000.00MBVCB222594209.ms 2019.125 be nguyen quoc vinh .CT tu 0551000133133 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00518006.210819.100211.MS 2019.125 Ung ho be NGUYEN QUOC VINH
21/08/2019200,000.00MBVCB222620640.MS 2019.125.CT tu 0011003670031 NGUYEN HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00MBVCB222511866.ung ho MS 2019.125.CT tu 0751000049479 PHAN MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00MBVCB222476658.Ung Ho MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0231000658157 DO HUU BEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019150,000.00048854.210819.015107.Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu.
21/08/2019150,000.00MBVCB.222794546.u/h MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh .CT tu nguyen van xuan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/08/2019100,000.00570241.210819.114251.MS 2019.125, NGUYEN QUOC VINH
21/08/2019100,000.00022957.210819.091153.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019. 195 bac Nguyen Van Phuong
21/08/2019100,000.00396541.210819.103459.Ung ho Ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
21/08/2019100,000.00MBVCB222654591.ung ho MS 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/201950,000.00457795.210819.194911.ung ho?MS 2019.125?be Nguyen Quoc Vinh?
21/08/20193,000,000.00Sender:79202002.DD:210819.SHGD:10001229.BO:DUONG THI KHANH VAN.995219082152244 UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
21/08/2019500,000.00IBPS/SE:01202002.DD:210819.SH:10001072.BO:NGUYEN THI NGOC QUYNH.995219082152015 - UNG HO M S 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
21/08/2019200,000.00MBVCB222547408.MS 2019.125 Nguyen Quoc Viet.CT tu 0691000379448 PHAN THI MY YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00028287.210819.065434.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019200,000.00IBVCB.2108190993581003.Luu Thanh Tam 249a thuy khue, ha noi Ung ho MS 2019.195 bac Nguyen Van Phuong
21/08/2019200,000.00IBVCB.2108190550477001.LUU THI NGOC HUYEN.Ung ho MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019150,000.00048621.210819.014812.Ung ho MS: 2019.194 be Huynh Thi Binh Nguyen
21/08/2019150,000.00047639.210819.013519.Ung ho MS: 2019.195 bac Nguyen Van Phuong
21/08/2019100,000.00MBVCB222795671.ung ho ma so 2019.194 be Huynh thi Binh Nguyen sinh nam 2004.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019100,000.00MBVCB222505963.ms 2019.125 .CT tu 0071000799111 TRAN BUU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019100,000.00240047.210819.120130.UNG HO MS2019.193 BE HO VAN TU
21/08/201950,000.00960138.210819.002054.MS 2019.125 nguyen quoc vinh FT19233076918949
21/08/20193,000,000.00Sender:01202002.DD:210819.SHGD:10001271.BO:DUONG THI KHANH VAN.995219082152294 UNG HO MS 2019.195 BAC NGUYEN VAN PHUONG
21/08/20191,500,000.00Sender:01307001.DD:210819.SHGD:10001850.BO:NGUYEN DUC HAU.IBUNG HO MS 2019.187 BE NGUYEN A NH THU
21/08/2019200,000.00Sender:01201003.DD:210819.SHGD:10002113.BO:PHAM VAN KHANH.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUO C VINH
21/08/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK 337 VCB
21/08/20192,000,000.00MBVCB222822452.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0041000223770 BUI THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/20191,000,000.00155218.210819.135559.Ung ho ms2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/20191,000,000.00IBVCB.2108190905930002.VU NGUYEN NGOC TRINH.GD PHU THO UNG HO MS 2019.180 BE TRAN TAN TAI
21/08/2019500,000.00MBVCB223098680.MS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0881000469338 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00MBVCB.222539977.t8.CT tu ntt168@gmail.com toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/08/2019500,000.00MBVCB222781767.ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH..CT tu 0071004683933 VUONG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019500,000.00004664.210819.090200.ung ho ms 2019125 be nguyen quoc vinh
21/08/2019400,000.00220927.210819.151735.ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS 2019.125
21/08/2019300,000.00IBVCB.2108191031783003.TRINH THUY DUONG.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019300,000.00165760.210819.202828.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
21/08/2019200,000.00593072.210819.140714.MS 2019195 Bc Nguyen Van Phong
21/08/2019200,000.00MBVCB222791248.ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0381000441794 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019200,000.00017450.210819.132500.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-210819-13:24:59
21/08/2019200,000.00MBVCB222578555.ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS : 2019.125.CT tu 0721000542468 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019100,000.00MBVCB222796312.ung ho ma so 2019.195 bac Nguyen Van Phuong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/08/2019100,000.00520942.210819.201946.Ms 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
21/08/2019100,000.00475568.210819.091035.Goi be ms 125 nguyen quoc vinh
21/08/2019100,000.00MBVCB222527180.MS 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong.CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
Tổng số283,976,308.00

Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank:

 
Ngày giao dịchMô tả giao dịch
31-08-2019 11:05:15ung ho ms 2019.205;  be Nguyen Vu Hong Quan100,000.00
31-08-2019 10:43:25ung ho ma so 2019205 be Nguyen Vu Hong Quan thuong be lam2,000,000.00
31-08-2019 08:40:52MS 2019 205 be Nguyen Vu Hong Quan200,000.00
31-08-2019 07:23:53Ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan50,000.00
31-08-2019 01:40:08Tra lai tai khoan DDA13,156.00
30-08-2019 18:23:13CT DEN:924200041625 ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh300,000.00
30-08-2019 11:11:41So GD goc: 10006317 UMG HO MS 2019.179 (ONG TIEP)2,000,000.00
30-08-2019 09:12:23Uh50,000.00
29-08-2019 22:15:08UNG HO MS 2019201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG300,000.00
29-08-2019 13:30:45CT DEN:924106055731 UNG HO MS 2019.203 EM NGUYEN KHAC DUY 290819 13 30 43200,000.00
29-08-2019 10:53:48MS 2019.203 em Ng Khac Duy o Ninh Binh200,000.00
29-08-2019 10:30:33CT DEN:924110503438 Ung ho MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy.200,000.00
29-08-2019 09:40:37TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.2035,000.00
29-08-2019 08:18:01Uh50,000.00
29-08-2019 08:15:07MS 2019203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh200,000.00
29-08-2019 08:13:21Uh50,000.00
28-08-2019 22:17:16ung ho MS 2019202 Be Nguyen Bich Thuy50,000.00
28-08-2019 17:01:05CT DEN:924017793540 Anh chuc em mau khoe manh FT19240100618283200,000.00
28-08-2019 14:11:40Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong50,000.00
28-08-2019 09:59:08Ung ho ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh200,000.00
28-08-2019 09:57:58Ug ho ms 2019.176 Nguyen Hai Nam200,000.00
28-08-2019 09:35:45TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.2025,000.00
28-08-2019 09:09:17Uh50,000.00
28-08-2019 08:17:18MS 2019202 Be Nguyen Bich Thuy200,000.00
27-08-2019 21:40:01ung ho MS 2019201 be Nguyen Huynh Duy Vuong50,000.00
27-08-2019 21:32:21Ung ho MS 2019.200 ; 3 me con chi Phuong200,000.00
27-08-2019 21:29:09Ung ho MS 2019.201; be Nguyen Huynh Duy Vuong200,000.00
27-08-2019 21:17:36CT DEN:923921211703 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam500,000.00
27-08-2019 18:28:19CT DEN:923918886414 Chuyen tien100,000.00
27-08-2019 15:51:19TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.2015,000.00
27-08-2019 08:48:51Uh50,000.00
27-08-2019 08:45:43ung ho ms 2019.201; anh Nguyen Duy Khuong100,000.00
27-08-2019 08:23:19MS 2019201 be Nguyen Huynh Duy Vuong200,000.00
27-08-2019 08:00:32Ung ho chau nguyen huynh duy vuong400,000.00
27-08-2019 02:40:02VAT CTF PLAN0.00
27-08-2019 02:40:02IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 08/20190.00
26-08-2019 18:00:44Ung ho MS 2019.200 ba me con c Phuong300,000.00
26-08-2019 15:26:41UNG HO NS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH1,500,000.00
26-08-2019 15:12:24ung ho MS 2019200 3 me con chi Phuong200,000.00
26-08-2019 15:08:55TRA XUAN BINH GIUP 2MS: 2019.199; 2019.20010,000.00
26-08-2019 13:43:19So GD goc: 10027862 Giup MS2019.200 giup 3 me con chi Phuong300,000.00
26-08-2019 13:27:01Uh50,000.00
26-08-2019 11:56:46CT DEN:923804538793 MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh200,000.00
26-08-2019 11:20:00So GD goc: 10023814 VAN SI HUNG CK BAO VIETNAM NET VAN THI VANG CB TG MS 2019.2001,000,000.00
26-08-2019 10:49:13Ung ho MS 2019.200; ba me con chi Phuong50,000.00
26-08-2019 10:38:08ung ho ma so 2019200 ba me con chi phuong200,000.00
26-08-2019 10:27:04ung ho MS 2019.200 3 me con chi phuong500,000.00
26-08-2019 08:23:55MS 2019200 3 me con chi Phuong200,000.00
26-08-2019 07:34:50ung ho MS 2019.200 ba me con chi phuong3,000,000.00
26-08-2019 06:56:29ma so 2019.200; 3 me con chi Phuong500,000.00
25-08-2019 16:14:03Uh10,000.00
25-08-2019 15:43:24CT DEN:923708941880 3140263035 Chuyen qua MoMo Ms195 bac nguyen van phuong150,000.00
25-08-2019 15:42:03CT DEN:923708941544 3140262498 Chuyen qua MoMo Ms 193 be ho van tu150,000.00
25-08-2019 15:40:36CT DEN:923708941258 3140261861 Chuyen qua MoMo Ms 194 be huynh thi binh nguyen150,000.00
25-08-2019 15:38:07CT DEN:923708940900 3140243556 Chuyen qua MoMo Ms 198 be nguyen van thanh cuong150,000.00
25-08-2019 15:36:24CT DEN:923708940702 3140260379 Chuyen qua MoMo Ms 2019 199 be le thi hong nhung200,000.00
25-08-2019 14:34:37ung ho MS 2019.125 be Ng Quoc Vinh200,000.00
25-08-2019 09:14:59CT DEN:923702866291 ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh500,000.00
25-08-2019 02:41:40CT DEN:923702916469 MS 2019.125 FT19238652279215700,000.00
24-08-2019 21:54:43Uh50,000.00
24-08-2019 12:02:19MS 2019199 be Le Thi Hong Nhung200,000.00
24-08-2019 11:10:25CT DEN:923611216410 Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong.200,000.00
24-08-2019 10:59:34CT DEN:105533277442 Vietinbank 114000161718 LE THI THOA tham chau nguyen quoc Vinh bi Tim100,000.00
24-08-2019 10:19:06ung ho ms 2019199 be Le Thi Hong Nhung50,000.00
24-08-2019 08:48:16CT DEN:923601603764 NGUYEN THI MINH DUYEN UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH1,000,000.00
24-08-2019 07:05:55Ung ho ms2019.199 be Le Thi Hong Nhung300,000.00
24-08-2019 01:13:13CT DEN:923516569302 3133830838 Chuyen qua MoMo Ms 2019 198; thoi gian GD:23/08/2019 23:44:1590,000.00
23-08-2019 15:47:38CT DEN:923508442929 GIA DINH NGUYEN THI TRUC LY DI LINH LAM DONG UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH1,900,000.00
23-08-2019 15:45:14CT DEN:923508441577 NGUYEN QUYNH NGA DI LINH LAM DONG UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 2019 1251,000,000.00
23-08-2019 15:44:07TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.196; 2019.19710,000.00
23-08-2019 15:23:20CT DEN:923515440432 Chuyen tien300,000.00
23-08-2019 13:49:23ung ho MS 2019198 be Nguyen Van Thanh Cuong50,000.00
23-08-2019 12:16:52MS2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong50,000.00
23-08-2019 11:12:59Uh50,000.00
23-08-2019 08:05:41MS 2019198 be Nguyen Van Thanh Cuong200,000.00
23-08-2019 08:05:25NGUYEN THI MY DUNG GIUP DO MS 2019.195 MS 2019.196 MS 2019.198 HOAN CANH KHO KHAN 1,500,000.00
23-08-2019 06:40:02Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh200,000.00
22-08-2019 23:01:40CT DEN:923416172937 Nguyen Dinh Dong chuyen giup MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh500,000.00
22-08-2019 21:25:18ung ho MS 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong50,000.00
22-08-2019 21:22:57ung ho MS 2019.19650,000.00
22-08-2019 17:24:51Ung ho MS 2019.125 chau Nguyen Quoc Vinh200,000.00
22-08-2019 15:47:46MS 2019.196100,000.00
22-08-2019 14:20:47CT DEN:923400015379 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh150,000.00
22-08-2019 12:53:29So GD goc: 10010489 Phuong trang ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong150,000.00
22-08-2019 12:14:01CT DEN:923405006913 Ungho100,000.00
22-08-2019 11:42:10CT DEN:923411287810 ung ho MS 2019 125 Nguyen Quoc Vinh FT19234759794499200,000.00
22-08-2019 11:24:20So GD goc: 10007120 Phuong trang ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung150,000.00
22-08-2019 11:14:05CT DEN:923404982970 ung ho em mo tim500,000.00
22-08-2019 11:04:36ung ho MS 2019196 2 me con chi Nguyen Thi Thu Trang50,000.00
22-08-2019 09:28:10So GD goc: 10006036 TC:MBVP288440.MBVCB222981839.chuc em vuot qua.CT tu 0721000613093 toi 114000161718 bao vietnamnet  CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
22-08-2019 08:57:54MS 2019196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong200,000.00
22-08-2019 08:48:26Ms 2019 125 Nguyen Quoc Vinh, tai BankPlus REQID 190822210036035100,000.00
22-08-2019 08:33:33Ung ho MS 2019.196 Hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong50,000.00
22-08-2019 08:11:53Ung ho em Dung100,000.00
22-08-2019 01:09:53ung ho MS 2019195 Bac Nguyen Van Phuong; thoi gian GD:21/08/2019 23:10:0650,000.00
21-08-2019 22:51:13Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu200,000.00
21-08-2019 21:09:23CT DEN:210512394944 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 ung ho ms 2019 125 be nguyen quoc vinh200,000.00
21-08-2019 21:00:53MS2019.125 Be NGUYEN QUOC VINH200,000.00
21-08-2019 20:52:11CT DEN:923320790265 Chuyen tien ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh2,000,000.00
21-08-2019 17:44:26ung ho200,000.00
21-08-2019 15:29:15TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2019.194 ; 2019.19510,000.00
21-08-2019 15:01:54ung ho Ms 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong200,000.00
21-08-2019 14:46:58MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
21-08-2019 14:34:08CT DEN:923307988753 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
21-08-2019 13:57:57Ck be Vinh mo tim500,000.00
21-08-2019 13:31:15Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
21-08-2019 12:47:25Tam duong ung ho300,000.00
21-08-2019 11:46:19MS 2019 125 be nguyen quoc vinh200,000.00
21-08-2019 10:45:40So GD goc: 10002597 Ung ho MS2019.125 be nguyen quoc vinh tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
21-08-2019 09:45:40So GD goc: 10007532 TC:VNCN089459.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
21-08-2019 08:55:44Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh500,000.00
21-08-2019 08:36:43Uh10,000.00
21-08-2019 08:01:12Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh100,000.00
Tổng cộng34,868,156.00

Ủng hộ tại tòa soạn:

Ngày Họ và tên  Số tiền Mã số ủng hộ 
21/8/19Trần thị Hòa        200,0002019.191,193
21/8/19Bạn đọc     1,000,0002019.193
26/8/19Minh Thi + Sơn Tùng     5,000,0002019.159 (3 tr) và bé Lê Minh Tiến (2 tr)
28/8/19Nguyễn Nhung Hà        500,0002019.183,200
Tổng cộng     6,700,000