Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
20-10-2019 18:16:44Uh10,000.00
20-10-2019 16:24:56CT DEN:200035306760 ung ho trieu quy tinh MS 2019 3455,000,000.00
20-10-2019 14:58:08CT DEN:145350525162 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Phan Thi Chiep me be Chao Ngoc Thuy500,000.00
20-10-2019 13:51:00ung ho MS 2019.345100,000.00
20-10-2019 10:24:34Ung ho MS2019.344500,000.00
20-10-2019 09:31:13ung ho ms 201934550,000.00
20-10-2019 09:29:51ung ho ms 2019334100,000.00
20-10-2019 08:08:08MS 2019345200,000.00
20-10-2019 07:40:50ung ho MS 2019.342100,000.00
19-10-2019 22:30:45Ung ho MS 2019.342170,000.00
19-10-2019 08:27:17MS 2019344200,000.00
19-10-2019 08:26:38unghobebiungthuvongmac100,000.00
19-10-2019 07:53:42CT DEN:074907799929 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI HUONG chuyen khoan20,000.00
19-10-2019 01:09:39ung ho ms 2019.342; thoi gian GD:19/10/2019 00:13:22200,000.00
19-10-2019 01:05:34ung ho MS 2019343; thoi gian GD:18/10/2019 23:17:51100,000.00
19-10-2019 01:04:31ung ho MS 2019.342; thoi gian GD:18/10/2019 23:07:39500,000.00
18-10-2019 22:52:31CT DEN:929122859378 Ung ho ms2019.342 FT19292246050514300,000.00
18-10-2019 22:29:39ung ho be chao ngoc thuy100,000.00
18-10-2019 21:43:13Ung ho Ms 2019.342200,000.00
18-10-2019 21:05:12CT DEN:929121459603 Chuyen tien50,000.00
18-10-2019 20:35:47CT DEN:203121466095 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019.343200,000.00
18-10-2019 20:22:53CT DEN:929120830474 Ung ho cho em Phan thi Chiep MS 2019.342 FT19292147250216100,000.00
18-10-2019 20:11:22ung ho ms 2019342300,000.00
18-10-2019 19:19:58Ung ho chau CHAO NGOC THUY Ms 2019342100,000.00
18-10-2019 18:09:55MS 2019.342200,000.00
18-10-2019 17:37:04CT DEN:173257785148 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2019.3421,000,000.00
18-10-2019 16:11:47ung bo ms 2019.343200,000.00
18-10-2019 15:40:29So GD goc: 10003888 ung ho truong khanh linh MS 2019 3435,000,000.00
18-10-2019 14:50:51CT DEN:929107018811 CO KIM HANH UNG HO MS 2 2019342 GIUP EM PHAO THI CHIEP CO CON BI UNG THU 181019 14 50 49500,000.00
18-10-2019 14:48:01So GD goc: 10019156 UNG HO MS 2019.343.500,000.00
18-10-2019 14:42:26So GD goc: 995219101831152 995219101831152 - MS2019.343100,000.00
18-10-2019 14:38:02MS 2019333300,000.00
18-10-2019 14:24:46gui be KHANH LINH200,000.00
18-10-2019 14:20:43MS 2019.342100,000.00
18-10-2019 13:08:53Ung ho MS 2019.342100,000.00
18-10-2019 13:02:03uh MS 2019.343200,000.00
18-10-2019 12:59:37uh MS 2019.342200,000.00
18-10-2019 12:53:19CT DEN:929105741843 Ung ho em phan thi chiep300,000.00
18-10-2019 12:40:32ung ho MS 2019342 chi Phan Thi Chiep200,000.00
18-10-2019 12:20:33MS 2019.342 Phan thi Chiep _ chuc con mau khoe100,000.00
18-10-2019 11:36:33CT DEN:929111644080 Ung ho MS 2019.342 FT19291520634190200,000.00
18-10-2019 11:25:33CT DEN:929104982027 UNG HO MS 2019.343 181019 11 26 25200,000.00
18-10-2019 11:06:38So GD: 126A19A0U88QC4QS CHUYEN TIEN TU VIETINBANK SANG TK 337 VCB0.00
18-10-2019 11:06:38So GD: 126A19A0U88QC4QS CHUYEN TIEN TU VIETINBANK SANG TK 337 VCB0.00
18-10-2019 10:56:49Ung ho MS 2019.3431,000,000.00
18-10-2019 10:55:13ung ho ms 2019.343 ; chi Nguyen Thi Hanh100,000.00
18-10-2019 10:45:38TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3435,000.00
18-10-2019 10:33:04Ung ho be chao ngoc thuy MS 2019.342200,000.00
18-10-2019 10:21:18CT DEN:180035120457 Ung ho MS 2019342200,000.00
18-10-2019 10:13:05CT DEN:929103419429 Ung ho MS 2019.342100,000.00
18-10-2019 10:09:02So GD goc: 10009128 Ung ho ma so MS2019.3383,000,000.00
18-10-2019 10:03:53HUYNH KIM NGOC - SN 1967 USA - GUI TANG CHO PHAN THI CHIEP SN 1998 (THON TRAT 2, XA TANG LOONG, BAO THANG, LAO CAI)2,300,000.00
18-10-2019 09:27:46CT DEN:929102321950 NGUYEN VAN MINH GIUP CHAU LINH MS 2019.3313,000,000.00
18-10-2019 09:26:40CT DEN:929102321777 Giup do MS 2019.342100,000.00
18-10-2019 09:23:43Ung ho ma so 2019.342300,000.00
18-10-2019 08:51:48UNG HO CHI LE THI MY TAM200,000.00
18-10-2019 08:47:54Ung ho MS 2019.342500,000.00
18-10-2019 08:38:50MS 2019343 Nguyen Thi Hanh Ha Nam500,000.00
18-10-2019 08:38:37Uh50,000.00
18-10-2019 08:35:32So GD goc: 10000207 Ung ho MS 2019.3401,000,000.00
18-10-2019 08:35:32So GD goc: 10000197 Ung ho MS 2019.3321,000,000.00
18-10-2019 08:34:57CT DEN:929101194099 Bao VIETNAMNET 2019 343200,000.00
18-10-2019 08:32:41Ung ho ma so 20193421,000,000.00
18-10-2019 08:25:39Ung ho ma so 20193431,000,000.00
18-10-2019 07:57:13CT DEN:075259748064 Vietinbank 114000161718 TRAN MY ANH chuyen khoan ung ho MS 2019.343200,000.00
18-10-2019 07:52:30CT DEN:929107565914 Ung ho 2019342 FT19291153107543100,000.00
18-10-2019 07:45:33ung ho MS 2019343200,000.00
18-10-2019 07:42:31ung ho MS 2019342200,000.00
18-10-2019 07:21:06MS 2019343200,000.00
18-10-2019 07:19:08MS 2019.342300,000.00
18-10-2019 06:58:11ung ho MS 2019343100,000.00
18-10-2019 05:56:55CT DEN:929105040305 ung ho Ms 2019.342200,000.00
18-10-2019 05:28:34CT DEN:052355081224 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2019.342300,000.00
18-10-2019 01:43:34CT DEN:929018591161 3467555639 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 342200,000.00
18-10-2019 01:34:11CT DEN:929100856310 MBVCB257491557.tra hien . giup chau chua benh.CT tu 0231000568778 TRA THI HIEN toi 114000161718 BAO1,000,000.00
18-10-2019 01:27:05MS 2019.34280,000.00
18-10-2019 01:20:31MS 2019.34220,000.00
18-10-2019 01:06:49CT DEN:929017589546 ungho MS 2019.342; thoi gian GD:18/10/2019 00:48:54100,000.00
18-10-2019 01:04:33ung ho ms 2019342; thoi gian GD:17/10/2019 23:59:1650,000.00
18-10-2019 01:02:26CT DEN:929116055832 ung ho hoan canh kho khan; thoi gian GD:17/10/2019 23:28:03300,000.00
18-10-2019 01:00:24CT DEN:230142417553 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI THOAI MY chuyen khoan; thoi gian GD:17/10/2019 23:05:55200,000.00
17-10-2019 21:50:50CT DEN:929021536163 MS 2019.342 FT19291557238814100,000.00
17-10-2019 21:24:02Ung ho MS 2019.342200,000.00
17-10-2019 21:06:02CT DEN:929000847533 MBVCB257428599.ung ho ma so 2019.342.CT tu 0501000051058 TRAN THI KIM TRUC toi 114000161718 BAO VIET1,000,000.00
17-10-2019 20:30:22CT DEN:929000844752 MBVCB257409211.ung ho e phan thi chiep. MS 2019.342.CT tu 0281000437527 HOANG QUOC AN toi 1140001617200,000.00
17-10-2019 20:18:48Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2019 3421,000,000.00
17-10-2019 19:31:18CT DEN:192709738195 Vietinbank 114000161718 ung ho be Thuy Lao Cai100,000.00
17-10-2019 19:02:02CT DEN:929012529128 MS 2019.342200,000.00
17-10-2019 18:48:22Ung ho MS 2019.342200,000.00
17-10-2019 16:47:53ung ho MS 2019342100,000.00
17-10-2019 14:57:28CT DEN:929000808241 MBVCB257177127.MS 2019. 342.CT tu 0451000431474 PHAM MANH HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG400,000.00
17-10-2019 14:25:42Ngan ung ho ms2019.341 Le Van Thanh100,000.00
17-10-2019 14:16:25TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3425,000.00
17-10-2019 13:52:24ung ho MS 2019.342200,000.00
17-10-2019 13:40:50So GD goc: 10000557 Ung ho MS 2019.342 be NChao Ngoc Thuy200,000.00
17-10-2019 13:34:41Ung ho MS 2019.342500,000.00
17-10-2019 13:06:39CT DEN:929013836689 MS 2019.342 FT19290581957703100,000.00
17-10-2019 13:01:56Ngan ung ho ms2019.342 Phan Thi Chiep200,000.00
17-10-2019 12:36:15Uh50,000.00
17-10-2019 11:52:56CT DEN:929011750883 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN THANH1,000,000.00
17-10-2019 11:51:32CT DEN:929011750306 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.3421,000,000.00
17-10-2019 11:46:26CT DEN:929011747970 Ung ho vo chong em Chiep200,000.00
17-10-2019 10:52:16MS 2019.341200,000.00
17-10-2019 10:28:06Ung ho MS 2019.342 be Chao Ngoc Thuy200,000.00
17-10-2019 09:58:40ung ho MS 2019342200,000.00
17-10-2019 09:46:41Ung ho MS 2019.342200,000.00
17-10-2019 09:36:53CT DEN:929009675912 Ung ho MS 2019.34250,000.00
17-10-2019 09:18:05ung ho MS 2019342100,000.00
17-10-2019 09:16:43Ms 2019 342500,000.00
17-10-2019 09:06:35Ung ho Ma so 2019.34250,000.00
17-10-2019 08:55:33Chuyen khoan cho MS 2019.342100,000.00
17-10-2019 08:48:14CT DEN:084338036118 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be chao ngoc thuy con chi phan thi chiep bi500,000.00
17-10-2019 08:46:41So GD goc: 10002121 TC:MBVP171935.MBVCB256861369.ung ho ms 2019.342.CT tu 1011000637567 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
17-10-2019 08:38:55CT DEN:929008502251 Ung ho200,000.00
17-10-2019 08:36:02CT DEN:929001741450 Ung ho MS 2019 341 LE VAN THANH300,000.00
17-10-2019 08:32:21Ct ung ho cho phan thi chiep Bao thang Lao cai580,000.00
17-10-2019 08:19:17MS 2019342500,000.00
17-10-2019 08:04:19CT DEN:075958375990 Vietinbank 114000161718 2019.342 be Chao Ngoc Thuy200,000.00
17-10-2019 07:17:50ung ho ms2019342200,000.00
17-10-2019 06:05:38ung ho gia dinh e Ngo Van Tan Tien o Quang Tri bi ung thu xuong300,000.00
17-10-2019 06:00:21Ho tro Phan Thi Chiep MS 2019.342500,000.00
17-10-2019 05:36:51ung ho MS 2019.342100,000.00
17-10-2019 05:13:45ung ho MS 2019.342 em Phan Thi Chiep100,000.00
17-10-2019 05:03:07MS 2019.342500,000.00
16-10-2019 22:39:35ung ho ms 2019341100,000.00
16-10-2019 21:35:09CT DEN:928914151409 ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh5,000,000.00
16-10-2019 20:09:59ung ho MS 2019.340- chau gai bi Ung thu xuong250,000.00
16-10-2019 20:08:13ung ho MS 2019.338-  cau be UT xuong250,000.00
16-10-2019 14:33:25CT DEN:928907648029 UNG HO MS 2019.338 161019 14 33 23300,000.00
16-10-2019 13:41:57MS 2019.341 em Le Van Thanh Quang Tri100,000.00
16-10-2019 13:16:08Ung ho ma so 2019.341 em Le Van Thanh200,000.00
16-10-2019 11:22:19So GD goc: 10014649 Ung ho MS 2019341 em Le Van Thanh1,000,000.00
16-10-2019 11:20:08Uh10,000.00
16-10-2019 11:11:48CT DEN:928911512254 ung ho MS 2019.341 em le van thanh FT19289205111257500,000.00
16-10-2019 08:48:29TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3415,000.00
16-10-2019 08:06:22MS 2019341 em Le Van Thanh200,000.00
16-10-2019 05:55:14ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh200,000.00
16-10-2019 05:38:49ung ho ms 2019.339300,000.00
15-10-2019 21:45:00Ung ho ms 2019337 338 339 340 moi ms 50 nghin200,000.00
15-10-2019 16:48:41So GD goc: 10019520 Ung ho 2019 339 Le Thi My Tam200,000.00
15-10-2019 14:55:32CT DEN:928814145508 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam500,000.00
15-10-2019 13:28:50CT DEN:015164083335 Ung ho MS 2019.340U100,000.00
15-10-2019 09:47:51TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3405,000.00
15-10-2019 08:27:35CAO THI CUC CT UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH ( HUYEN LAI CAY TINH TIEN GIANG)500,000.00
15-10-2019 08:22:04MS 2019340200,000.00
15-10-2019 06:39:08CT DEN:928723193020 MS 2019.340300,000.00
15-10-2019 01:34:41Ung ho ms 2019.339; thoi gian GD:15/10/2019 01:06:29300,000.00
14-10-2019 19:25:03ck cho Chi Tam binh thuan200,000.00
14-10-2019 15:38:32So GD goc: 995219101459303 995219101459303 - ChiToan ung ho MS2019.338100,000.00
14-10-2019 14:02:25Ung ho MS 2019339 - benh nhan Le Thi My Tam200,000.00
14-10-2019 13:04:42ung ho MS 2019338 chau Ngo Van Tan Tien200,000.00
14-10-2019 13:04:30ung ho MS 2019334  em Vu Thi Cho  va em Vu Thi Dinh100,000.00
14-10-2019 13:00:48Uh30,000.00
14-10-2019 11:52:51So GD goc: 10005221 Ung ho MS 2019.339. Chi Le Thi My Tam 0974926326 tai CONG THUONG VN CN DONG DA100,000.00
14-10-2019 10:24:32TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2019.337; 2019.338; 2019.33915,000.00
14-10-2019 08:36:06Ung ho MS 2019.338 chau Ngo Van Tan Tien200,000.00
14-10-2019 08:10:55MS 2019.339100,000.00
14-10-2019 07:54:29MS2019.339200,000.00
13-10-2019 21:24:19Ung ho MS 2019.338 chau Ngo Van Tan Tien200,000.00
13-10-2019 15:33:55MS 2019.338 Nam Mo A Di Da Phat300,000.00
13-10-2019 13:18:54Ung ho em ngo van tan500,000.00
13-10-2019 12:45:12Ung ho MS2019.338 Do Thi Hien Quang Tri50,000.00
13-10-2019 12:34:57CT DEN:130034657720 ung ho MS 2019 338 Ngo Van tan tien5,000,000.00
13-10-2019 11:31:45CT DEN:928600399151 MBVCB254479311.ung ho chi do thi hien. MS 2019.338.CT tu 0281000437527 HOANG QUOC AN toi 11400016171200,000.00
13-10-2019 11:05:11CT DEN:928611976244 Chuyen tien Ung ho ma so 2019.338500,000.00
13-10-2019 10:38:03CT DEN:928610968024 ung ho MS 2019338500,000.00
13-10-2019 10:33:25Ung ho MS 2019.338500,000.00
13-10-2019 08:29:42MS 2019338200,000.00
13-10-2019 05:58:54CT DEN:928622143149 ung ho MS 2019.338300,000.00
12-10-2019 21:50:38Uh100,000.00
12-10-2019 20:20:52CT DEN:928520855755 CT Ung ho MS2019.3311,000,000.00
12-10-2019 16:21:27Ung ho chi Phuong MS 2019.336500,000.00
12-10-2019 14:41:28ung ho ms 2019.337; chi Le Thi Thuy100,000.00
12-10-2019 10:38:04CT DEN:120034587514 ung ho MS 2019 336 Nguyen Thi Phuong5,000,000.00
12-10-2019 10:34:52CT DEN:120034587168 ung ho MS 2019 337 Le Thi thuy Phung Quang Thanh5,000,000.00
12-10-2019 08:24:38MS 2019337200,000.00
12-10-2019 07:51:12ung ho MS 2019.3361,000,000.00
11-10-2019 19:52:34uh MS 2019.333500,000.00
11-10-2019 17:07:49CT DEN:928417724500 Ung ho ms 2019 323 FT19284724365467200,000.00
11-10-2019 16:32:21ung ho ms 201933650,000.00
11-10-2019 16:29:29ung ho ms 3509 ong Tran Kim Thanh100,000.00
11-10-2019 14:22:19TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3365,000.00
11-10-2019 11:09:40So GD goc: 10013998 ung ho MS 2019.3361,000,000.00
11-10-2019 10:50:36CT DEN:928410572240 Ung ho MS 2019.336 chi Nguyen Thi Phuong FT19284141658760400,000.00
11-10-2019 09:55:41So GD goc: 10012513 TC:VNVT979069.VCBVT.84376666999.CT ngoai he thong cho bao vietnamnet.TK 114000161718.NH VIETINBANK.VNVT20191011979069.Ung ho MS 2019.336 chi Nguyen Thi Phuong200,000.00
11-10-2019 08:53:59Uh50,000.00
11-10-2019 08:11:16MS 2019336200,000.00
11-10-2019 07:40:22Ung ho MS 2019.336200,000.00
11-10-2019 06:55:43CT DEN:928406096084 Em hung ung ho chi phuong ma so 2019.336100,000.00

Ủng hộ qua ngân hàng VietCombank

 
Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
20/10/2019300,000.00MBVCB258705609.ung ho MS 2019.342.CT tu 1001000286525 VO MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00851241.201019.063931.Chuyen tien ung ho Em CHIEP MA SO 2019.342
20/10/2019200,000.00IBVCB.2010190779616001.NGUYEN THI GIANG CHAU.Ms 2019.342
20/10/2019200,000.00IBVCB.2010190095109001.HA DUC MINH.Minhhdsshpc ung ho chau TRIEU QUY TINH MS 2019.345
20/10/2019200,000.00MBVCB259081402.ung ho ms 2019.345.CT tu 0071001210813 MAI HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019100,000.00161258.201019.213243.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
20/10/2019100,000.00113653.191019.233900.Ung ho MS 2019.342 FT19294048463986
20/10/2019100,000.00237444.201019.124957.MS2019-345-201019-12:50:54
20/10/2019100,000.00MBVCB258694479.NguyenTrungHiep ung ho MS 2019.342.CT tu 0631000518442 NGUYEN TRUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/201950,000.00037283.201019.010938.ung ho MS 2019 342
20/10/20191,000,000.00MBVCB259104992.ung ho : MS 2019.342.CT tu 0181000935782 BUI MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/20191,000,000.00199040.191019.224323.CO PHAN THI THU KET UNG HO MS: 2019, 342-191019-22:44:19
20/10/20191,000,000.00IBVCB.1910190051142001.MAI THI TO CAM.UNG HO MS 2019.342 BE CHAO NGOC THUY
20/10/2019500,000.00261710.201019.183323.Ung ho MS 2019.342 FT19294012527957
20/10/2019500,000.00IBVCB.2010190433287002.TRAN CAM BINH.MA SO 2019.342
20/10/2019500,000.00183979.201019.130829.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.329
20/10/2019500,000.00IBVCB.2010190619351003.NGO THI DUNG.MS 2019 342
20/10/2019400,000.00204134.201019.060628.3480595451 Chuyen qua MoMo MS 2019342
20/10/2019300,000.00IBVCB.2010190662871001.VU NGOC ANH.Ung ho ma so 2019.342
20/10/2019300,000.00197222.201019.200032.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Khanh Nguyen ung ho ma so 2019.342
20/10/2019200,000.00851557.201019.064212.Chuyen tien UNG HO MA SO 2019.345
20/10/2019200,000.00171709.201019.054554.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH BINH chuyen khoan ung ho?MS 2019.345
20/10/2019200,000.00MBVCB259091501.ung ho tu thien.CT tu 0251002692348 DINH TAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00157038.201019.124314.MS2019342
20/10/2019100,000.00282254.201019.213209.UNG HO MA SO MS 2019.342 PHAN THI CHIEP-201019-21:32:07
20/10/2019100,000.00IBVCB.2010191034324002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.345
20/10/2019100,000.00119679.191019.224605.Ung ho MS 334
20/10/2019100,000.00IBVCB.1910190876306002.LE MINH BAO.Ung ho MS 2019.344
20/10/201950,000.00MBVCB.258718402.MS2019345.CT tu nguyenethi than toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
20/10/2019500,000.00MBVCB259051798.ung ho ma so 2019.345.CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019500,000.00202571.201019.002005.UNG HO MS 2019.342-201019-00:20:03
20/10/2019500,000.00748309.191019.225053.ung ho MS 2019.342
20/10/2019300,000.00IBVCB.2010190636651002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.345, ong Trieu Dai Thanh, Ha Noi
20/10/2019300,000.00117528.201019.004707.Ung ho MS2019.342 FT19294819009902
20/10/2019200,000.00297030.201019.213733.Ung ho Phan.T.Chiep MS 2019.342 Chuc chau khoe FT19294702752727
20/10/2019200,000.00242153.201019.135356.UNG HO MS 2019.342-201019-13:53:54
20/10/2019200,000.00MBVCB258820853.2019.342.CT tu 0441000761970 NGUYEN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00MBVCB258748826.ung ho MS 2019.342.CT tu 0071001030155 HUYNH NGOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00MBVCB258696397.Ung ho MS 2019.344.CT tu 0251002563170 TRUONG MINH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019100,000.00272659.191019.234808.ho tro me con e Chiep
20/10/2019100,000.00316165.191019.223903.Ung ho MS 2019.344
20/10/2019100,000.00IBVCB.1910190605678001.Tuti - Fruti HCM MS 2019.342
20/10/2019100,000.00952704.201019.121620.Ung ho MS 2019.345
20/10/201950,000.00MBVCB.258958059.ung thu.CT tu MS 2019. 345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
20/10/20191,000,000.00899990.201019.094014.Ung ho MS 2019.342 chi Phan Thi Chiep
20/10/20191,000,000.00199217.191019.224758.PHAN TRUONG SON ( DT: 0903902085) UNG HO MS: 2019, 342-191019-22:47:56
20/10/20191,000,000.00MBVCB258747769.ung ho MS 2019.342.CT tu 0121000615075 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019500,000.00MBVCB258844156.Ung ho MS 2019.342 0909582185.CT tu 0881000456277 NGUYEN TINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019500,000.00IBVCB.2010190893141001.NGUYEN MINH THONG.Ung ho MS 2019.344
20/10/2019500,000.00033800.201019.161442.MS 2019.309 Pham Huu Hung
20/10/2019500,000.00199390.191019.225152.UNG HO MS 2019.342-191019-22:51:50
20/10/2019500,000.00MBVCB258699283.ung ho ma so 2019.344.CT tu 0951002881027 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019300,000.00129190.201019.111208.ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
20/10/2019300,000.00MBVCB258819394.MS 2019.345.CT tu 0811000004050 NGO THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00MBVCB258849798.2019.342....daovanthanh ung ho.CT tu 0441000761970 NGUYEN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019200,000.00211468.201019.061658.ung ho ong chau Trieu Dai Thanh Ba Vi Ha Noi
20/10/2019200,000.00136754.201019.161318.UNG HO MS 2019.342
20/10/2019200,000.00105136.191019.221744.UNG HO MS 2019.342 FT19294614600071
20/10/2019200,000.00MBVCB258693050.Ung ho MS 2019.344.CT tu 0021000859884 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019100,000.00510084.201019.065015.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2019.342
20/10/2019100,000.00VCBVT.84383461107.CT tu 0201000563573.LE THI HOAI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191020217711006.VNVT20191020610264.ung ho MS 2019 345
20/10/2019100,000.00106480.191019.222727.Ung ho MS 2019.023 gd em Thanh FT19294797074097
20/10/2019100,000.00983027.201019.194630.UNG HO MS 2019.342
20/10/20191,000,000.00MBVCB.258813740.ung ho MS 2019.345 chau Trieu Quy Tinh bi ung thu.CT tu Vo Thi Thuy Dung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
20/10/2019500,000.00118116.201019.010649.Ung gia dinh chi Chiep FT19294819080687
20/10/2019500,000.00MBVCB258883241.Ung ho cho be MS 2019.344.CT tu 0071004246436 VU THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/10/2019300,000.00MBVCB258914101.ung ho MS2019.342.CT tu 0111000220592 TRAN VIET NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20191,000,000.00MBVCB258135974.ung ho ms 2019.342.CT tu 0301000337089 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00763099.191019.183524.Chuyen tien ung ho MS 2019.342
19/10/2019500,000.00145759.191019.113619.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019. 342
19/10/2019500,000.00MBVCB258321757.Ung ho chi Nguyen Thi Hanh Ha Nam MS 2019 343.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20192,000,000.00425900.191019.091246.Ung ho MS 2019.343
19/10/20191,000,000.00MBVCB258496329.Ck ho tro chi Nguyen Thi Tuyet, xa thuy xuan tien, chuong my Ha noi, co con bi u di can len nao.CT tu 0081000152359 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20191,000,000.00438669.181019.225652.ung ho ms 2019.342
19/10/20191,000,000.00441292.191019.125717.2019-344
19/10/20191,000,000.00631670.191019.122522.Dang Viet Nga ung ho MS 2019.342
19/10/2019500,000.00IBVCB.1910190869413001.PHAN ANH TUAN.Ung ho MS 2019.344
19/10/2019500,000.00MBVCB258324594.Ung ho chi Nguyen Thi Cuong Ha Tinh MS 2019 340.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00MBVCB258320113.Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet MS 2019 344.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00337204.191019.000026.IBFT MS 2019.342
19/10/2019300,000.00IBVCB.1910190770245001.BUI THI DIEM TRINH.Ung ho MS 2019.342
19/10/2019300,000.00609372.181019.223430.tran Xuan Khanh ung ho ma so MS 2019 342
19/10/2019200,000.00115117.191019.113335.UNG HO MS 2019.343 - CHI NGUYEN THI HANH CO CON LA CHAU KHANH LINH
19/10/2019200,000.00623969.191019.061117.Chuyen tien cho MS 2019 343
19/10/2019200,000.00IBVCB.1910190993498002.TRINH THI MINH PHUONG.ung ho MS 2019.344
19/10/2019200,000.00616002.181019.235436.Ung ho MS 2019 342
19/10/2019200,000.00IBVCB.1910190984627001.PHAN THI ANH NGUYET.ung ho MS 2019.343.
19/10/2019200,000.00MBVCB258141356.le thi ha vinh ung ho MS2019.342.CT tu 0071000883896 LE THI HA VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019100,000.00477869.191019.074023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN MINH THANH THE ung ho ms2019344
19/10/2019100,000.00464223.191019.132530.Ung Ho MS 2019.344
19/10/2019100,000.00MBVCB258469513.MS 2019.343.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019100,000.00172675.191019.171300.MS 2019-342-191019-17:12:58
19/10/201950,000.00MBVCB258375614.MS 2019.342.CT tu 0011001588160 NGUYEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20191,000,000.00MBVCB258143233.ung ho ms 2019.342.CT tu 0301000337089 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00586988.191019.203543.MS2019.344 FT19294260898266
19/10/2019500,000.00MBVCB258323213.Ung ho chi Phan Thi Chiep MS 2019 342.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00592886.191019.104617.Chuyen tien ung ho chau Dao Van Thang
19/10/2019500,000.00IBVCB.1810190324872002.THAN VIET THANH.ung ho MS 2019.342
19/10/2019500,000.00453126.191019.081411.ung ho Ms 2019.342 be Chao Ngoc Thuy 20th ung thu vong mac
19/10/2019400,000.00115418.191019.114516.UNG HO MS 2019.326 - CHI HOANG THI HIEN VA CHAU DUONG THANH LONG
19/10/2019300,000.00MBVCB258165673.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0611001926894 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019300,000.00518419.191019.074859.Ung ho MS 2019.344
19/10/2019200,000.00556305.191019.121518.TTTPHUONG giup Ms2019344
19/10/2019200,000.00IBVCB.1910190194421001.NGUYEN THI NGOC LIEN.FB Pe Heo ung ho MS 2019.343
19/10/2019200,000.00261746.191019.084338.ung ho MS 2019.342
19/10/2019200,000.00786226.191019.194724.Ung ho MS 2019.344
19/10/2019200,000.00MBVCB258591396.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0111000009999 NGUYEN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019150,000.00470257.181019.231605.Vietcombank 0011002643148 ms. 2019.342
19/10/2019100,000.00578419.191019.160244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG THI TRANG chuyen khoan ung ho MS 2019.342
19/10/2019100,000.00699329.191019.155006.MS 2019.342
19/10/2019100,000.00MBVCB258535024.Ung ho quy Ngoi nha mo uoc.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/201950,000.00747941.191019.175043.MS 2019.342
19/10/20191,000,000.00MBVCB258152159.MS 2019.342.CT tu 0531002498321 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20191,000,000.00268022.191019.101057.MS2019.342
19/10/2019500,000.00MBVCB258325990.Ung ho chi Le Thi My Tam MS 2019 339.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00865637.191019.001247.Ung ho MS 2019.342 - be Chao Ngoc Thuy FT19292131634886
19/10/2019500,000.00985222.191019.194342.Ung ho MS 2019 342
19/10/2019500,000.00921378.191019.102834.Xin ung ho MS 2019.342 FT19292078733387
19/10/2019500,000.00MBVCB258151651.Ung Ho MS: 2019.342.CT tu 0691000302937 VU XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019300,000.00132540.181019.231458.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
19/10/2019300,000.00MBVCB258523855.Tam Huynh xin ung ho MS 2019.342.CT tu 0701000431615 HUYNH NGUYET KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019200,000.00814742.191019.212250.ung ho MS2019.342
19/10/2019200,000.00503715.191019.062951.Ung ho ms 2019.342 Phan Thi Chiep
19/10/2019200,000.00MBVCB258228585.ung ho MS 2019.342.CT tu 0071001100481 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019200,000.00554267.181019.232616.Vietcombank 0011002643148 LE BA HIEU chuyen khoan.ung ho.ms.2019.342
19/10/2019200,000.00MBVCB258150280.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0071000811404 LY MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019200,000.00569762.191019.191334.ung ho MS2019.342 chau mau khoe FT19294431093677
19/10/2019100,000.00IBVCB.1910190413925004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.344
19/10/2019100,000.00890859.191019.085607.Ung ho MS 2019.344 FT19292400804336
19/10/2019100,000.00857806.181019.224005.MS 2019.342 FT19292136156228
19/10/2019100,000.00MBVCB258142449.chuyen ung ho chau Chao Ngoc Thuy . Ms :2019.342.CT tu 0011004122079 LE HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/2019500,000.00548579.191019.174815.Ung ho MS 2019.342 FT19292447576520
19/10/2019500,000.00447696.181019.224847.Ung ho ma so 2019.342
19/10/2019300,000.00609982.191019.112504.Ung HO MS2019.342
19/10/2019200,000.00115321.191019.114021.UNG HO MS 2019.329 CHI NGUYEN THI TOAN CO CON LA CHAU TRAN NGOC BICH
19/10/2019200,000.00482795.191019.112444.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019.344 chi nguyen thi tuyet chuong my
19/10/2019200,000.00IBVCB.1910190395575003.NGUYEN THI MINH NGUYET.Ung ho MS2019.344
19/10/2019200,000.00534844.191019.013821.191019000000281 UNG HO MS 2019.342 ZP5DNC9QIOGM
19/10/2019200,000.00856127.181019.222851.Ung ho chau ung thu FT19292097772441
19/10/2019200,000.00563614.191019.102533.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.342
19/10/2019200,000.00114510.191019.101128.UNG HO MS 2019.342-191019-10:11:26
19/10/2019100,000.00869548.191019.053508.Ms 2019 .342 FT19292400060242
19/10/2019100,000.00867314.191019.005023.Ung ho MS 2019.342 FT19292195720598
19/10/2019100,000.00865719.191019.001415.MS 2019.342 FT19292131640375
19/10/201950,000.00MBVCB258328323.Giup MS 2019.344.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/10/20191,000,000.00910341.191019.095656.gui giup be Dao Van Thang, MS 2019.344 FT19292000149645
19/10/20191,000,000.00179250.191019.181548.MS 2019.342-191019-18:15:46
19/10/20191,000,000.00084322.181019.225344.UNG HO MS 2019.343-181019-22:53:14
18/10/2019500,000.00MBVCB.257554950.ung ho ms 2019.343.CT tu Nguyen May toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019500,000.00MBVCB258006209.2019.343.CT tu 0011002176293 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00MBVCB258076656.ung ho MS.2019.342.CT tu 0331000455684 LE THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00MBVCB257537122.ung ho Khanh Linh: MS 2019.343.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00MBVCB257487110.MS 2019.342.CT tu 0071005343285 NGUYEN VAN CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00001279.181019.132810.UNG HO MA SO 2019.338-181019-13:27:47
18/10/2019500,000.00123477.181019.092734.ung ho MS 2019.343
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190994552001.HOANG MINH TRUNG.Ung ho ms 2019.342
18/10/2019300,000.00845021.181019.212651.ung ho MS 2019.342 FT19292905006507
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190807950001.NGUYEN THI THUY LIEN.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00184785.181019.102756.linh dan.sunny ung ho MS 2019 342 chao ngoc thuy
18/10/2019300,000.00MBVCB.257544390.MS 2019.343 (be Truong Khanh Linh).CT tu Minh Long toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019300,000.00MBVCB.257499427.MS 2019.342.CT tu Nguyen Thi Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019300,000.00096208.171019.220728.ung ho MS2019 342
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190192103002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.343. chi Nguyen Thi Hanh
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190428872002.Huy Quan 1 Ung ho MS 2019.335
18/10/2019200,000.00MBVCB.257580545.UNG HO MS 2019.343-BE KHANH LINH 6 TUOI .CT tu CAM TU toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019200,000.00IBVCB.1810190032762001.TRAN THI KIM NGAN.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019200,000.00577525.181019.084552.MS 2019.342 FT19291083404030
18/10/2019200,000.00612361.181019.102206.Ung ho MS 2019.342 FT19291217746068
18/10/2019200,000.00MBVCB257873110.ung ho MS 2019.342.CT tu 0341006809044 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00559705.181019.063708.Ung ho ms2019.343 FT19291852036314
18/10/2019200,000.00MBVCB257501876.ung ho chau Linh.CT tu 0081000548487 VO NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00080727.181019.003250.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Mong con khoe manh MS 2019.342
18/10/2019200,000.00924669.171019.225740.UNG HO MS 2019.342-171019-22:57:38
18/10/2019200,000.00MBVCB257855672.Giup MS 2019.342 Chi Phan Thi Chiep.CT tu 0371000449535 VU NGUYEN BANG HO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00184944.181019.112241.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019200,000.00511274.181019.093530.ung ho ma so 2019 343
18/10/2019200,000.00630710.181019.110430.Ung ho MS 2019.342 FT19291257009758
18/10/2019100,000.00223865.181019.125741.Chuyen tien ung ho ma 2019.342
18/10/2019100,000.00088695.181019.085204.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019100,000.00297890.181019.103820.Ma so 2019.125
18/10/2019100,000.00MBVCB.257552394.ung ho MS 2019.342.CT tu Dang Khai Nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019100,000.00648699.181019.114901.Ms 2019 342. Chuc be mau khoe. FT19291809453158
18/10/2019100,000.00IBVCB.1810190598407002.DO THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.343
18/10/2019100,000.00131619.181019.073908.MS 2019.342
18/10/2019100,000.00IBVCB.1810190441418001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.343
18/10/201995,000.00299698.181019.074616.IBFT Ung ho MS 201.343
18/10/201950,000.00551865.181019.000647.Ung ho chau MS 2019.342 FT19291009408701
18/10/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:181019.SHGD:10002855.BO:NGUYEN THI HUYEN TRAN.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019500,000.00Sender:79334001.DD:181019.SHGD:10002880.BO:PHAM HOANG NGA0730206.UNG HO MS 2019.342 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
18/10/2019500,000.00Sender:01202001.DD:181019.SHGD:10000910.BO:VO CAO TOAN.995219101851718 MS 2019.343
18/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10001670.BO:TU THANH LIEM.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10000744.BO:LE HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:181019.SHGD:10000613.BO:MAI HOANG BAC.IBUNG HO MS 2019.342
18/10/2019100,000.00Sender:01201003.DD:181019.SHGD:10004228.BO:HUYNH THI CAM NHUNG.UNG HO MS 2019.342
18/10/201950,000.00Sender:01310001.DD:181019.SHGD:10008428.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.343 BE TRUONG KHANH L INH
18/10/20195,000,000.00IBVCB.1810190712039003.NGUYEN THI THUY DUNG.Ho tro gd cTam bv Cho Ray. MS 2019.339
18/10/20192,000,000.00696777.181019.142252.Giup con Chi chiep lao cai FT19291826593755
18/10/20191,500,000.00253867.181019.140822.UnG HO MS 2019.342
18/10/20191,200,000.00IBVCB.1810190604904005.Do Thanh Viet- Do Nguyen Mai Huong- Ti Do Quan 2 2019.324+ 2019.327+2019.341+2019.340
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190179956002.NGUYEN THI THANH TUYET.ung ho MS 2019.342 chi Phan Thi Chiep Lao Cai
18/10/20191,000,000.00MBVCB257655901.Ung ho MS 2019.342 (be Chao Ngoc Thuy).CT tu 0721000545234 DIEN DUC NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20191,000,000.00574532.181019.083513.Ung ho MS 2019.342 FT19291306101100
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190933723001.PHAN TRUONG QUOC BAO.ung ho MS 2019342
18/10/2019700,000.00IBVCB.1810190531300002.Do Thanh My+Do Thanh Huy Phong Quan Binh Thanh 2019.337 + 2019.330
18/10/2019500,000.00MBVCB257757936.ung ho ms 2019.342.CT tu 0061001013786 NGUYEN VAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00166123.181019.104941.CT MS 2019.331 chuc chau mau khoe
18/10/2019500,000.00IBVCB.1810190713679002.NGUYEN KHOA DANG.ung ho ms 2019.343
18/10/2019500,000.00647436.181019.114537.Ung ho chau Linh - MS 2019.343 FT19291257157979
18/10/2019500,000.00MBVCB257934031.ung ho MS 2019.343 (chau Truong Khanh Linh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00060158.181019.001634.ung ho MS 2019.342
18/10/2019500,000.00080238.171019.231048.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
18/10/2019500,000.00IBVCB.1810190188740002.NGUYEN THI NGOC TRANG.Ung ho MS2019.343
18/10/2019400,000.00IBVCB.1810190663228007.Do Thanh My+ Do Thanh Phu Quan Binh Thanh Chi Hien 2019.326
18/10/2019300,000.00240985.181019.124856.UNG HO MS 2019.342, ME PHAN THI CHIEP
18/10/2019300,000.00524148.181019.105444.Ung ho chau Linh ma Ms2019.343.
18/10/2019300,000.00297075.181019.103129.ck ung ho ma 2019.342
18/10/2019300,000.00MBVCB257507523.ung ho MS 2019.343 be Truong Khanh Linh.CT tu 0111000355123 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019300,000.00082251.181019.082251.Hai con Trung Chi ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00294311.171019.220919.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190951671001.HA MANH PHONG.Ung ho MS 2019.343.Chi Nguyen Thi Hanh. Dia chi O thon Bui Xa, xa Yen Bac, huyen Duy Tien, Ha Nam
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190091121001.BUI THI THU TRANG.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019250,000.00425754.181019.091441.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 342
18/10/2019200,000.00IBVCB.1810190253562001.LE THI HONG NHUNG.Ung ho MS 2019.342 chau Chao Ngoc Thuy
18/10/2019200,000.00464295.181019.211910.MS 2019.342
18/10/2019200,000.00774765.181019.171144.Ung ho MS 2019.342 FT19291009604270
18/10/2019200,000.00516781.181019.170046.ung ho MS 2019 338
18/10/2019200,000.00611263.181019.101916.Ung ho MS 2019.342 FT19291099199628
18/10/2019200,000.00MBVCB257502334.ung ho ms 2019.342.CT tu 0281000309075 NGUYEN VAN CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00460440.181019.164600.Ung ho MS 2019 342
18/10/2019200,000.00550541.171019.234633.ung ho MS 2019.342 FT19291557672507
18/10/2019200,000.00743491.171019.220142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ms 2019.342- Phan Thi Chiep
18/10/2019200,000.00IBVCB.1810191005484001.LE HOANG DO.ung ho MS 2019.342
18/10/2019200,000.00284949.181019.111905.Ung ho MS 2019 343
18/10/2019200,000.00172615.181019.072332.MS 2019 342 Mong con som khoi benh
18/10/2019100,000.00103416.181019.091711.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019100,000.00VCBVT.84985745074.CT tu 0041000141890.NGUYEN NHAT DUY sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191018230907894.VNVT20191018592940.ms 2019 342
18/10/2019100,000.00012608.181019.103913.IBFTA 191018000014112 Ung hoMS 2019.342
18/10/2019100,000.00700563.181019.143136.Ung ho MS 2019.343 FT19291579110897
18/10/2019100,000.00402923.181019.203305.ung ho ms2019.342
18/10/2019100,000.00542022.171019.222444.MS 2019.342 FT19291094080152
18/10/2019100,000.00IBVCB.1810190433767001.Nguyen Vu Trung Anh Yen Hoa Cau Giay ung ho MS 2019.343.
18/10/2019100,000.00337233.181019.132857.ung ho c Phan Thi Chiep lao cai
18/10/2019100,000.00698300.181019.110248.3469402630 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 342
18/10/201950,000.00MBVCB.257540320.MS2019343.CT tu nguyen thi than toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/201920,000,000.00Sender:79202002.DD:181019.SHGD:10003298.BO:CTY CO PHAN DET MAY LIEN PHUONG.P31021 UNG HO M S 2019.339
18/10/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:181019.SHGD:10005143.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN THANH
18/10/2019500,000.00Sender:79303008.DD:181019.SHGD:10018984.BO:CHAU DUY CUONG.DUONG THI XUAN QUYEN UNG HO MS20 19.342
18/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:181019.SHGD:10004003.BO:NGUYEN VAN LOI.UNG HO MS 2019343
18/10/2019200,000.00Sender:01201003.DD:181019.SHGD:10010376.BO:NGUYEN THI ANH NGOC.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:181019.SHGD:10008879.BO:VO THI MONG THUY.IBUNG HO CHI PHAN THI CHIEP: M S 2019.342
18/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10003143.BO:NGUYEN NGOC HIEU.MS 2019.342
18/10/201950,000.00Sender:01310001.DD:181019.SHGD:10010134.BO:NGUYEN THI HUYEN.UNG HO MS 2019.342
18/10/20193,000,000.00884535.181019.181707.Ms 2019.342 gui chi phan Thi Chiep
18/10/20192,000,000.00139499.181019.130848.Ung ho MS 2019 342
18/10/20191,400,000.00IBVCB.1810190420320001.Do Ngoc Thach-Le Le Hoa- HuynhThi Mai- Xuan Phuong Quan 10 2019.342+2019.338+2019.336+2019.320
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190567828003.NGUYEN THI XUAN THUY.Ung ho MS 2019.343
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190306709001.VO THI HUYNH LAN.Giup em Phan Thi Chiep MS 2019.342
18/10/20191,000,000.00MBVCB258091923.MS 2019.342.CT tu 0251002705434 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20191,000,000.00MBVCB257544760.ung ho MS 2019.343.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019900,000.00IBVCB.1810190429924006.Do Thanh Huy Phong+ Do Ngoc Quynh Anh Quan Binh Thanh 2019.333+2019.329+2019.332
18/10/2019700,000.00MBVCB.257863344.MS 2019.343 ung ho be Truong Khanh Linh.CT tu Pham Thi Thu Hien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019500,000.00660972.181019.122901.Ung ho ms 2019.338 FT19291683686040
18/10/2019500,000.00577654.181019.084618.Ung ho MS 2019.342 FT19291916533370
18/10/2019500,000.00IBVCB.1810190110160001.LE BAO TRAN.MS 2019.342
18/10/2019500,000.00935713.181019.060753.MS 2019. 343-181019-06:07:53
18/10/2019500,000.00443404.181019.201742.ungho MS 2019.342
18/10/20195,000,000.00MBVCB257734560.Tuan iMaHa ung ho MS 2019.342.CT tu 0371000411811 PHAM THI KIEU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20192,000,000.00MBVCB257503896.ung ho MS 2019.342.CT tu 0241004086314 LE NGUYEN HOANG TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20192,000,000.00IBVCB.1810190216333003.PHAN TO HONG NAM.Ung ho MS 2019.342
18/10/20191,000,000.00471162.181019.214330.UNG HO MS 2019.342
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190750588001.TRUONG THI TRUC GIANG.ung ho MS 2019.342, nho quy bao chuyen den chi Chiep giup. Xin cam on
18/10/20191,000,000.00433970.181019.100331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE DUC CUONG ung ho MS2019342
18/10/20191,000,000.00643634.181019.113526.Ung ho MS 2019.342 FT19291145488561
18/10/20191,000,000.00IBVCB.1810190889654001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.342 cho Phan Thi Chiep dieu tri benh cho con
18/10/2019500,000.00738489.181019.155318.MS 2019.342 FT19291516071878
18/10/2019500,000.00190152.181019.204912.Ung ho MS 2019 342 Phan Thi Chiep
18/10/2019500,000.00IBPS/SE:01310005.DD:181019.SH:10006903.BO:PHAM THI MINH THU.UNG HO BN UNG THU
18/10/2019300,000.00IBPS/SE:79303008.DD:181019.SH:10002503.BO:NGO TU NGAN.UNG HO MS 2019.334
18/10/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:181019.SH:10003425.BO:PHAN DO THUY TRAN.MS 2019.342
18/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:181019.SHGD:10006357.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.343 BE TRUONG KHAN H LINH
18/10/2019100,000.00Sender:79307005.DD:181019.SHGD:10002045.BO:PHAM THI NHUNG. UNG HO MS 2019342 CHI PHAN THI CHIEP LAO CAI
18/10/2019500,000.00759400.181019.163707.Vo thuy chung ung ho MS 2019.342 FT19291146504679
18/10/2019500,000.00529027.181019.132645.ung ho MS 2019.342
18/10/2019490,000.00381725.181019.194440.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00585301.181019.091032.Ung ho con chi chiep lao caiMS 2019 342 FT19291957920316
18/10/2019300,000.00185974.181019.105142.Ung ho be Thuy con chi Phan Thi Chiep chua benh
18/10/2019300,000.00MBVCB257504618.MS 2019.343..CT tu 0061001005890 HA SON BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019300,000.00058861.171019.230155.Ung ho MS 2019.342 (Chiep)
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190941490001.NGUYEN NGOC LY.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190085557001.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.343. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
18/10/2019300,000.00423115.181019.110822.MS 2019 343
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190321925002.VU THANH THUY.ung ho MS 2019.338 em Ngo Van Tan Tien
18/10/2019300,000.00998277.181019.130735.UNG HO MS 2019.342-181019-13:07:07
18/10/2019200,000.00MBVCB257575325.ung ho MS 2019.342.CT tu 0031000114138 NGUYEN THI THU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00MBVCB257732566.ung ho Ma so 2019.342.CT tu 0071000890014 LE NGOC MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00810054.181019.085130.BAN DOC GIUP DO MS 2019.342
18/10/2019200,000.00524301.181019.205332.Gui ms 2019 343
18/10/2019200,000.00041605.181019.061451.ung ho MS 2019.343 nguyen thi hanh yen bac duy tien ha nam
18/10/2019200,000.00180210.181019.075813.Ung ho MS 2019343
18/10/2019200,000.00566150.181019.075417.MS 2019.342 FT19291153114833
18/10/2019200,000.00IBVCB.1810190136023002.NGUYEN DINH PHUC.ung ho MS 2019.342
18/10/2019200,000.00034444.181019.175344.IBFTA 191018000039765 MS 2019.342
18/10/2019200,000.00187067.181019.111556.UNG HO PHAN THI CHIEP
18/10/2019200,000.00630108.181019.110309.Gd c Oanh a Hung- MS2019.162- be Tran Gia Huy FT19291506706725
18/10/2019150,000.00239013.181019.211753.ung ho?MS 2019.342
18/10/2019100,000.00MBVCB257894838.2019.342 Phan Thi Chiep.CT tu 0011002658553 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019100,000.00IBVCB.1810190768533001.DANG BAO THUAN.ung ho MS 2019.339 bn Le Thi My Tam
18/10/2019100,000.00MBVCB257624912.MS 2019.343.CT tu 0901000000286 VU TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019100,000.00034263.181019.004352.ung ho MS 2019.342
18/10/2019100,000.00MBVCB257698939.ung ho ms 2019.342.CT tu 0071000875492 CHU VAN PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019100,000.00MBVCB.257491725.MS 2019.342.CT tu KHANH DUONG toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019100,000.00MBVCB257519074.MS 2019.342.CT tu 0061000998147 HUYNH THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/201950,000.00223048.181019.153015.MS 2019.342
18/10/201950,000.00039850.181019.054605.Ung ho ms 2019.343
18/10/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:181019.SHGD:10005176.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS 2019.342
18/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10003694.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.343 CHAU TRU ONG KHANH LINH
18/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:181019.SHGD:10008220.BO:CAO THANH XUAN.UNG HO CHAU TRUONG KHANH LINH CO N GAI ME NGUYEN THI HANH 0917743169
18/10/2019400,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10002631.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.342 BE CHAO NGOC THUY
18/10/2019300,000.00Sender:01310005.DD:181019.SHGD:10000872.BO:VU NGOC CHI.UH MS 2019.342
18/10/2019200,000.00Sender:01323001.DD:181019.SHGD:10000092.BO:NGUYEN THI THANH UYEN.UNG HO MS 2019.342
18/10/2019100,000.00Sender:79310001.DD:181019.SHGD:10003612.BO:NGUYEN THI QUY TRAN.UNG HO MS 2019.342 DUNG DUA TEN EM LEN FACEBOOK.E CAM ON
18/10/201950,000.00Sender:01310012.DD:181019.SHGD:10004333.BO:LE THI HONG NHUNG.MS 2019.343
18/10/2019500,000.00LUU THE CUONG/ UNG HO QUA BAO VIETNAMNET, UNG HO MS 2019.342 GD TIEN MAT
18/10/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
18/10/20193,000,000.00286134.181019.080328.Ung ho MS 2019342
18/10/20192,000,000.00MBVCB258054352.xin tang em phan thi chiep,sinh nam 1998,thon trat 2,xa tang loong ,bao thang, lao cai.CT tu 0181003517942 NGUYEN KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20192,000,000.00MBVCB257840916.ung ho MS 2019.343.CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20191,000,000.00158758.181019.103735.Chuyen tien MS 2019.342
18/10/20191,000,000.00MBVCB257545701.ung ho MS 2019.342.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/20191,000,000.00164473.181019.054350.Nguyen Thi Tuyet Loan va Le Phuong Hang Nha Trang Khanh Hoa gui tu thien den MS 2019338
18/10/20191,000,000.00922423.171019.222829.GIUP DO BE PHAN THI CHIEP-171019-22:28:28
18/10/2019600,000.00318671.181019.090955.Ung ho 3 MS 2019.341,2019.342,2019.343
18/10/2019500,000.00277639.181019.144922.Ung ho MS2019.342 Phan Thi Chiep
18/10/2019500,000.00205855.181019.120803.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019500,000.00450577.181019.203829.ung ho MS 2019.342
18/10/2019500,000.00MBVCB258004820.Hung ung ho MS 2019.343 be Truong Khanh Linh.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019500,000.00IBVCB.1810190710286002.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.342 chi PHAN THI CHIEP, tinh Lao Cai.
18/10/2019500,000.00156484.181019.152031.Ung ho MS 2019 342
18/10/2019500,000.00MBVCB.257471794.maso 2019.342.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019500,000.00309515.181019.111019.IBFT Ung ho be TRUONG KHANH MS 2019.343
18/10/2019500,000.00IBVCB.1810190787440008.Do Ngoc Thach + Le Le Hoa Quan 10 Chi Sen 2019.323+ chi Duyen 2019.328
18/10/2019420,000.00038493.181019.045040.Chuyen tien ung ho MS 2019.342
18/10/2019300,000.00794688.181019.212858.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE HONG LUU ung ho ma so MS 2019.342
18/10/2019300,000.00428949.181019.100030.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ma so 2019.329
18/10/2019300,000.00MBVCB.257786060.MS 2019.343, ung ho be Truong Khanh Linh.CT tu Pham Thi Thu Hien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/2019300,000.00MBVCB257485633.ung ho MS 2019.342.CT tu 0041000359496 VUONG CONG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019300,000.00MBVCB257475088.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0431000242520 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019300,000.00423117.181019.110822.MS2019 342
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190326753003.VU THANH THUY.ung ho MS 2019.340 em Nguyen Thi Tra Giang
18/10/2019300,000.00IBVCB.1810190845989001.VU THANH THUY.Ung ho MS 2019.341 em le van thanh
18/10/2019200,000.00100729.181019.091233.Ung ho MS 2019.343
18/10/2019200,000.00MBVCB257743976.ung ho MS 2019.342s.CT tu 0431000041278 TRAN THE TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00209837.181019.121807.Ung ho MS 2019.342
18/10/2019200,000.00471605.181019.205314.Vietcombank 0011002643148 MS 2019.342
18/10/2019200,000.00651109.181019.115556.Ung ho ms 2019 . 342 FT19291986232371
18/10/2019200,000.00151268.171019.222102.MS 2019 342
18/10/2019200,000.00MBVCB257781766.ung ho ms 2019.342.CT tu 0421000425856 HO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019200,000.00342853.181019.163112.Ung Ho MS 2019.342
18/10/2019200,000.00564138.181019.073812.Ghi ro ung ho chi phan thi chiep MS 2019.342 FT19291850212690
18/10/2019200,000.00754698.181019.162701.Ung ho MS 2019.343 FT19291815189008
18/10/2019200,000.00634407.181019.111300.MS 2019.342 ung ho con chi Phan Thi Chiep. Mong chau binh an FT19291257034001
18/10/2019200,000.00MBVCB258041741.ung ho MS 2019.342.CT tu 0381000339849 LUU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019100,000.00470912.181019.214233.MS 2019.342 ung ho chau
18/10/2019100,000.00529387.181019.183216.Viet Nam
18/10/2019100,000.00573580.181019.083133.Ung ho MS 2019.342 FT19291808814006
18/10/2019100,000.00553540.181019.004002.MS 2019.342 chuc con mau khoe FT19291429094776
18/10/2019100,000.00MBVCB257926496.Trang Nam Logistics ung ho be Chao Ngoc Thuy MS 2019.342 .CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/10/2019100,000.00MBVCB.257595420.cham con 6 tuoi benh.CT tu ms 2019.343 chi nguyen thi hanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/201950,000.00188809.181019.120730.MS 2019.342
18/10/201950,000.00MBVCB.257864130.MS 2019.342.CT tu nguyen quan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/10/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:181019.SHGD:10002993.BO:VU HOANG LAM.VU HUONG THAO 72 NGUYEN TRAI HANOI UNG HO MS 2019.342
18/10/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:181019.SHGD:17675938.BO:NGUYEN THI THUY.UNG HO ANH LE VAN THANH TRU THO N NHA TAO XA VINH LONG HUYEN VINH LINH TINH QUANG TRI
18/10/2019500,000.00Sender:79303008.DD:181019.SHGD:10010121.BO:VU THI THANH THUY.UNG HO CHO BE NGOC THUY MS 20 19 342
17/10/20193,000,000.00IBVCB.1710190887939001.Pham Thi Hoa MS 2019.332 Bi benh ung thu
17/10/20192,000,000.00IBVCB.1710191004188003.DO HOANG MAI.Ung ho Phan Thi Chiep MS 2019.342
17/10/20192,000,000.00153207.171019.085933.UnG HO MS2019.342 PHAN THI CHIEP
17/10/20192,000,000.00MBVCB256925891.MS 2019.342.CT tu 0181003412391 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/20192,000,000.00MBVCB.257222647.QUI Í NGOI NHA MO UOCÍ .CT tu Vo danh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/20191,000,000.00032595.171019.072606.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2019 342
17/10/20191,000,000.00IBVCB.1710190689149001.DAO CONG HAU.Dao Cong Hau Ung ho MS 2019.342.
17/10/20191,000,000.00MBVCB257017060.Chuyen tien ung ho me con c phan thi Chiep MS 2019.342.Cau mong moi dieu tot dep se den voi con va gd.CT tu 0881000471899 VO THI NGOC THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/20191,000,000.00067325.171019.155732.Tuan giup Thi Chiep ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00530857.171019.190515.Ung ho 2019.342
17/10/2019500,000.00MBVCB257452654.ung ho MS 2019.342.CT tu 0011004056505 VU PHAM THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00IBVCB.1710190857530001.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho ma so 2019.342
17/10/2019500,000.00323880.171019.105726.Ung ho MS2019.342. Phan Thi Chiep FT19290095724108
17/10/2019500,000.00414244.171019.151940.Ung ho MS 2019.342 FT19290497310150
17/10/2019500,000.00522045.171019.204702.Ung ho MS 2019.338 FT19290587630103
17/10/2019500,000.00MBVCB.257177732.ung ho ma so 2019.342.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019500,000.00479341.171019.180448.MS 2019.342 FT19290706909613
17/10/2019500,000.00IBVCB.1710190533838001.VU THE TUNG.Ung ho MS 2019.342 , me con chi PHAN THI CHIEP.
17/10/2019500,000.00964070.171019.101717.ung ho ms 2019.342
17/10/2019500,000.00IBVCB.1710190028629001.LAI THE TRINH.Ung ho: MS 2019.342
17/10/2019500,000.00084442.171019.191018.BAC LE VAN VAN UNG HO CHI PHAM THI CHIEP MS 2019 342
17/10/2019400,000.00IBVCB.1710190251891002.le thanh thao dong nai ung ho MS 2019.342
17/10/2019300,000.00386179.171019.133335.Ung ho gd Chi Phan Thi Chiep o thon Trat 2 xa Tang Loong Bao Thang Lao Cai So dien thoai 0888727442
17/10/2019300,000.00716390.171019.072017.Ms 2019 342 Mong bao chuyen den tay chau
17/10/2019300,000.00458237.171019.090307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI NGAN gui cho MS 2019342
17/10/2019300,000.00655793.171019.090241.Ung ho ms 2019.342 con em phan thi chiep
17/10/2019300,000.00IBVCB.1610190486840008.N N Anh Tp HCM ms 2019-340- Nguyen Thi Cuong
17/10/2019300,000.00IBVCB.1610190915472006.N N Anh Tp HCM MS 2019-337- Le thi Thuy
17/10/2019300,000.00IBVCB.1610190493900002.N N Anh Tp HCM MS-2019-341- Le Van Thanh
17/10/2019300,000.00264701.171019.080412.209.342 FT19290148100939
17/10/2019300,000.00IBVCB.1710190118078002.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.342 ( be Chao Ngoc Thuy)
17/10/2019250,000.00719316.171019.141424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.342
17/10/2019200,000.00233481.171019.112147.gui tien ung ho giup chau phan thi chiec
17/10/2019200,000.00215829.171019.074046.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00778655.171019.094432.Ung ho MS 2019 341em Le Van Thanh
17/10/2019200,000.00MBVCB257440438.ung ho MS 2019.342.CT tu 0021000467958 HA LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00673267.171019.093205.MS 2019.342
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190065248002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB.257099571.MS 2019.342.CT tu LH toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019200,000.00319073.171019.104530.Ung ho MS 2019.342 FT19290028383845
17/10/2019200,000.00MBVCB256862895.ung ho MS 2019342.CT tu 0521000726856 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00233301.171019.201524.UNG HO MS 2019.338 - CHI DO THI HIEN - QUANG TRI
17/10/2019200,000.00703075.171019.102158.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00476783.171019.142712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2019.341 Le Van Thanh
17/10/2019200,000.00155859.171019.155859.MS 2019.342 Chi Phan Thi Chiep
17/10/2019200,000.00MBVCB256821860.MS2019.341 em Le Van Thanh tru thon nha tai xa Vinh Long huyen Vinh Linh Quang Tri.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00474859.171019.135643.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.342
17/10/2019150,000.00005097.171019.093812.Ung ho MS 2019.342 con gai e Phan Thi Chiep
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190296918001.NGUYEN THANH KHOI.ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00MBVCB257207158.ung ho MS 2019.342.CT tu 0721000599905 CAO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019100,000.00843889.171019.152030.uh MS2019.342 chau ChaoNgocThuy
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190548905001.CAO THANH HAI.Ung Ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00MBVCB.257099730.be 20 thang bi ung thu giac mac.CT tu MS 2019.342 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019100,000.00871579.171019.125239.Ung ho MS 2019 342
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190695042001.NGUYEN THI NGOC TUYEN.Ung ho be Chao Ngoc Thuy MS 2019.342
17/10/2019100,000.00173347.171019.060724.ung ho MS 2019.342 phan thi chiep
17/10/2019100,000.00MBVCB257300009.ung hoMS 2019.342.CT tu 0301000362657 LE QUANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019100,000.00705532.171019.100031.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00624415.171019.080114.ung ho ms 2019.342
17/10/201960,000.00646587.171019.055253.Ms2019 342
17/10/201950,000.00771579.171019.093210.ung ho MS 2019 338
17/10/201950,000.00027612.171019.103439.UNG HO MS 2019342
17/10/20191,000,000.00Sender:79307006.DD:171019.SHGD:10005482.BO:DINH NU THUY HUONG.UNG HO MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00Sender:79334001.DD:171019.SHGD:10002659.BO:VO THANH DA HUONG1049512.UNG HO MS 2019.342 (VC B) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
17/10/2019500,000.00Sender:01201004.DD:171019.SHGD:10004991.BO:NGUYEN THI MY KIEU.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00Sender:48304001.DD:171019.SHGD:10002750.BO:MA KIM TIEN.MS 2019342 TAI NGOAI THUONG VIET NA M 198 TRAN QUANG HAI
17/10/2019200,000.00Sender:01201004.DD:171019.SHGD:10003722.BO:HOANG TUNG.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00IBPS/SE:01313007.DD:171019.SH:10000196.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00TRINH ANH DUC UNG HO MS 2019342 GD TIEN MAT
17/10/20192,000,000.00IBVCB.1610191030272002.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
17/10/20192,000,000.00074626.171019.074626.Ung ho MS 2019.342 em Chao Ngoc Thuy
17/10/20191,000,000.00273713.171019.134120.IBFT Ung ho ms 2019.342
17/10/20191,000,000.00444067.171019.162835.Ung ho truong hop Ms 2019.342 Phan Thi Chiep FT19290067587940
17/10/20191,000,000.00IBVCB.1710190189626001.Be Gia Bach & Gia Tue MS 2019.342 Giup do me con be Phan Thi Chiep
17/10/2019500,000.00876207.171019.165440.CUU TRO MS 2019342-171019-16:54:39
17/10/2019500,000.00176791.171019.215155.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00IBVCB.1710190332268001.HOANG QUYEN THANH TAM.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00410212.171019.151029.Ung ho MS 2019.342 FT19290575002645
17/10/2019500,000.00MBVCB.257006302.ung ho ma so 2019.342 (Phan Thi Chiep).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019500,000.00600294.171019.055122.ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00311480.171019.102630.Ung ho Ms 2019.342 FT19290963094013
17/10/2019500,000.00MBVCB.257384294.ung ho ms 2019.342.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019300,000.00456889.171019.165938.Ung ho MS 2019.342 FT19290706671800
17/10/2019300,000.00022866.171019.132638.IBFTA 191017000021743 MS 2019.342
17/10/2019300,000.00042213.171019.124818.ung ho 2019 340 va 339 va 337 moi chau 100
17/10/2019300,000.00221097.171019.090502.ung ho ms 2019.342
17/10/2019300,000.00746952.171019.084657.MS2019342 ung ho be Chao
17/10/2019300,000.00IBVCB.1710190459890001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.338
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190670243001.NGUYEN VAN NAM.ung ho MS 2019.342. Chi Phan Thi Chiep,Lao Cai
17/10/2019200,000.00008686.171019.074417.Ung ho 2019 342
17/10/2019200,000.00473352.171019.132846.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN DINH TRUNG giup do gia dinh chi Chiep
17/10/2019200,000.00411450.171019.151323.Ung ho MS 2019.342 FT19290045696779
17/10/2019200,000.00MBVCB.257185839.Ung ho MS 2019.342.CT tu Bui Huu Luong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190203027001.NGO MONG THI TUONG VI.UNG HO MS 2019.342. Be CHAO NGOC THUY
17/10/2019200,000.00150718.171019.062737.Ung ho em PHAN THI CHIEP
17/10/2019200,000.00866252.171019.123538.Ung ho MS 2019 338 cho Con chi Do Thi Hien o Quang Tri
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190487186001.Thanh Huong thon Trat 2, xa Tang Loong, Bao Thang, Lao Cai ung ho MS 2019.342 (Chi Phan Thi Chiep)
17/10/2019200,000.00816060.161019.221958.UNG HO MS 2019.338 FT19290030765045
17/10/2019200,000.00697589.171019.101232.ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00267949.171019.082007.Ung ho ma so 2019.342, em thuy FT19290513471602
17/10/2019200,000.00259878.171019.081849.IBFT Ung ho ms 2019 342
17/10/2019200,000.00698626.171019.081044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB.256895692.ung ho MS: 2019.342.CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190267949006.DINH VIET SON.2019.336
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190530425005.DINH VIET SON.MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB257132368.giup do me con em Phan thi Chiep ,o thon Trat 2Toang Long,Bao Thang,Lao Cai,.CT tu 0081000216529 TA THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190589454001.NGUYEN CONG TRANG.Ung ho ma so 2019.342
17/10/2019100,000.00012919.171019.214413.Ck ung ho me con phan thi chiep ms 2019.342
17/10/2019100,000.00892276.171019.164057.ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00081345.171019.183004.MONG CHAU THANH MAU KHOI BENH MS 2019 341
17/10/2019100,000.00MBVCB.256937029.mo tim lan 2.CT tu ms 2019.331 be thuy linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019100,000.00951924.171019.090140.ung ho ms 2019.342
17/10/2019100,000.00436083.171019.160956.Ung ho MS 2019.342 FT19290556071252
17/10/2019100,000.00742102.171019.083710.VIETTEL 400300 LIENNH 191017 191017650398602 400201 Ung ho ms 2019342
17/10/2019100,000.00974197.171019.195016.Ung ho ma so 2019.342
17/10/2019100,000.00631512.171019.081633.ung ho MS 2009.342
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190558590003.Phan Ngoc Hung Giup ma so: 2019.342
17/10/201950,000.00779082.171019.094521.ung ho MS 2019 316 be Nguyen Duc Trong Ha Nam
17/10/201950,000.00776685.171019.094050.ung ho MS 2019 324
17/10/201950,000.00775079.171019.093807.ung ho MS 2019 326
17/10/201950,000.00772617.171019.093350.ung ho MS 2019 337
17/10/201950,000.00768829.171019.092746.ung ho MS 2019 340 Chi Nguyen Thi Cuong
17/10/201950,000.00781130.171019.094853.ung ho MS 2019 315
17/10/20193,000,000.00Sender:79303008.DD:171019.SHGD:10003880.BO:LY CHU HUNG.UNG HO MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:171019.SHGD:10005883.BO:TRAN HONG NHUNG.TRAN HONG NHUNG CK QUYEN GOP UN G HO BE BI UNG THU BAO VIETNAMNET
17/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:171019.SHGD:10003755.BO:LAM THANH TRANG.UNG HO MS 2019.338
17/10/2019500,000.00Sender:01309001.DD:171019.SHGD:10001413.BO:PHAM VAN NAM HAI.UNG HO MS 2019342 CHI PHAN THI CHIEP
17/10/2019220,000.00IBPS/SE:01310001.DD:171019.SH:10003777.BO:DUONG LAN HUONG.VAN HUONG UNG HO MS2019.342
17/10/2019200,000.00Sender:01202021.DD:171019.SHGD:10002542.BO:PHAM HUNG PHONG.995219101763380 UNGHO MS 2019 .342
17/10/201950,000.00Sender:01310001.DD:171019.SHGD:10015374.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.342 CHI PHAN THI CHIE P
17/10/20192,000,000.00IBVCB.1710190650999001.NGUYEN THAI HUNG.ung ho MS 2019.342
17/10/20192,000,000.00MBVCB256866162.ung ho MS 2019.342 (Phan Thi Chiep).CT tu 0531000278995 PHAN THI KIEU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/20192,000,000.00000027.171019.054949.CONG TY TNHH BAO HUY C.Khoan tu TK 12871103 toi TK 0011002643148 Vietcombank - NH TMCP Ngoai thuon
17/10/20192,000,000.00IBVCB.1610190648876001.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.334
17/10/20191,000,000.00IBVCB.1710190318105001.LE THI NGOC THUY.MS 2019.341 em Le Van Thanh
17/10/20191,000,000.00608108.171019.070134.UNG HO MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00253947.171019.050711.MS 2019.342 FT19290909106654
17/10/20191,000,000.00262308.171019.074759.Ung ho MS 2019.342 FT19290482707150
17/10/2019500,000.00IBVCB.1710190292487003.DOAN QUYNH PHUONG.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00MBVCB257024492.ung ho MS 2019.342.CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00415684.171019.212905.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2019.342
17/10/2019500,000.00139999.171019.212504.Ung ho MS 2019342
17/10/2019500,000.00792785.171019.104544.UNG HO MS2019.342 .CHUC BE KHOE-171019-10:45:43
17/10/2019500,000.00MBVCB257004773.ung ho chau Chao Ngoc Thuy con me Chiep bi ung thu vong mac.CT tu 0231000679188 HO TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00MBVCB256927827.ung ho MS 2019.342 Phan Thi Chiep thon trat 2.xa tang loong.bao thang.lao cai.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00599921.171019.054213.Ung ho MS 2019.342 be Chao Ngoc Thuy
17/10/2019500,000.00234726.171019.085235.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00762511.171019.082957.UNG HO MS 2019.342-171019-08:29:57
17/10/2019500,000.00MBVCB257214995.2019.342.CT tu 0011004050581 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019400,000.00042134.171019.124709.ung ho 2019 342 va 341 moi chau 200
17/10/2019400,000.00IBVCB.1710190949282001.HA MY, HA NGUYEN UNG HO ME CON CHI PHAN THI CHIEP MS 2019.342
17/10/2019300,000.00051356.171019.220333.ung ho MS: 2019.339
17/10/2019300,000.00714060.171019.070629.Ung ho con chi phan thi chiep o lao cai
17/10/2019300,000.00MBVCB256863592.ung ho MS 2019 342.CT tu 0071003831323 TRAN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019300,000.00MBVCB256860019.MS 2019.342.CT tu 0821000126842 NGO TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019300,000.00IBVCB.1610190507544007.N N Anh Tp HCM MS-2019-336-Nguyen Thi Phuong
17/10/2019300,000.00IBVCB.1610190126040005.N N Anh Tp HCM MS 2019-338- Do thi Hien
17/10/2019300,000.00MBVCB256817276.UNG HO MS 2019.339.CT tu 0011009998888 DINH MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019300,000.00333098.171019.095125.3462662522 Chuyen qua MoMo Giup do chi Phan Thi Chiep o Bao Thang Lao Cai co con bi ung thu vong mac
17/10/2019250,000.00MBVCB.257179990.ung ho ma so 2019.341.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019200,000.00474179.171019.134455.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI YEN chuyen khoan ung ho Ms 2019.342
17/10/2019200,000.00734699.171019.111856.ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00414154.171019.063642.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00012877.171019.214408.Ung ho MS 2019.339
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190621510001.NGUYEN HUE MINH.ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB257106582.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0021001145330 QUACH DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00821096.171019.131002.UNG HO MS 2019.342-171019-13:10:53
17/10/2019200,000.00MBVCB256940417.Ung ho MS 2019.342 - Phan Thi Chiep.CT tu 0011001660671 PHAM VAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00879400.171019.161911.Chuyen tien ung ho MS 2019.342.
17/10/2019200,000.00277497.171019.085508.Ung ho chau Chao Ngoc Thuy FT19290407830483
17/10/2019200,000.00035877.171019.084006.Vietcombank 0011002643148 ung ho me con Chiep
17/10/2019200,000.00760547.171019.121654.Chuyen tien ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00108361.171019.195315.Toan Ung ho MS 2019 342
17/10/2019200,000.00034896.171019.082059.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019342
17/10/2019200,000.00500850.171019.192211.UNG HO MA SO 2019.342 BE CHAO NGOC THUY FT19290400006771
17/10/2019150,000.00MBVCB257362765.ung ho MS 2019.342.CT tu 0041000317162 NGUYEN LUONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019150,000.00IBVCB.1710190620840001.VU DINH KHUONG.ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190267238002.CHU VAN TUAN.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00139225.171019.212216.VIETTEL 400300 LIENNH 191017 191017656181676 400201 gui chau ung thu it hop sua
17/10/2019100,000.00081158.171019.182738.MONG BE THUY MAU KHOI BENH MS 2019 342
17/10/2019100,000.00630184.171019.031040.Kts.Trieu Nguyen Vinh Long ung ho MS 2019.342 chau Chao Ngoc Thuy.
17/10/2019100,000.00503322.171019.091050.PN ung ho MS 2019342
17/10/2019100,000.00452049.171019.061003.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 342
17/10/2019100,000.00909942.171019.142322.Ms 2019 342 ung ho
17/10/2019100,000.00MBVCB.256899373.hoan canh kho khan. cham con .CT tu ms 2019.342 chi phan thi chiep toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019100,000.00860136.171019.154803.Ung ho MS 2019.338
17/10/2019100,000.00725096.171019.075547.Ung ho MS 2019 342
17/10/201950,000.00890572.171019.163802.Ung ho MS 2019.342
17/10/201950,000.00767550.171019.092445.ung ho MS 2019 342 chi Pham Thi Chiep
17/10/201950,000.00514096.171019.201457.Ung ho MS 2019.342 FT19290839399680
17/10/20191,000,000.00Sender:01201004.DD:171019.SHGD:10005481.BO:NGUYEN DA.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019500,000.00Sender:79334001.DD:171019.SHGD:10001382.BO:NGUYEN HONG DOANH0947267.UNG HO MS: 2019.342 (V CB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
17/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:171019.SHGD:10004029.BO:LIEU QUOC BAO.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:171019.SHGD:10004712.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.342
17/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:171019.SHGD:10003294.BO:TRAN ANH BAC.UNG HO MS 2019.342 CHAU CHAO NGOC THUY
17/10/2019200,000.00Sender:48304001.DD:171019.SHGD:10000310.BO:TRUONG HOANG THIEN.MS 2019.342 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
17/10/20193,000,000.00MBVCB256865513.MS 2019.342.CT tu 0021000456623 PHAN DANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/20191,000,000.00395201.171019.134650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00IBVCB.1710190730386001.NGO THI DIEU TAM.Ung ho Phan Thi Chiep - MS 2019.342
17/10/20191,000,000.00MBVCB256861139.ung hoMS 2019.342.CT tu 0011004354558 NGUYEN BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00494676.171019.112358.ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00071253.171019.164831.Chuyen chi Phan Thi Chiep Lao Cai MS 2019 342
17/10/2019500,000.00MBVCB256953254.ms 2019_342 ung ho be bi ung thu.CT tu 0281000444003 LE THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00MBVCB257257324.MS2019.342 ung ho Phan Thi Chiep.CT tu 0531000268899 PHAM NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019500,000.00484534.171019.182306.Ung ho MS 2019.342 FT19290583034255
17/10/2019500,000.00373240.171019.055426.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.326
17/10/2019500,000.00764840.171019.122822.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019500,000.00706699.171019.101742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019 342
17/10/2019500,000.00MBVCB256970163.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019300,000.00721670.171019.074421.Ung ho MS 2019 342
17/10/2019300,000.00214662.171019.065700.Ung ho MS2019.343
17/10/2019300,000.00MBVCB.256865362.MS 2019.342 (Phan Thi Chiep).CT tu Minh Long toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019300,000.00MBVCB257404582.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0121000747822 NGUYEN THI THEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019300,000.00256855.171019.160942.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019300,000.00307618.171019.101659.Ung ho gd Phan Thi Chiep Bao Thang Lao Cai chau Thuy bi ung thu FT19290496289660
17/10/2019200,000.00403582.171019.164850.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Vc Le Minh Phung ung ho chau ung thu vong mac
17/10/2019200,000.00289192.171019.074349.Ung ho MS 2019.342 Phan Thi Chiep
17/10/2019200,000.00786763.171019.133203.Chuyen tien ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
17/10/2019200,000.00MBVCB257427243.ung ho ms 2019342.CT tu 0551000258109 DAO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00997723.171019.205456.MS 2019.342
17/10/2019200,000.00317424.171019.104122.Ung ho ms 2019.342 be Chao Ngoc Thuy FT19290963145034
17/10/2019200,000.00737651.171019.090952.ung ho ms 2019.342
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190968958001.HOANG YEN NGOC.Ung ho chi Chiep
17/10/2019200,000.00645539.171019.084348.Ung Ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00386262.171019.120355.Vietcombank 0011002643148 be chao ngoc thuy MS 2019.342
17/10/2019200,000.00761566.171019.082351.UNG HO MS 2019.342-171019-08:23:50
17/10/2019200,000.00155546.171019.155546.Nguyen Chon Cam ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB256899941.Ung ho MS 2019.342 (Phan Thi Chiep - Lao Cai).CT tu 0251002733334 HUYNH QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00MBVCB256823270.MS2019.340 chi Nguyen Thi Cuong o thon Dai Tien xa Thanh Tri Thach Ha Ha Tinh.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00IBVCB.1710190725834001.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.342
17/10/2019200,000.00MBVCB257293696.Ung ho MS.2019.342.CT tu 0541001614355 DAO BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019200,000.00MBVCB256887891.MS 2019.342.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/2019150,000.00239006.161019.222902.Ung ho MS 2019.341 em LE VAN THANH FT19290750800175
17/10/2019100,000.00680178.171019.094328.Ung ho MS.2019.342
17/10/2019100,000.00252226.171019.152727.a chuc em mau khoi nhe
17/10/2019100,000.00008139.171019.212706.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00873932.171019.130046.Ung ho MS2019 342
17/10/2019100,000.00255361.171019.061911.Ung ho Ms 2019.342 FT19290722107417
17/10/2019100,000.00357873.171019.123623.MS 2019.342 FT19290022214126
17/10/2019100,000.00IBVCB.1710190182647001.HOANG MINH LICH.Ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00384013.171019.101207.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
17/10/2019100,000.00631879.171019.081714.Chuyen tien uh ms 2019.342
17/10/2019100,000.00MBVCB.256897641.bi benh.CT tu ung hoMS 2019.342 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/10/2019100,000.00MBVCB257137552.ung ho ms 2019.342.CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/10/201950,000.00777396.171019.094212.ung ho MS 2019 321
17/10/201950,000.00676862.171019.093804.ung ho Ms 2019.342
17/10/201950,000.00773888.171019.093558.ung ho MS 2019 336
17/10/201950,000.00769969.171019.092941.ung ho MS 2019 339
17/10/201950,000.00766221.171019.092213.ung ho MS 2019 341 em Le Van Thanh
17/10/201920,000.00824995.171019.110438.NA
17/10/20191,000,000.00Sender:01616002.DD:171019.SHGD:10001428.BO:QUANG THI YEN ANH.UNG HO MS: 2019.342 500,000 UNG HO MS: 2019.399 500.000
17/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:171019.SHGD:10000346.BO:VO THI LAM PHUONG.UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN THANH
17/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:171019.SHGD:10003311.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.341
17/10/2019500,000.00Sender:01201004.DD:171019.SHGD:10003169.BO:DUONG HUYEN HUONG.UNG HO MS 2019 342
17/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:171019.SHGD:10000555.BO:TRAN THI TU NHU.UNG HO MS 2019.339
17/10/2019100,000.00IBPS/SE:01313007.DD:171019.SH:10000174.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.342
17/10/2019300,000.00NGUYEN THI KHANH TRANG;UNG HO MA SO 2019342;
16/10/2019900,000.00557541.161019.133143.Ung ho MS 2019.339,340,341 moi truong hop 300,000 FT19289741590003
16/10/2019600,000.00627165.161019.125231.UNG HO MS 2019.339-161019-12:52:05
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190606520001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.339 chi LE THI MY TAM, tinh Binh Thuan.
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190836723001.DANG QUYNH CHI.ung ho MS 2019.333
16/10/2019500,000.00845143.161019.081800.ung ho MS 2019.338 FT19289043300091
16/10/2019500,000.00MBVCB256221062.Ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019300,000.00015687.161019.165432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI MINH HA ung ho MS 2019.338
16/10/2019300,000.00MBVCB256266225.ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh, thon Nha Tai- xa Vinh Long-Vinh Linh-Quang Tri.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019300,000.00IBVCB.1610190038055002.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.341 em Le Van Thanh , GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 Pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
16/10/2019300,000.00IBVCB.1610190970502003.LE THI PHUONG THAO.Chuyen ung ho em Le Van Thanh ma so 2019.341
16/10/2019200,000.00VCBVT.84983040865.CT tu 0611001604532.LE BINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191016214303874.VNVT20191016556298.Ung ho ms 2019341
16/10/2019200,000.00MBVCB.256191217.ung thu xuong.CT tu le van thanh 2019341 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/10/2019200,000.00625530.151019.223034.ung ho MS 2019.339
16/10/2019200,000.00IBVCB.1610190407361004.NGUYEN THI VINH THUY.Ba Nguyen Thi Ban Uh MS 2019.334
16/10/2019100,000.00IBVCB.1610190300698001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.341
16/10/2019100,000.00594318.161019.102110.MS 2019.341-161019-10:21:09
16/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:161019.SHGD:10013436.BO:VU NGOC CHI.UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN THANH
16/10/2019300,000.00ung ho ms 2019.338 e ngo van tan tien quang tri
16/10/2019200,000.00Sender:01201004.DD:161019.SHGD:10003493.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS 2019.341
16/10/20191,000,000.00IBVCB.1610190831926002.TRAN ANH DANG.UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN THANH
16/10/20191,000,000.00MBVCB.256793418.ung ho ms 2019 341 em Le Van Thanh.CT tu le anh tuan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/10/2019800,000.00234738.161019.143557.ung ho ms 2019.334
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190177217002.VO THI CAM THUY.Ung ho MS 2019.340
16/10/2019500,000.00247834.161019.080233.Ung ho MS 2019338
16/10/2019500,000.00490078.161019.180559.Ung ho MS 2019.339
16/10/2019500,000.00208900.161019.054335.MS 2019.341 EM LE VAN THANH
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190870552002.DOAN TAN QUAN.Giup Em Le Van Thanh MS 2019.341
16/10/2019300,000.00198465.161019.085557.Chuyen tien ung ho em Le Van Thanh ms 2019.341
16/10/2019300,000.00MBVCB256318664.ung ho ms2019.341 e le van thanh.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019200,000.00336748.161019.131715.Ung ho gia dinh be Ngo Van Tan Tien
16/10/2019200,000.00322245.161019.090356.Vietcombank 0011002643148 ung ho con anh Thanh, VinhLong, V.Linh
16/10/2019200,000.00332919.161019.104125.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.341 Le Van Thanh
16/10/2019200,000.00469142.161019.144404.Ung ho MS2019.341, chau Le Van Thanh
16/10/2019150,000.00494173.161019.134420.ung ho MS2019 341 em le van thanh
16/10/2019100,000.00160397.161019.074813.Ung ho MS2019.339
16/10/2019100,000.00398408.161019.060829.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 341
16/10/201950,000.00229073.161019.053059.ung ho MS 2019 341 em le van thanh
16/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:161019.SHGD:10004513.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.341 EM LE VA N THANH
16/10/2019500,000.00UNG HO MA SO 2019313 LE HUYNH TRANG
16/10/2019200,000.00Sender:01339001.DD:161019.SHGD:10000217.BO:PHAM THI NGOC YEN.KINH NHO QUY BAO VIETNAMNET C /T GIUP DO EM LE VAN THANH MS 2019.341
16/10/201950,000.00Sender:01310005.DD:161019.SHGD:10016613.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.341 EM LE VAN THANH
16/10/2019500,000.00TANG TRUNG XUONG;UNG HO MS 2019.331;
16/10/20192,000,000.00IBVCB.1610190063855001.NGUYEN THAI HUNG.ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
16/10/20191,000,000.00937631.161019.073725.UNG HO MS 2019.341 - EM LE VAN THANH FT19289803405047
16/10/20191,000,000.00MBVCB.256182334.maso 2019.341 em le van thanh .CT tu Kim quan 2 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/10/20191,000,000.00196006.161019.192414.gui giup be Le Van Thanh, MS 2019.341 FT19289924271474
16/10/2019800,000.00208535.151019.231620.UNG HO MS2019.338 NGO VAN TAN TIEN
16/10/2019500,000.00151171.161019.150343.NGUYEN THI HONG LINH UNG HO MS 2019.339
16/10/2019500,000.00319153.161019.061805.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019 341 Le Van Thanh
16/10/2019500,000.00360122.161019.140850.ung ho Le T hi My Tam MS 2019.339
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190412729001.DANG TRUONG THANH NHAN.ung ho MS 2019.338
16/10/2019350,000.00505500.161019.105552.Ms2019125 Ung ho be Nguyen Quoc Vinh FT19289164877094
16/10/2019300,000.00028604.161019.215156.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 339
16/10/2019300,000.00994240.161019.203255.Ung ho MS 2019 339 chi Thao ung ho chi Le Thi My Tam
16/10/2019300,000.00668430.161019.142103.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 em le van thanh MS 2019 341
16/10/2019250,000.00549823.161019.130506.Ung ho 2019.341 Le Van Thanh FT19289430169810
16/10/2019200,000.00165444.161019.080058.Chuyen tien ung ho MS 2019. 339
16/10/2019200,000.00MBVCB256506463.MS 2019.339.CT tu 0111000244579 VO PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019200,000.00361247.161019.141057.Ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
16/10/2019100,000.00IBVCB.1610190463443006.NGO THI LAN.ung ho chi Hoang Thi Hien MS2019.326
16/10/2019100,000.00386786.161019.122438.Ung ho MS2019 337
16/10/2019500,000.00Sender:01359001.DD:161019.SHGD:10002026.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1928972902:UNG HO MS 2019.3 41 EM LE VAN THANH
16/10/2019300,000.00Sender:79307005.DD:161019.SHGD:10012844.BO:BUI NGUYEN THANH TUYEN.IB UNG HO MS 2019.340
16/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:161019.SHGD:10004170.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.339
16/10/20192,000,000.00961007.161019.152018.Ung ho MS 2019341 e le van thanh
16/10/20191,000,000.00247000.161019.080003.Ung ho MS 2019341 em Le Van Thanh
16/10/20191,000,000.00IBVCB.1610190531006001.NGUYEN THI NGOC HUYEN.Ms2019.341 ung ho e Le Van Thanh
16/10/2019500,000.00VCBVT.84365442088.CT tu 0351000638416.PHAM THI THUY LIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191016214456620.VNVT20191016556714.ung ho MS 2019341 em Le Van Thanh
16/10/2019500,000.00MBVCB256215849.Ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh.CT tu 0011001596078 TRAN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019500,000.00933049.161019.064754.Ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh FT19289507004410
16/10/2019500,000.00IBVCB.1610190642692001.DO THI OANH.DO THI OANH PHAP DANH GIAC HIEN VY UNG HO MS 2019.334
16/10/2019500,000.00540956.151019.231559.UNG HO UMS 2019.338-151019-23:15:57
16/10/2019500,000.00MBVCB256390026.ung ho MS 2019.341 em le van thanh.CT tu 0181003557883 NGUYEN THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/2019300,000.00391331.161019.123743.Ung ho ms 2019339
16/10/2019300,000.00IBVCB.1610190208507001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.341 em Le Van Thanh, Quang Tri
16/10/2019200,000.00319541.161019.064735.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THI LIEU chuyen khoan ung ho ms 2019 341 em
16/10/2019200,000.00MBVCB.256517696.ung ho 2019.341 le van thanh.CT tu phan thi lien tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/10/2019200,000.00MBVCB.256183895.ung ho MS: 2019.341 chau le van thanh .CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/10/2019200,000.00416473.161019.154328.MS2019.341 em Le Van Thanh
16/10/2019100,000.00570994.161019.215049.MS 2019.332
16/10/2019100,000.00934843.161019.071103.Ung ho MS 21019.3319 FT19289529667134
16/10/2019100,000.00MBVCB256401330.Ung ho MS 2019.338.CT tu 0071001020013 NGUYEN QUYNH BAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/10/20191,000,000.00UNG HO ANH NGUYEN DUC PHU - NGHIA AN - CAM NGHIA - CAM RANH - KHANH HOA
16/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:161019.SHGD:10003589.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.341 E LE VAN T HANH
16/10/2019500,000.00GIUP DO ANH DO VAN CHINH , KHU 13 XA YEN KHE, HUYEN THANH BA PHU THO
16/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:161019.SHGD:10003386.BO:NGUYEN TRUNG THANH.EM THANH UNG HO MS 2019.339
16/10/20191,000,000.00ly thi kim hong ct ung ho ms 2019_338 GD TIEN MAT
16/10/20192,000,000.00143022.161019.160228.Ung ho Ms 2019.341 em Le Van Thanh
16/10/20191,000,000.00IBVCB.1610190925292001.Le van Thanh ms 2019.341 Quang tri Ms 2019.341 Ung thu
16/10/20191,000,000.00282926.161019.155300.Ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
15/10/2019200,000.00Sender:01202002.DD:151019.SHGD:10000543.BO:LE DUY HOANG.995219101551488 UNG HO BA DANG T HI NA VA CON GAI
15/10/2019500,000.00IBVCB.1510190651090004.PHAM THI HUONG GIANG.Ung ho ma so 2019.334
15/10/2019500,000.00MBVCB.255452924.giup do ms 2019.339.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/10/2019300,000.00MBVCB255717963.ung ho MS 2019.329.CT tu 0731000819796 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/10/2019300,000.00263343.151019.052359.Vietcombank 0011002643148 2019 340
15/10/2019200,000.00202029.151019.152308.MS 2019.340
15/10/2019200,000.00640547.151019.100258.Ung ho ms 2019.339 FT19288663492982
15/10/2019200,000.00840176.151019.110909.ung ho Ms2019.125 Nguyen Quoc Vinh
15/10/2019100,000.00MBVCB.255572589.MS 2019340.CT tu nguyen thi than toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/10/2019100,000.00IBVCB.1510190937277015.Pham Gia Bao va Pham Nguyen An Binh 45 duong 3419 pham the Hien, KDC ung thanh, p7. q8 vi yeu thuong
15/10/201950,000.00111809.151019.215406.Ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
15/10/2019200,000.00IBPS/SE:48304001.DD:151019.SH:10003126.BO:TRAN THI ANH TUYET.UNG HO MS 2019.334 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
15/10/2019500,000.00PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 2019.338 GD TIEN MAT
15/10/20191,000,000.00IBVCB.1510190937890001.NGUYEN TUAN DUC.uNG HO ms 2019.339
15/10/2019500,000.00MBVCB256134322.Tr thu Thao giup Pham thi Hoa ms 2019.332.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/10/2019500,000.00393563.151019.204923.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.340
15/10/2019300,000.00490225.151019.170051.MS 2019339-151019-17:00:49
15/10/2019200,000.00771855.151019.091836.Ung ho MS 2019.339
15/10/2019200,000.00590404.151019.060519.Ung ho ms 2019.340 FT19288042093474
15/10/2019200,000.00632476.151019.094333.Chuc be nhanh khoe FT19288680828864
15/10/2019100,000.00MBVCB.255502720.chi Nguyen Thi Cuong, dai tri thach ha ha tinh.CT tu ung ho MS 2019 340 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/10/2019100,000.00754617.151019.145754.Ung ho MS 2019.339 FT19288294005051
15/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:151019.SHGD:10005884.BO:NGUYEN VAN THU.MS 2019.338
15/10/2019100,000.00Sender:01202001.DD:151019.SHGD:10003124.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219101528344 MS 2019.3 40
15/10/20191,000,000.00737792.151019.065714.Ung ho MS 2019 340 Chau Tra Giang con chi Cuong Thon Dai Tien X Thach Tri Thach Ha Ha Tinh
15/10/2019700,000.00596864.151019.074014.Ung ho MS 2019.340 FT19288930894680
15/10/2019500,000.00IBVCB.1410190746463001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.338 chau NGO VAN TAN TIEN, tinh Quang Tri.
15/10/2019500,000.00131096.151019.080535.DOAN T THUY NHUNG DHA UNGHO MS2019.338
15/10/2019300,000.00618034.151019.090617.Co Huong Nha Trang ung ho ma so 2019.326 FT19288632646407
15/10/2019200,000.00MBVCB.255511164.ung ho ms : 2019.340 .CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/10/2019200,000.00365194.151019.114501.LE QUYNH HOA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ms 2019.339
15/10/2019200,000.00423014.151019.010006.Ung ho MS 2019.339
15/10/2019100,000.00IBVCB.1510190897445004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.340
15/10/2019100,000.00015322.151019.155844.Ung ho Le Thi My Tam
15/10/2019100,000.00909518.151019.130332.Ung ho MS2019 340
15/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:151019.SHGD:10003393.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.339
15/10/2019100,000.00Sender:01202002.DD:151019.SHGD:10002991.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219101528026 MS 2019.3 39
15/10/20192,000,000.00530072.151019.102356.Ung ho MS 2019.340 Chi Nguyen Thi Cuong so dt 08562117989
15/10/20191,000,000.00323466.151019.173505.ung ho ms2019339
15/10/2019500,000.00MBVCB256133587.Tran thu Thao giup chau Doan thuy Linh ms 2019.331.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/10/2019500,000.00645920.151019.101517.Ung ho MS 2019.329 FT19288688930331
15/10/2019300,000.00596032.151019.093456.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 340
15/10/2019200,000.00514978.151019.085639.ung ho ms 2019.339
15/10/2019200,000.00IBVCB.1510190102976001.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.340
15/10/2019100,000.00998495.151019.173748.ungho MS2019.339LeThiMyTam
15/10/2019100,000.00263531.151019.055925.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 340
15/10/20191,000.00IBVCB.1410190268161001.asd qwe qwe
15/10/20191,000,000.00000375.141019.234220.2019-339
15/10/2019500,000.00PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 2019.337 GD TIEN MAT
14/10/2019100,000.00IBVCB.1410190024980001.NGUYEN THE NGUYEN.MS 2019.339
14/10/201950,000.00587250.141019.183844.Chuyen tien ung ho MS 2019.339
14/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:141019.SHGD:10006466.BO:THAI NGOC KHANH LINH.UNG HO TU THIEN HOANG TH I HIEN
14/10/2019600,000.00Sender:79333001.DD:141019.SHGD:10000771.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MA SO 2019.337 CHI LE THI T H UY
14/10/2019500,000.00Sender:01307001.DD:141019.SHGD:10002505.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.338
14/10/2019500,000.00Sender:79201001.DD:141019.SHGD:10006513.BO:HOANG NGUYEN KHANH HUY.UNG HO MS 2019.339
14/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:141019.SHGD:10010334.BO:NGUYEN THI LAN PHUONG.TUAN ANH UNG HO MS 2019.3 38
14/10/2019100,000.00Sender:01310001.DD:141019.SHGD:10013837.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2019.339 LE MY TAM
14/10/201950,000.00Sender:79310001.DD:141019.SHGD:10010285.BO:HUYNH MINH HUY.MS 2019.338 , 0908369312
14/10/2019500,000.00MBVCB255046626.UNG HO MS 2019.339 (LE THI MY TAM).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019400,000.00MBVCB254800340.Ung ho MS 2019.339.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019300,000.00IBVCB.1410190376180001.KIEU THI HUYEN.Ung ho MS 2019.332
14/10/2019300,000.00MBVCB255085720.ung ho MS 2019.339.CT tu 0451001873516 TA THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019200,000.00603442.141019.191853.Ung ho hoan canh MS 2019.327
14/10/2019150,000.00405518.141019.123226.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 334 336 va 337
14/10/2019100,000.00IBVCB.1410190019535001.ung ho MS: 2016.339 chi Le Thi My Tam Binh Thuan kho khan
14/10/2019100,000.00IBVCB.1410190761254001.Phan Ngoc Hung Giup ma so: 2019.339
14/10/2019100,000.00345579.141019.195754.UNG HO MS 2019.339 CHO CHI LE THI MY TAM-141019-19:57:53
14/10/201950,000.00321671.131019.162402.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
14/10/20191,150,000.00Sender:79305001.DD:141019.SHGD:10001970.BO:TRAN VAN HAO.ONG JOHN PHAM SAN JOSE CALIFORNIA UNG HOMS 2019 334
14/10/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:141019.SHGD:10014592.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.339
14/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:141019.SHGD:10010547.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO MS 2019.338
14/10/2019300,000.00Sender:01310001.DD:141019.SHGD:10018370.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2019.339
14/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:141019.SHGD:10010396.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.338
14/10/20191,000,000.00MBVCB254815843.ung ho ms 2019.339.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019500,000.00503566.141019.175822.MS2019.339 FT19287430661004
14/10/2019300,000.00IBVCB.1410190506561003.MAI VAN TAI.ung ho MS 2019.332
14/10/2019300,000.00883788.141019.110206.Vietcombank 0011002643148 MS 2019.338 - Ung ho chau
14/10/2019300,000.00417282.141019.145526.Ung ho MS 2019.338 FT19287740874848
14/10/2019200,000.00255648.141019.204522.ung ho benh nhan ung thu MS 2019.338
14/10/2019200,000.00185347.141019.073613.Ung ho MS 2019.338
14/10/2019100,000.00238678.141019.062907.Ung ho MS 2019 339
14/10/2019100,000.00350321.141019.204558.MS 2010-339-141019-20:45:56
14/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:141019.SHGD:10003662.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE TRAN HAI DANG VA BE DANG KHOA
14/10/20191,000,000.00Sender:79307006.DD:141019.SHGD:10004718.BO:NGUYEN THI TUONG THUY.MS: 2019 334; MS: 2011 33 3; MS: 2019 328.
14/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:141019.SHGD:10017586.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI DO THI HIEN, LONG AN,TAN LONG, HUONG HOA, QUANG TRI. MS 2019.338
14/10/2019500,000.00Sender:79303008.DD:141019.SHGD:10003766.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO CHAU PHA M VAN TUAN
14/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:141019.SHGD:10004595.BO:BUI VAN KHOI.UNG HO MS 2019.337 CHI LE THI THUY
14/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:141019.SHGD:10009831.BO:TRAN DANH THANG.MS 2019.338
14/10/2019100,000.00FTF_CN:9704366605220911020.FrAcc:0351001124664.ToAcc:0011002643148
14/10/20191,000,000.00IBVCB.1410190021760001.LE THI HONG THAM.UNG HO MS 2019.326
14/10/20191,000,000.00IBVCB.1410190861604002.NGUYEN THI LY.Ung ho truong hop 2019.339
14/10/2019500,000.00IBVCB.1410190465143001.HUYNH VAN SOL.ung ho MS 2019.338
14/10/2019500,000.00291473.141019.104325.Ung ho do thi hien Ms 2019.338
14/10/2019500,000.00278513.141019.102537.ung ho MS2019 338
14/10/2019300,000.00MBVCB.255028086.MS 2019.339.CT tu luu van thuan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/10/2019300,000.00406366.141019.155027.ung ho MS 2019.339
14/10/2019200,000.00368213.141019.125347.Chuyen tien ung ho MS 2019.326
14/10/2019100,000.00375549.141019.113141.Ct ung ho vo chong anh hung MS 2019339
14/10/2019100,000.00MBVCB.255421505.bi benh.CT tu ms 2019 332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/10/2019100,000.00232155.141019.002140.Nguyen Nhu Duc ung ho MS 2019 338
14/10/201950,000.00211023.141019.083816.MS 2019.339
14/10/20191,000.00IBVCB.1410190281441001.asd qwe qwe
14/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:141019.SHGD:10006460.BO:THAI NGOC KHANH LINH.UNG HO TU THIEN NGUYEN T HI PHUONG
14/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:141019.SHGD:10003527.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO 2019.334
14/10/2019400,000.00Sender:01310001.DD:141019.SHGD:10006572.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.337
14/10/2019300,000.00Sender:01202021.DD:141019.SHGD:10006058.BO:HOANG NGUYEN KHOA.995219101458787 MS 2019.338
14/10/201950,000.00Sender:01310012.DD:141019.SHGD:10015507.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO CHI TAM, MS 2019.339
14/10/20191,000,000.00IBVCB.1410190653123002.Nguyen Thi Phuong Chi 185 Ama Khe, TP Buon Ma Thuot ung ho MS 2019.338
14/10/20191,000,000.00MBVCB254815352.ung ho MS 2019.338.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019500,000.00MBVCB254845853.goi cho chi Le Thi My Tam MS 2019 339.CT tu 0261003468345 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019500,000.00335016.141019.110658.Ung ho MS 2019.339 Le Thi My Tam FT19287569030095
14/10/2019500,000.00320595.141019.103024.Ung ho Ms 2019.339 - chi Le Thi My Tam FT19287567859759
14/10/2019300,000.00335238.141019.110725.Ck MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19287968666616
14/10/2019300,000.00550707.141019.115351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019-339
14/10/2019200,000.00MBVCB254959873.ms 2019339.CT tu 0021002260727 DUONG DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/10/2019200,000.00193036.141019.080018.Ung ho ms 2019.339 chi my tam
13/10/2019100,000.00597414.131019.091646.Ms 2019.338 FT19287348078858
13/10/2019500,000.00MBVCB254368844.Ung ho MS 2019.338.CT tu 0111000737411 VO NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00MBVCB.254466221.ms 2019.338.CT tu Ngo van tan tien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/10/2019300,000.00508707.131019.100726.Vietcombank 0011002643148 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho Ms 2019 338
13/10/2019300,000.00582332.131019.070700.Ung ho ma so 2019338 FT19287026804489
13/10/2019300,000.00MBVCB254693044.ung ho chau Thong, ms: 2019.323.CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00585020.131019.074349.ung ho ms 2019.338 FT19287840057360
13/10/2019500,000.00IBVCB.1310190972410002.DANG THI MINH XUAN.MS 2019.338
13/10/2019500,000.00920553.131019.055851.Ung ho MS 2019 338
13/10/2019500,000.00MBVCB254468556.Le thi thu ha sdt (0984422828) ung ho ma so 2019.338.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019400,000.00966427.131019.094054.Gui e benh ung thu 2019 338
13/10/2019300,000.00918146.131019.073955.Chuyen tien ung ho ma so 2019.338
13/10/2019300,000.00IBVCB.1310190114820001.Nguyen thanh Huyen 26 An trai, Van canh, Hoai duc MS 2019.338
13/10/2019200,000.00372133.131019.082053.Ung ho MS 2019.338
13/10/2019200,000.00582765.131019.071427.Ung ho MS 2019.338 FT19287636294913
13/10/2019200,000.00MBVCB254378800.ho tro chauTien.CT tu 0041000635415 NGUYEN THANH THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00MBVCB254421504.MS 2019.338 ngo van tan tien.CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019100,000.00184728.131019.104523.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VIET TUAN chuyen khoan cho ma so 2019.338
13/10/2019100,000.00IBVCB.1310190878925001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.338
13/10/2019100,000.00662626.131019.142419.Ung ho MS 2019338
13/10/20191,000,000.00IBVCB.1310190594248001.DOAN TAN QUAN.Ung ho chau Nguyen Van Tan Tien bi ung thu
13/10/20191,000,000.00MBVCB.254673331.MS 2019.338. chau Ngo Van Tan Tien. .CT tu Ong Ba KhaiTam gui chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/10/2019500,000.00316268.131019.061329.Ung ho MS 2019.338
13/10/2019500,000.00MBVCB254597985.Au Son: Ung Ho MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0541000235722 AU VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00MBVCB254382731.co tam Qngai gui cho chau tien bi binh .CT tu 0271000170310 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00MBVCB254427142.ung ho MS 2019.338.CT tu 0191000002087 NGUYEN YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00505773.131019.083947.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Cao Thi Thanh Mai ung ho em NGO VAN TAN TIEN MS
13/10/2019300,000.00585549.131019.074957.Gui chi Do Thi Hien FT19287511088791
13/10/2019300,000.00MBVCB254413178.Ung ho MS 2019.334.CT tu 0911000048343 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019300,000.00594916.131019.090136.Ung ho MS 2019.338 FT19287348016450
13/10/2019200,000.00MBVCB254438313.MS 2019.338.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00164086.131019.155248.UNG HO MS 2019.333 CHAU NGUYEN DINH HUNG -131019-15:52:05
13/10/2019200,000.00989814.131019.115443.Ung ho MS 2019.338
13/10/2019200,000.00MBVCB254414500.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0911000048343 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00164386.131019.155617.UNG HO MS 2019.334-131019-15:55:47
13/10/2019200,000.00910157.131019.064025.Ct ung ho ma so 2019.338 hai bo con bi ung thu.
13/10/2019200,000.00063854.131019.164528.Chuyen tien ung ho MS 2019.329
13/10/2019100,000.00MBVCB254602057.Ung ho MS 2019.338.CT tu 0251002714740 CAO MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019100,000.00MBVCB.254584438.MS 2019.338.CT tu Justinevu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/10/20191,000,000.00IBVCB.1310190418078002.Tan Tien ms 2019.338 Quang tri Ms 2019.338 Ung thu
13/10/2019600,000.00181165.131019.090330.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.338
13/10/2019500,000.00MBVCB254517601.ung ho MS 2019.338.CT tu 0241004094710 LAM MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00321380.131019.074607.191013000002165 ung ho MS 2019.338 ZP5DN6N18T79
13/10/2019500,000.00913059.131019.070647.Chuyen tien CHO MS 2019.338
13/10/2019500,000.00MBVCB254421614.ngo van tien.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019500,000.00IBVCB.1310190205470001.TRAN LE NA.ung ho MS 2019.332
13/10/2019300,000.00038118.131019.152034.Ung ho ms 2019.338 em tan tien o quang tri
13/10/2019300,000.00IBVCB.1310190855262001.TRAN HOANG HA MY.ung hoMS 2019.338
13/10/2019200,000.00MBVCB254442605.ung ho ms 2019.338.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00182895.131019.095432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2019.329
13/10/2019200,000.00923327.131019.065451.Ung ho ms 2019338
13/10/2019200,000.00MBVCB254418250.Do thi Hien MS 2019.338.CT tu 0501000072659 PHAM THI BACH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019200,000.00594830.131019.090110.Ung ho ma so 2019.338 FT19287113500210
13/10/2019100,000.00243796.131019.215527.Ms 2019.332 FT19287330308022
13/10/2019100,000.00100327.131019.093232.Ung ho MS 2019.338 chi Do Thi Hien, Quang Tri FT19287114987205
13/10/2019100,000.00005875.131019.112339.Ung ho MS 2019 338
13/10/2019500,000.00FTF_CN:9704362812200433025.FrAcc:0441000731112.ToAcc:0011002643148
13/10/2019200,000.00MBVCB254468045.ms 2019.338.CT tu 0021000325620 LE VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/10/2019100,000.00916977.131019.073328.Chuyen tien ung ho ma so 2019. 338
13/10/2019500,000.00956517.131019.100139.Chuyen tien ung ho ms 2019 338
13/10/201950,000.00236336.131019.211024.Ung ho ma so MS 2019.332 FT19287308621070
12/10/2019200,000.00345009.121019.054142.MS 2019 337
12/10/2019500,000.00MBVCB254182991.UNG HO MA SO 2019.337 (CHI LE THI THUY).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/2019400,000.00853997.121019.103959.ung ho MS 2019.326 FT19285401259030
12/10/2019200,000.00MBVCB.254118215.MS 2019.328.CT tu tran thi duyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/10/2019200,000.00MBVCB.254115300.MS 2019.337.CT tu chi le thi thuy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/10/2019200,000.00670696.121019.110042.Ung ho MS 2019.337
12/10/20191,500,000.00078474.121019.132128.IBFT MS 2019.337 - Le Thi Thuy
12/10/2019500,000.00MBVCB253850188.Ung ho chi Le Thi Thuy Ms 2019 337.CT tu 0441000627551 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/2019400,000.00IBVCB.1210190802082002.HOANG HAI.MS 2019.337, 2019.334, 2019.333, 2019.330
12/10/2019200,000.00802565.121019.064432.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.337
12/10/2019200,000.00MBVCB.254116239.MS 2019.333.CT tu ba phamthi hoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/10/2019200,000.00152222.121019.111832.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.337
12/10/2019200,000.00MBVCB253813190.ung ho MS 2019.336.CT tu 0011001916793 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/201950,000.00IBVCB.1210190829319002.Nguyen Thi Thanh Van TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ung ho MS 2019.336, chi Nguyen Thi Phuong
12/10/2019500,000.00IBVCB.1210190698730001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.332 em PHAM THI HOA, tinh Thanh Hoa.
12/10/2019400,000.00803583.121019.105142.ung ho MS 2019.325 FT19285710801320
12/10/2019300,000.00MBVCB254290216.MS 2019 337 Le Thi Thuy.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/2019200,000.00MBVCB.254117281.MS 2019.329.CT tu chi nguyen thi toan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/10/2019180,000.00532876.121019.193510.Ung ho Ms2019125 Nguyen Quoc Vinh. Cam on FT19287742011605
12/10/2019100,000.00IBVCB.1210190669678004.NGUYEN CONG TRANG.ung ho ma so 2019.333
12/10/2019180,000.00MBVCB253815316.ung ho ms MS 2019.332.CT tu 0011001916793 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/2019500,000.00MBVCB253846267.ung ho MS 2019.337.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/10/2019300,000.00865653.121019.094839.Ung ho MS 2019.337 FT19285738843018
12/10/2019300,000.00VCBVT.84962458108.CT tu 0361000316602.NGUYEN THI HUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191012231447172.VNVT20191012998707.MS 2019.313 em Le Huynh Trang
12/10/2019500,000.00IBVCB.1210190916554002.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.333 ba PHAM THI HOA, TP. Nam Dinh.
12/10/2019100,000.00IBVCB.1210190386270003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.337
11/10/2019100,000.00IBVCB.1110190212238005.DO THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.329
11/10/2019100,000.00MBVCB253280865.ung ho MS 2019.332.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/201947,800.00MBVCB253093377.ms2019.332 .CT tu 0301000394540 TRAN VU HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/20192,000,000.00Sender:01307001.DD:111019.SHGD:10002892.BO:TRAN THANH THAO.IBUNG HO MS 2019.329
11/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:111019.SHGD:10017652.BO:TRUONG KHANH LINH.IBUNG HO MS 2019.333
11/10/20191,000,000.00IBVCB.1110190185608001.NGUYEN TUAN DUC.Ung Ho MS 2019.335
11/10/2019900,000.00630094.111019.134136.Ung ho MS 2019.334,335,336 moi truong hop 300,000 FT19284602990063
11/10/2019500,000.00MBVCB253618488.ung ho MS 2019.336 chi nguyen thi phuong.CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019300,000.00105170.111019.073431.Ung ho ms 2019.334 hai con vu thi cho vu thi dinh o ha giang
11/10/2019300,000.00IBVCB.1110190511843001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.336 Nguyen Thi Phuong
11/10/2019200,000.00IBVCB.1110190624396002.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.334
11/10/2019200,000.00116785.111019.152652.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2019.329
11/10/2019200,000.00MBVCB253128015.2019.331.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019200,000.00180005.111019.103331.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.336
11/10/2019200,000.00201162.111019.102948.Ung ho MS2019.335
11/10/2019150,000.00IBVCB.1010190587229004.LE HIEN THUONG.Ung ho MS 2019.333
11/10/2019100,000.00IBVCB.1110190859974003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.336
11/10/2019100,000.00500694.111019.063842.Ung ho MS 2019.336 FT19284437506206
11/10/2019100,000.00MBVCB253292138.ung ho MS 2019.325.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019100,000.00MBVCB253275126.ung ho MS 2019.336.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/20191,000,000.00CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2019.333 EM NGUYEN DINH UNG MAC BENH U NGUYEN BA O THAN KINH
11/10/2019100,000.00Sender:79302001.DD:111019.SHGD:10003187.BO:NGUYEN THANH SON.(CKRMNO: 030219101183378)UNG H O MS 2019.332 (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/10/201950,000.00Sender:01310005.DD:111019.SHGD:10008137.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.331 BE DOAN THUY LINH
11/10/2019300,000.00NGUYEN THI KHANH TRANG /207 KP4 P9 MT TG / UNG HI MA SO 2019329 GD TIEN MAT
11/10/2019500,000.00127899.111019.115144.Ung ho MS 2019 333
11/10/2019500,000.00MBVCB253150198.ung ho MS 2019.336.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019500,000.00MBVCB.253296011.ung thu ac tinh phan mem sarcoma .CT tu chau Vu Tien Dat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019400,000.00MBVCB253454468.ung ho MS 2019332.CT tu 0401001425216 TRAN PHU BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019300,000.00MBVCB.253314179.ung ho ms. 2019.329 chi Nguyen thi Toan.CT tu pham tuan vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019300,000.00IBVCB.1110190799322001.LE THI THOM.Ghi ro ung ho MS 2019.336
11/10/2019200,000.00MBVCB253167213.Ung ho MS 2019.336.CT tu 0171003471274 TRAN THI HONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019200,000.00MBVCB.253312822.ung ho ms 2019.330 be My Tien.CT tu pham tuan vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019200,000.00MBVCB.253306918.Ung ho ms 2019.336.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019200,000.00MBVCB.253131667.Ms 2019.336.CT tu Kieu Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019200,000.00MBVCB253278536.ung ho MS 2019.334.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019150,000.00MBVCB253290729.ung ho MS 2019.326.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019150,000.00MBVCB253286521.ung ho MS 2019.329.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019100,000.00IBVCB.1110190703480001.NGUYEN THU PHUONG.ung ho MS 2019.329
11/10/2019100,000.00642820.111019.141409.MS 2019 336. Chuc be mau khoe. FT19284381821869
11/10/2019100,000.00279467.111019.131603.Ung ho MS 2019.333
11/10/201950,000.00IBVCB.1110190539907001.Nguyen Dinh Tu Hong Tho-Nghia Hong-Nghia Dan-Nghe An MS 2019.335 Nguyen Thi Nguyet thon Mai Xa
11/10/20192,000.00IBVCB.1110190983149001.13 13 13
11/10/2019500,000.00Sender:79334001.DD:111019.SHGD:10002524.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BENH NHAN MS 2019 319 ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/10/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
11/10/20191,000,000.00MBVCB253198689.ung ho MS 2019.333.CT tu 0181003614629 LAM QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019600,000.00307474.111019.083131.TTTPHUONG giup Ms2019329 330 333 334 335 336 moi Ms 100000 dong
11/10/2019500,000.00MBVCB.253422206.MS 2019.336 (chi nguyen thi phuong).CT tu vo danh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019300,000.00585120.111019.112509.MS 2019.336 FT19284943073783
11/10/2019300,000.00829768.111019.151444.ung ho MS 2019.328
11/10/2019200,000.00361118.111019.154440.ung ho ms 2019.333
11/10/2019200,000.00158240.111019.092020.Ung ho MS 2019.332
11/10/2019200,000.00006184.111019.055115.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
11/10/2019200,000.00MBVCB253283347.ung ho MS 2019.331 Thuong Viet Nam - 198 Tran Quang Khai, Ha Noi.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019200,000.00878873.111019.192940.Ung ho MS 2019.335
11/10/2019150,000.00MBVCB253289078.ung ho MS 2019.327.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019100,000.00000912.111019.151203.Ung ho Ms.2019.329 gd e Toan
11/10/2019100,000.00IBVCB.1110190464884002.NGUYEN QUOC TUAN.THHB ung ho MS 2019.335, chi Nguyet o Quang Tri
11/10/2019100,000.00702117.111019.161823.MS 2019.332 FT19284724182640
11/10/2019100,000.00MBVCB253277275.ung ho MS 2019.335.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/201950,000.00IBVCB.1110190623215002.Nguyen Dinh Tu Hong Tho-Nghia Hong- Nghia Dan-Nghe An MS 2019.333
11/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:111019.SHGD:10009756.BO:PHAM THUY MAI.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
11/10/2019100,000.00Sender:01310001.DD:111019.SHGD:10005939.BO:VO DUC VINH.UNG HO MS 2019.335
11/10/201950,000.00Sender:79310001.DD:111019.SHGD:10008010.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.334 GIUP DO ONG VUA C HA SI
11/10/2019200,000.00NGUYEN LE HANG;THAI NGUYEN;HANG THAI NGUYEN UNG HO; GD TIEN MAT
11/10/20191,000,000.00IBVCB.1110190683540001.NGUYEN VIET PHUONG.Ung ho MS 2019.332
11/10/2019500,000.00MBVCB253161070.ung ho MS2019.336.CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019500,000.00MBVCB253764104.ung ho chi Toan ms 2019.329.CT tu 0071001099694 MAI NGOC TUYET HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019500,000.00665262.111019.150306.Ung ho MS 2019.335 FT19284410344070
11/10/2019400,000.00IBVCB.1110190923255001.VU DINH KHUONG.ung ho MS 2019.336
11/10/2019300,000.00MBVCB.253308208.ung ho ms 2019.334.CT tu pham tuan vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019250,000.00MBVCB.253311464.ung ho ms 2019.331.CT tu pham tuan vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019200,000.00354093.111019.153350.E Tran T Hien ung ho C Phuong
11/10/2019200,000.00MBVCB.253310231.ung ho ms 2019.333.CT tu pham tuan vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/10/2019200,000.00MBVCB253293523.ung ho MS 2019.324.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019200,000.00MBVCB253279771.ung ho MS 2019.333.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019200,000.00878545.111019.192836.Ung ho MS 2019.336
11/10/2019150,000.00MBVCB253287781.ung ho MS 2019.328.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019150,000.00MBVCB253285078.ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/10/2019100,000.00MBVCB253609395.ung ho MS 2019.332.CT tu 0021000423556 DO DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
14/10/19Anh Chung        300,0002019.338
14/10/19Hưng +Trực ( Bình Thạnh)     1,500,0002019.324,325,326
17/10/19bạn đọc Q Phú Nhuận     4,000,0002019.342,2019.309