Ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
10/12/2019300,000Sender:01310005.DD:101219.SHGD:10002731.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2010.395
10/12/20192,000,000Sender:79303008.DD:101219.SHGD:10010100.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO THI NGOC THUY UNG HO, MS 2019.397 ANH VO DUC THINH
10/12/2019200,000Sender:79307005.DD:101219.SHGD:10005492.BO:CHUNG THANH LUAN.IB UNG HO MS 2019.397 ANH VO D UC THINH
10/12/2019200,000Sender:48304001.DD:101219.SHGD:10004760.BO:NGUYEN HOANG MY TIEN.UNG HO MS 2019.397 A VO DU C THINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
10/12/20193,000,000Sender:79307005.DD:101219.SHGD:10003958.BO:NGUYEN ANH TUAN.IBUNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH (XA HUONG PHU ,TINH T.T .HUE)
10/12/2019500,000Sender:79202002.DD:101219.SHGD:10000700.BO:CHAU KIM YEN.995219121051301 UNG HO MS 2019.3 96
10/12/2019200,000491193.101219.161848.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.397 ung ho anh Vo Duc Thinh
10/12/2019100,000003641.101219.160151.Ung ho ma so 2019.396
10/12/2019500,000795853.101219.155950.HP ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019200,000322456.101219.152248.ms 2019.396 FT19344809904670
10/12/2019400,000732009.101219.150136.IBFT gd Tom Tep ung ho ms2019.396 be Duc
10/12/2019100,000979925.101219.143329.UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH-101219-14:33:29
10/12/20192,000,000972849.101219.141113.THAO NGAN UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH-101219-14:11:13
10/12/2019200,000551017.101219.140413.Chuyen tien ung ho ma so 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019100,000549456.101219.120102.Ung ho MS2019 397
10/12/2019200,000459935.101219.112510.UNG HO MS 2019.389
10/12/2019500,000995187.101219.112017.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/20191,000,000244968.101219.105007.Ung ho: MS 2019.397 Anh Vo Duc Thinh
10/12/2019100,000452237.101219.095656.Ung ho MS2019 397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019200,000271358.101219.095516.Ung ho ma so 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/20192,000,000156317.101219.094955.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh FT19344433022681
10/12/2019500,000895473.101219.093734.UNG HO MS 2019.394-101219-09:37:34
10/12/20191,000,000141720.101219.091830.MS 2019.397 Vo Duc Thinh FT19344886656102
10/12/2019200,000888457.101219.091311.UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH-101219-09:12:35
10/12/20191,000,000886106.101219.090445.UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH O TINH THUA THIEN HUE-101219-09:04:45
10/12/2019300,000131223.101219.085344.Ms 2019397 FT19344406252924
10/12/2019200,000448569.101219.084137.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho hoan canh anh Thinh MS 2019.397
10/12/2019500,000267790.101219.084212.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019200,000661683.101219.083350.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019.397 anh vo duc thinh
10/12/2019100,000293658.101219.083210.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019200,000335057.101219.081904.Ms 2019.397 UNG HO ANH vo DUC THINH
10/12/2019100,000118278.101219.081408.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh FT19344219542767
10/12/2019200,000330556.101219.081013.Chuyen tien
10/12/2019100,000384904.101219.081031.Ung ho MS 2019 389
10/12/2019300,000324969.101219.074123.Ung ho MS 2019397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019500,000374220.101219.073914.Ung ho MS 2019 397 anh Vo Duc Thinh o Hue
10/12/2019500,000373353.101219.073532.Ung ho MS 2019 396 be Nguyen Minh Duc va ong Nguyen Van Huong Bac Giang
10/12/20191,000,000868337.101219.072110.UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH-101219-07:23:13
10/12/2019100,000288589.101219.072101.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/20191,000,000288472.101219.071722.Le Van Trung chuyen tien ung ho gd a vo duc thinh
10/12/2019100,000305885.101219.063541.Chuyen tien ung ho ms 2019.397 anh vo duc thinh
10/12/20195,000,000206829.101219.061109.ung ho MS 2019.397 anh vo duc thinh
10/12/2019200,000105009.101219.055654.ung ho ms 2019.397 anh Vo Duc Thinh FT19344103049858
10/12/20191,000,000302401.101219.055215.Chuyen tien ung ho MS 2019.397 anh VO DUC THINH
10/12/2019200,000855288.091219.221625.MS 2019.396-091219-22:16:01
10/12/2019300,000IBVCB.1012190603981001.LE PHAM MINH QUY.Gui tang MS 2019.395
10/12/201950,000IBVCB.1012190949619001.NGUYEN CONG TRANG.Ung ho ma so 2019.394
10/12/2019500,000IBVCB.1012190640615003.HUYNH DOAN NGHI.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
10/12/20192,000,000IBVCB.1012191016913006.NGUYEN LINH CHI.Ung ho MS2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019150,000IBVCB.1012190115767003.LE HIEN THUONG.ung ho MS 2019.396
10/12/20191,000,000IBVCB.1012190159067002.NGUYEN KIM PHU.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/2019200,000IBVCB.1012190813539001.VO HOANG DUY.Ung Ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
10/12/20192,000,000IBVCB.1012190687050001.HUYNH HONG PHUONG.Giup do 5 ma so: 2019.393+394+395+396+397(moi ms 400k). A Di Da Phat.
10/12/2019100,000IBVCB.1012190187864001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.394 VA 2019.396
10/12/2019300,000IBVCB.1012191014128001.HUYNH THI KIM MY.Ung ho MS 2019.397 anh VO DUC THINH
10/12/20191,000,000IBVCB.1012190002800002.MAI THI THANH HIEN.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tich FPD ung ho Em NGuyen Hai Hau Ma so: 2019.381
10/12/2019500,000IBVCB.1012190210122001.NGUYEN THI THAI ANH.Anh Vo Duc Thinh TT-Hue
10/12/2019100,000IBVCB.1012190816050003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.397
10/12/2019500,000IBVCB.0912190465976001.PHAM PHU DONG.Ung ho qua Bao VietNamNet: Ghi ro ung ho MS 2019.381
10/12/2019100,000IBVCB.0912190798194006.Vo Van Nhiet 17/1 Nam Lan, Ba Diem, Hoc Mon, TPHCM MS 2019.396
10/12/2019200,000MBVCB.293357768.kho khan.CT tu MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200,000MBVCB293323446.Hung ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019300,000MBVCB.292983812.ung ho ms 2019.392 chi Tang Thu En.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200,000MBVCB.292982314.ung ho ma 2019.393.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019300,000MBVCB.292981062.ung ho ms 2019.394 be Vo Van Dong.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200,000MBVCB.292979351.ung ho ms 2019.395 be Nguyen Dang Khoa.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200,000MBVCB.292977863.ung ho ms 2019.396 ong Nguyen Van Huong.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019500,000MBVCB.292864338.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh0338209373.CT tu vo duc thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200,000MBVCB.292829631.khuyet tat.CT tu vo duc thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019500,000MBVCB292808796.MS 2019.397 anh VO DUC THINH.CT tu 0481000503108 LE DUC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB292794752.ung ho MS 2019.397.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019150,000MBVCB292787686.ung ho MS 2019.396.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019150,000MBVCB292785854.ung ho MS 2019.395.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB.292785243.MS2019.396.CT tu Nhan Ngoc Tung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019150,000MBVCB292784221.ung ho MS 2019.394.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB292782236.ung ho MS 2019.393.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019150,000MBVCB292780712.ung ho MS 2019.392.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019150,000MBVCB292778898.ung ho MS 2019.391 chuyen khoan: Bao VIETNAMNET.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB292776249.ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019150,000MBVCB292774023.ung ho MS 2019.389.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019500,000MBVCB.292772638.ung ho ma so 2019.396 chau Nguyen Minh Duc.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019150,000MBVCB292771900.ung ho MS 2019.388.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019500,000MBVCB.292771569.ung ho ma so 2019.397 a Vo Duc Thinh.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019100,000MBVCB292770274.ung ho MS 2019.387.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB292721470.ung honMS 2019.386.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019100,000MBVCB292719474.ung ho MS 2019.385.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019200,000MBVCB292716697.ung ho MS 2019.383.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019500,000MBVCB292634277.ung ho MS 2019397 anh Vo Duc Thinh.CT tu 0011003980140 NGUYEN XUAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019200,000MBVCB292606964.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh - Hue.CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019200,000MBVCB.292595879.2019.397.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019300,000MBVCB292580457.ms 2019.397 ung ho a vo duc thinh.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/12/2019200MBVCB.292555267.hshs.CT tu sysy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019200MBVCB.292554878.suus.CT tu sys toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/12/2019300,000Sender:01310001.DD:101219.SHGD:10023544.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO 2019.397
10/12/2019200,000Sender:01309001.DD:101219.SHGD:10004441.BO:NGUYEN THI TU.UNG HO MA SO 2019 396
10/12/2019500,000Sender:01310001.DD:101219.SHGD:10014985.BO:NGUYEN THI BICH THUY.UNG HO MS 2019.397 VO DUC THINH
10/12/20191,000,000Sender:01201003.DD:101219.SHGD:10006395.BO:LE THI TRANG.LE THI TRANG UNG HO MS2019.397 ANH VO DUC THINH
10/12/201950,000Sender:01310012.DD:101219.SHGD:10010264.BO:NGUYEN THI XIEM.UH BE NGUYEN MINH DUC BAC GIANG MSO 2019 396
10/12/2019200,000Sender:79305001.DD:101219.SHGD:10001940.BO:TRAN THI THU HANG.TRAN THI THU HANG UNG HO MS 2 019.397 ANH VO DUC THINH
10/12/20191,000,000CAM THO MY/ UNG HO ANH TRAN LUONG THONG ( QUANG TRI) MS 2019.390 GD TIEN MAT
10/12/2019500,000KH DO TRUONG THANH LAN CK UNG HO MA SO MS 2019.389
10/12/20191,000,000NGUYEN THE CHUNG UNG HO MS: 2019.393 SO TIEN 500.000D, UNG HO MS: 2019.396= 500.000D GD TIEN MAT
9/12/2019300,000Sender:79310001.DD:091219.SHGD:10016958.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2910.396
9/12/2019300,000Sender:01310012.DD:091219.SHGD:10019366.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.396
9/12/2019500,000Sender:79303008.DD:091219.SHGD:10009034.BO:NGUYEN THI KIM CHUNG.NGUYEN THI KIM CHUNG UNG H O MS: 2019.394
9/12/2019200,000Sender:79334001.DD:091219.SHGD:10003309.BO:HUYNH THI DIEM TRANG.GIA DINH CHAU THANH HO MS 2019.389
9/12/2019200,000Sender:79334001.DD:091219.SHGD:10003349.BO:HUYNH THI DIEM TRANG.GIA DINH CHAU THANH UNG HO MS 2019.396
9/12/20191,000,000Sender:01310012.DD:091219.SHGD:10017212.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.396
9/12/20191,000,000Sender:79303008.DD:091219.SHGD:10005501.BO:DUONG THI MY HANG.UNG HO MS 2019.388
9/12/20191,000,000Sender:01202001.DD:091219.SHGD:10004034.BO:NGUYEN THI THANH HA.995219120958207 UNG HO MS 2019.394 BE VO VAN DONG
9/12/20191,000,000Sender:01302001.DD:091219.SHGD:10001536.BO:CAM THI BICH NGOC.(43219120900001) CAM THI BICH NGOC UNG HO MS2019.386
9/12/2019200,000nguyen xuan huy ung ho ms: 2019.396 GD TIEN MAT
9/12/20191,000,000666241.091219.151315.IBFT Ung ho MS 2019.396
9/12/2019100,000034719.091219.143029.Ung ho MS 2019.396
9/12/2019100,000033756.091219.142913.Ung ho MS 2019.395
9/12/2019100,000032877.091219.142758.Ung ho MS 2019.394
9/12/2019100,000031896.091219.142634.Ung ho MS 2019.393
9/12/2019600,000187957.091219.103542.ung ho ma so 2019 387 va 389 va 390 va 391 va 392 va 393
9/12/2019200,000879342.091219.100830.Ung ho MS 2019.396
9/12/20191,000,000767899.091219.100206.gui giup be Nguyen Minh Duc , MS2019.396 FT19343300836250
9/12/2019100,000848280.091219.092822.Ung ho MS 2019.392
9/12/2019500,000279373.091219.091610.ung ho ms 2019396
9/12/2019100,000827382.091219.085825.ung ho MS 2019.396
9/12/2019300,000797878.091219.085659.MS 2019.396 GIUP DO CHAU DUC CO ONG LA HUONG
9/12/2019300,000084836.091219.084836.Hai con Trung, Chi ung ho MS2019.395
9/12/2019100,000732209.091219.060251.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 396
9/12/2019100,000555446.091219.203203.Ung ho MS 2019.396 FT19343855461869
9/12/2019100,000306184.091219.201859.Uh MS 2019 396 be Nguyen Minh Duc
9/12/2019500,000270473.091219.195058.ung hoMS 2019.396
9/12/2019300,000263296.091219.190107.MS 2019 396
9/12/2019200,000181551.091219.181551.Giup MS2019389
9/12/2019200,000161127.091219.173045.MS 2019.396
9/12/2019500,000160537.091219.172950.ung ho MS 2019.396
9/12/2019100,000254555.091219.172352.MS 2019.033
9/12/2019200,000793433.091219.164841.ANH HAI THANH CHUC E NHANH KHOE BENH MA MS 2019.396-091219-16:48:07
9/12/201950,000107044.091219.161826.Chuyen tien ung ho MS 2019.396
9/12/201950,000IBVCB.0912190109333005.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.396 - le ngoc hoa
9/12/201950,000IBVCB.0912190205793004.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.396 - ba long
9/12/2019200,000IBVCB.0912190470005009.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.396
9/12/2019300,000IBVCB.0912190975613008.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.395_be Nguyen Dang Khoa (Lam Dong)
9/12/2019300,000IBVCB.0912190724669007.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.394_Be Vo Van Dong
9/12/2019400,000IBVCB.0912190374133002.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.396
9/12/2019200,000IBVCB.0912190960317006.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.393
9/12/2019300,000IBVCB.0912190949535005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.392
9/12/2019300,000IBVCB.0912190351575004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.MS 2019.391_ be Mang Hien
9/12/2019200,000IBVCB.0912190775359003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
9/12/2019200,000IBVCB.0912190143267002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.389
9/12/2019200,000IBVCB.0912190145487001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.388_Chau Vang A Hung
9/12/2019300,000IBVCB.0912190195740004.HUYNH QUANG TUYEN.Ung ho MS 2019.395
9/12/2019300,000IBVCB.0912190043888002.THAI THI TUYET LOAN.ung ho MS 2019.396
9/12/2019200,000IBVCB.0912190688432002.NGUYEN THI THUY.ung ho MS 2019.396
9/12/2019300,000IBVCB.0912190568364001.VU THANH THUY.Ung ho MS 2019.376 em Phan Van Dung- Phan Van Dat
9/12/2019300,000IBVCB.0912190555189001.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.396, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT tien Hai Thai Binh uh
9/12/2019200,000IBVCB.0912190530259001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.396
9/12/2019200,000IBVCB.0912190866873001.Thanh-Yen 243/39 To Hien Thanh Q10 2019.396 be Nguyen Minh Duc
9/12/2019100,000IBVCB.0912190099653002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.396
9/12/2019100,000IBVCB.0912190146653001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.395
9/12/2019300,000MBVCB292474426.Ung ho MS 2019.394.CT tu 0011004119555 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019500,000MBVCB292470763.Ung ho MS 2019.396.CT tu 0011004119555 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019100,000MBVCB.292419356.MS 2019.396.CT tu Nguyen Van Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/12/2019500,000MBVCB292143500.Ung ho MS 2019.395 .CT tu 0071001109744 LE TRUNG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019300,000MBVCB292056293.ung hoMS 2019.395.CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019350,000MBVCB.292024572.Ms 2019.396.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/12/2019200,000MBVCB292006630.ms 2019.395. ung ho chau tran dang khoa.CT tu 0561000556131 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019200,000MBVCB291884776.MS 2019.396.CT tu 0711000222569 HA THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019300,000MBVCB.291807249.kho khan.CT tu MS 2019.389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/12/2019100,000MBVCB291802872.ung ho ms 2019.396 chuc be mau khoe.CT tu 0121000895970 TRAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019200,000MBVCB.291779798.ung thu.CT tu Ung ho Ma so 2019.396_Nguyen Minh Duc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/12/201950,000MBVCB291753025.MS 2019.393.CT tu 0351001075619 NGUYEN QUANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/12/2019200,000Sender:79305001.DD:091219.SHGD:10005552.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.396 CHAU NGUYEN MINH DUC
9/12/20195,000,000Sender:01310001.DD:091219.SHGD:10022008.BO:NGUYEN THI LE HUYEN.UNG HO MS 2019393
9/12/2019500,000Sender:79310001.DD:091219.SHGD:10015041.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.396 ONG NGUY EN VAN HUONG
9/12/2019300,000Sender:79310001.DD:091219.SHGD:10003819.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.391
9/12/20191,000,000Sender:79302001.DD:091219.SHGD:10000272.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219120888715)UNG HO MS 2019.392 (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
9/12/2019100,000Sender:01323001.DD:091219.SHGD:10000024.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO MS 2018/395
9/12/2019300,000Sender:01310012.DD:091219.SHGD:10003181.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.389
8/12/2019200,000039007.081219.215935.ung ho MS 2019.395
8/12/2019500,000722233.081219.212421.co Hoang Thi Ray MS 2019 393
8/12/2019300,000665428.081219.171203.ung ho be ung thu MS 2019 394
8/12/2019500,000822063.081219.161200.Ung ho MS 2019.389 - Thay VAN
8/12/2019100,000148333.081219.140134.ung ho ms 2019.395
8/12/20193,000,000142096.081219.132956.Ntd Ung ho MS 2019.393
8/12/2019300,000541622.081219.111425.Ung ho be Hoang Trong Hieu dan toc Tay FT19343355474236
8/12/2019100,000436282.081219.100712.VIETTEL 400300 LIENNH 191208 191208665073658 400201 MS 2019 393
8/12/2019100,000995116.081219.091433.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Nguyen Dang Khoa MS 2019 395
8/12/2019200,000484016.081219.072916.UnG HO MS 2019.359
8/12/2019500,000105629.081219.072201.ung ho chau Nguyen dang khoa o Lam Dong bi ung thu gan
8/12/2019100,000974185.081219.065217.Vietcombank 0011002643148 DOAN THI TUOI ung ho MS 2019.395
8/12/2019500,000IBVCB.0812190736505002.Vu Duong Tan Phu, Tp Hcm ung ho MS 2019.387. Chi Le Thi Tham
8/12/2019500,000IBVCB.0812190892657001.Vu Duong Tan Phu, Tp Hcm ung ho MS 2019.393. Chi Hoang Thi Ray
8/12/2019200,000IBVCB.0812191011676001.LE TAN PHUC.UNG HO MS 2019.395
8/12/2019200,000IBVCB.0812190641110003.DUONG THAT DUNG.MS 2019.395
8/12/2019500,000IBVCB.0812190828598001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.393 chi HOANG THI RAY, tinh Cao Bang.
8/12/2019200,000IBVCB.0712190682390002.Mang Hien Dong Xuan, Phu Yen MS 2019.391
8/12/2019200,000IBVCB.0712190627062001.Vo Van Dong Benh vien ung buu tp hcm MS 2019.394
8/12/2019500,000MBVCB291336979.ung ho MS 2019.395.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/201950,000430846.071219.203427.Chuyen tien ung ho MS 2019.394
7/12/2019200,000984535.071219.195646.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 389
7/12/2019100,000327625.071219.200024.Mong con gap nhieu may man Ung ho MS 2019 394
7/12/2019200,000436517.071219.190004.Ung ho MS 2019.394. Co Thien Thu chuc con trai mau khoe. FT19341498974348
7/12/2019500,000491634.071219.174828.UNG HO MS 2019.392-071219-17:50:34
7/12/2019200,000206265.071219.162133.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 386 387 389 va 390
7/12/2019200,000322339.071219.154013.Ung ho MS 2019.394
7/12/201950,000311100.071219.123905.Ms 2019.394 FT19341698248071
7/12/2019300,000242205.071219.121108.Chuyen tien UNG HO MS 2019.394
7/12/2019500,000236986.071219.115804.Ung ho MS 2019.394 be Vo Van Dong
7/12/2019500,000253773.071219.112625.MS2019.394 mong giup do cho be.
7/12/2019600,000803795.071219.110625.3943708728 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019387 200k Ung ho MS 2019382 200k Ung ho MS 2019388 100k Ung ho MS 2019389 100k
7/12/20191,000,000422636.071219.110004.UNG HO MS 2019.393-071219-11:00:03
7/12/2019500,000606389.071219.105954.ung ho be nguyen hong tam con chi nguyen anh hong
7/12/2019500,000207760.071219.105309.Chuyen tien ung ho ms 2019.394
7/12/2019200,000272088.071219.105259.Ung ho MS 2019.393 FT19341998626656
7/12/2019100,000251672.071219.100458.Ung ho MS 2019.342 be chao ngoc thuy FT19341700133635
7/12/2019200,000247954.071219.095611.Ung ho MS2019.389 FT19341356041189
7/12/20191,000,000221248.071219.084111.Ung ho MS 2019.394 FT19341375736016
7/12/2019200,000102946.071219.082302.MS 2019.394
7/12/2019500,000120445.071219.072525.Chuyen tien UNG HO CHAU DONG MS 2019.394
7/12/201945,000590658.071219.072033.MoMo 0946391503 2019394 970436 3942116768
7/12/2019200,000915000.071219.064305.Ung ho chau dong bi ung thu mau MS 2019 394
7/12/2019300,000018844.071219.063050.ung ho ms 2019 394
7/12/2019200,000231279.071219.062727.MS 2019.394
7/12/2019200,000401550.071219.060328.Vietcombank 0011002643148 MS 2019.394
7/12/2019300,000912526.071219.060432.Ung ho MS 2019 394 Mong chau se khoi
7/12/2019200,000401426.071219.054227.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chau Dong MS 2019.394
7/12/2019200,000100271.071219.000349.MS 2019.342
7/12/2019200,000IBVCB.0712190478399001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.366 chi Tran Ngoc Lien
7/12/20191,000,000IBVCB.0712190010967003.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.383
7/12/20191,000,000IBVCB.0712190666511002.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.389
7/12/20191,000,000IBVCB.0712190984477001.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
7/12/201950,000IBVCB.0712190802709001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.MS 2019.391
7/12/2019200,000IBVCB.0712190115247001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.394
7/12/2019100,000IBVCB.0712190218619002.LE THI XUAN THAO.Ung ho MS 2019.394
7/12/2019200,000IBVCB.0712191024099001.THAN THI DU.Ung ho MS 2019.394
7/12/2019100,000IBVCB.0712190824612002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.394
7/12/20191,000,000IBVCB.0612190292978002.TRAN XUAN HANH.AnhTrung ungho MS 2019.389
7/12/2019300,000MBVCB.291230502.Ung ho thay giao Danh Van MS 2019.389.CT tu Maria Teresa My Le toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/12/2019500,000MBVCB290991852.ung ho chi tang thi en MS 2019.392.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/20191,000,000MBVCB.290906854.ung ho MS 2019394.CT tu Phan Thu Nga toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/12/2019350,000MBVCB.290905514.ms 2019. 394.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/12/20191,000,000MBVCB290892129.giup Tran van Luong ms 2019.390.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/2019800,000MBVCB290889704.giup thay giao Danh Van. ms 2019.389.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/2019500,000MBVCB290814883.gui ung ho thay Danh Van, ms 2019.389.CT tu 0181003612210 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/2019200,000MBVCB290796215.ung ho be dong.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/2019300,000MBVCB290792385.ung ho MS 2019.394.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/2019100,000MBVCB290783824.ung ho ms 2019.394.CT tu 0021000367858 HOANG THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/12/201950,000MBVCB290769338.MS 2019.394.CT tu 0351000803701 CAO VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019300,000Sender:01310005.DD:061219.SHGD:10001335.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.390
6/12/2019400,000Sender:79307005.DD:061219.SHGD:10005860.BO:VU THI NGOC ANH.IBCHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.39 3
6/12/2019300,000Sender:79202002.DD:061219.SHGD:10003046.BO:HA GIANG THANH.995219120620661 UNG HO MS 2019 .MS 2019.391 CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
6/12/2019180,000Sender:48304001.DD:061219.SHGD:10001534.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.393 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM SO GIAO DICH
6/12/2019200,000Sender:79303008.DD:061219.SHGD:10003059.BO:DANG TRUNG HIEU.UNG HO MA SO 2019.393/BAO VIETN AMNET
6/12/20192,000,000961224.061219.134902.MS 2019 392
6/12/20191,500,000808767.061219.133342.Ung HO CHI CHANG CHI CHIA. MS 2019. 388
6/12/20191,500,000806884.061219.132939.UnG HO ANH MANG QUA. MS 2019.391
6/12/20191,500,000804789.061219.132501.Ung HO , MS 2019.387 LE THI THAM
6/12/20191,999,000900616.061219.103546.MS 2019.393 Hoang Thi Ray FT19340334295000
6/12/2019200,000715754.061219.103116.Ung ho MS 2019.392
6/12/2019100,000882650.061219.100005.Ung ho ma so Ms2019393 FT19340312800707
6/12/2019100,000509575.061219.095126.MoMo 0946391503 Ung ho MS 2019393 970436 3934806941
6/12/20191,000,000201074.061219.095055.UNG HO MS 2019.393-061219-09:50:10
6/12/2019500,000869727.061219.093418.Ung ho MS 2019.393 FT19340046335018
6/12/2019180,000421997.061219.092624.ung ho MS 2019393
6/12/2019300,000024777.061219.090819.ung ho MS 2019.393
6/12/2019500,000996661.061219.090651.191206000009360 Ung ho MS 2019.393 ZP5DSQERIIEK
6/12/2019400,000244059.061219.090420.ung ho chi hoang thi ray 2019.393
6/12/2019300,000620741.061219.075356.Ung ho ms 2019.391 chau mang hien
6/12/2019500,000828143.061219.070639.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2019-393 FT19340649154004
6/12/2019100,000154138.061219.065033.Ung ho MS 2019393
6/12/2019100,000783618.061219.054748.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 393
6/12/2019200,000823773.061219.052622.UNG HO MS 2019.393 FT19340700666811
6/12/2019100,000820526.061219.013911.Ung ho ms 2019.392 FT19340870967000
6/12/2019100,000349106.051219.233624.Ung bo MS 2019 392 be Hoang Trong Hieu
6/12/20192,000,000153746.051219.230932.Ntd Ung ho MS 2019.387
6/12/20191,000,000159614.051219.222226.UNG HO MS 2019.392-051219-22:24:35
6/12/2019500,000222430.061219.205803.ung hoMS 2019.MS 2019.391
6/12/2019500,000221975.061219.205244.ung ho MS 2019.392
6/12/2019100,000350327.061219.201521.MS 2018.205-061219-20:15:20
6/12/20191,000,000729980.061219.164726.NGUYEN MINH TUAN
6/12/2019900,000565422.061219.162833.Ung ho MS 2019.392,393,394 moi truong hop 300,000 FT19340130290675
6/12/2019500,000094848.061219.153200.Ung ho MS 2019 393 ME CON CHI RAY
6/12/2019300,000IBVCB.0612190531037002.HO THI DIEP.Ghi ro ung ho MS 2019.393, Chi Hoang Thi Ray, o xom Ban Dau - Lung Nam, xa My Hung, huyen Phuc Hoa, Cao Bang. So dien thoai: 0385528807.
6/12/2019300,000IBVCB.0612190125833001.HO THI DIEP.Ghi ro ung ho MS 2019.392,Chi Tang Thu En, o thon Thuong, xa Bang Lang, huyen Quang Binh, Ha Giang. So dien thoai: 0867407156.
6/12/2019500,000IBVCB.0612190270035007.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.393 cho chi Hoang Thi Ray tri benh con Hoang thi Le
6/12/2019500,000IBVCB.0612190694451006.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.392 cho chi Tang Thu En tri benh cho con Hoang Trong Hieu
6/12/2019500,000IBVCB.0612190258691003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.391 cho be Mang Hien tri benh
6/12/2019300,000IBVCB.0612190267942001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.393, chi Hoang Thi Ray
6/12/2019200,000IBVCB.0612190418090001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.393
6/12/2019100,000IBVCB.0612190557282003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.393
6/12/2019100,000IBVCB.0612190893690002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.392
6/12/2019200,000IBVCB.0612190984818001.TRAN HOANG LONG.ung ho gia dinh chi Le Thi Tham. MS 2019.387
6/12/2019500,000IBVCB.0612190808268002.LE KE BA.Ung ho qua Bao VietNamNet: Ung ho MS 2019.393 (gia dinh chi Hoang Thi Ray)
6/12/2019500,000IBVCB.0612190936578001.LE KE BA.Ung ho qua Bao VietNamNet: Ung ho MS 2019.387 (Gia dinh chi Le Thi Tham)
6/12/2019200,000MBVCB290326340.ms 2019.392.CT tu 0011004188900 LE HAI VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019200,000MBVCB290115712.ung ho MS 2019.393 hoang thi ray.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019500,000MBVCB290085341.ung ho MS 2019.393 (em Le)..CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019200,000MBVCB.290029096.ung ho MS: 2019.393.CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/12/2019500,000MBVCB.290006690.MS 2019/ 393.CT tu hoang thi ray toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/12/2019200,000MBVCB290005461.Ung ho chi Hoang Thi Ray.CT tu 0561000611469 TRAN MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019100,000MBVCB289986589.ung ho MS 2019.392.CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019300,000MBVCB289965186.ms 2019.392.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/12/2019500,000DANG THU TRANG UNG HO MS 2019.390 ANH TRAN LUONG THONG O QUANG TRI GD TIEN MAT
6/12/20191,000,000Sender:01309001.DD:061219.SHGD:10004149.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 393
6/12/20191,000,000Sender:01360002.DD:061219.SHGD:10000802.BO:PHAN KHAC TRUNG.UNG HO MS 2019.387
6/12/20191,000,000Sender:01360002.DD:061219.SHGD:10000807.BO:PHAN KHAC TRUNG.UNG HO MS 2019.385
6/12/20191,000,000Sender:01360002.DD:061219.SHGD:10000787.BO:PHAN KHAC TRUNG.UNG HO MS 2019.373
6/12/2019200,000Sender:79310001.DD:061219.SHGD:10008055.BO:NGUYEN NGOC LUONG.UNG HO MS 2019393
6/12/2019500,000Sender:79310001.DD:061219.SHGD:10005041.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.393 CHI HOAN G THI RAY
6/12/2019200,000Sender:01310012.DD:061219.SHGD:10004174.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.392 BE HOANG TRONG HIEU
6/12/2019175,000FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
5/12/20191,000,000Sender:79303008.DD:051219.SHGD:10004612.BO:NGUYEN DUY.DIEN VIEN BICH PHUONG 200K,DIEN VIEN MA THANH HIEN 200K,NGUYEN DUY 600K,MS:2019.MS 2019391 CHUYEN KHOANG BAO VIETNAMNET
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006516.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.392
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006444.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.391
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006263.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.389
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006307.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.390
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006232.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.388
5/12/2019500,000Sender:79307005.DD:051219.SHGD:10006132.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.387
5/12/2019200,000Sender:01307001.DD:051219.SHGD:10003593.BO:DO THI MINH HUONG.IBUNG HO MS 388
5/12/2019200,000Sender:01307001.DD:051219.SHGD:10003538.BO:DO THI MINH HUONG.IBUNG HO MS 389
5/12/2019200,000Sender:01307001.DD:051219.SHGD:10003471.BO:DO THI MINH HUONG.IBUNG HO MS 2019.392
5/12/2019500,000ANH NGUYEN HUU THUC UNG HO MS2019.326; GD TIEN MAT
5/12/2019500,000471153.051219.190206.IBFT ung ho ms 2019.392 be Trong Hieu
5/12/2019500,000484996.051219.172500.MS 2019.384 UNG HO THAY GIAO PHAM XUAN THANH - LANG HIEU LOC CK
5/12/2019100,000987768.051219.131441.Ung ho MS2019 392
5/12/20195,000,000282944.051219.123257.Ung Ho MS2019389 Thay Van
5/12/2019100,000423924.051219.122712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2019.390 anh Tran Luong Thong O Quang
5/12/2019200,000996496.051219.112241.UNG HO MS 2019.MS 2019.391-051219-11:20:33
5/12/2019300,000244912.051219.111638.Ung ho ms 2019.389 thay giao van
5/12/2019200,000208285.051219.101710.Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
5/12/2019200,000205664.051219.101257.Ung ho MS 2019.392
5/12/2019300,000202529.051219.100812.GIUP DO GD BE HOANG TRONG HIEU
5/12/20193,000,000138790.051219.100441.Cong ty DAC Ung ho thay giao Pham Xuan Thanh, ma so 2019.384
5/12/2019400,000667875.051219.092123.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.381
5/12/2019500,000175802.051219.092439.Chuyen tien ung ho ma so 2019.392
5/12/2019500,000478376.051219.091323.Ung ho MS 2019.392 FT19339403993371
5/12/201950,000665790.051219.085249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.392
5/12/2019500,000139262.051219.081952.UNG HO MS 2019 389 Thay giao Danh Van
5/12/20192,000,000804234.051219.074346.Ung ho MS 2019 389 CK Bao Viet Nam Net
5/12/2019500,000441999.051219.012015.Ung ho thay giao Danh Van FT19339875000070
5/12/201920,000784842.041219.235815.ma so 3577 anh van tron quang ngai
5/12/2019300,000IBVCB.0512190153451002.DAO UYEN.MS 2019 389
5/12/2019200,000IBVCB.0512190185997001.DO THI HANH.ung ho MS 2019.392
5/12/2019300,000IBVCB.0512190857705002.Luu Van Dinh 7.150 truong chinh, hnoi MS 2019.392
5/12/2019200,000IBVCB.0512190943673001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.358 anh Nguyen Duy Long
5/12/2019200,000IBVCB.0512190735097001.Thanh Huong thon Thuong,xa Bang Lang,huyen Quang Binh,Ha Giang ung ho MS 2019.392 (Chi Tang Thu En)
5/12/2019200,000IBVCB.0512190334622006.Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN MS 2019.389
5/12/2019700,000IBVCB.0512190785120001.NGUYEN NGUYET THU.MS 2019.389 Thay giao Danh Van
5/12/20192,500,000IBVCB.0512190196118001.HUYNH HONG PHUONG.giup do 5 MS2019.388+389+390+391+392(moi ms 500k).Nam Mo A Di Da Phat
5/12/2019200,000IBVCB.0512190648429001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.392
5/12/2019500,000IBVCB.0512190690789001.VU TUAN THAI.ung ho MS 2019.MS 2019.391
5/12/2019500,000IBVCB.0512190287685001.VO HUYNH THIEN HUONG.Vo Huynh Thien Huong ung ho MS 2019.MS 2019.391
5/12/2019200,000MBVCB.289472232.bi ung thu.CT tu chau Hoang Trong Hieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/12/2019500,000MBVCB.289450537.Ung ho MS 2019.392.CT tu Mai Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/12/2019300,000MBVCB289407316.ung ho MS 2019.392.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/12/2019300,000MBVCB289381215.MS 2019.392.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/12/2019500,000MBVCB289225085.MS2019 391.CT tu 0111000220592 TRAN VIET NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/12/2019500,000MBVCB289926328.ung ho ms 2019.392 be HOANG TRONG HIEU.CT tu 0951002881027 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/12/2019500,000MBVCB.289845623.thay giao Danh Van - Ms: 2019.389.CT tu dinh thi xuan trang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/12/2019200,000MBVCB289838652.Hung ung ho MS 2019.391 be Mang Hien.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/12/2019200,000Sender:01204001.DD:051219.SHGD:11285923.BO:TRAN THI THU NGA.GIANG THI CHIA, BAN PHA KHAU, CA PHINH GIANG, H DIEN BIEN, T DIEN BIEN, DT: 0837201406
5/12/2019500,000Sender:01310012.DD:051219.SHGD:10004628.BO:LE THI NGA.UNG HO MS 2019 MS 2019 391 BE MANG H AO
5/12/2019300,000NGUYEN XUAN LOC;UNG HO EM MS:2019.391;
4/12/20192,500,000Sender:01202021.DD:041219.SHGD:10000507.BO:VU THI HUYEN.151 KHCN UNG HO MS 2019.389 CHO TH AY VAN
4/12/2019250,000Sender:79310001.DD:041219.SHGD:10017391.BO:NGUYEN THI THU.UNG HO MS2019.391
4/12/20191,000,000Sender:79303008.DD:041219.SHGD:10008305.BO:VU CONG THOA.VU CONG THOA CTIEN UNG MS: 2019 39 0 ANH TRAN LUONG THONG
4/12/2019200,000Sender:79310001.DD:041219.SHGD:10005770.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.391
4/12/2019300,000Sender:01313007.DD:041219.SHGD:10000276.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.391
4/12/20191,978,000Sender:01202001.DD:041219.SHGD:10004366.BO:..NGUYEN NGOC TUNG UNG HO MA SO 2019.379.2019:3 80.2019:382.2019:385
4/12/201950,000Sender:01202001.DD:041219.SHGD:10001290.BO:LE VAN THANG.995219120452501 UNG HO MS 2019.3 87 CHI LE THI THAM SDT 0384276373
4/12/2019200,000Sender:79307005.DD:041219.SHGD:10004555.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.MS 2019.391
4/12/201950,000Sender:79202002.DD:041219.SHGD:10001148.BO:LE VAN THANG.995219120452215 UNG HO MS 2019.M S 2019.391 BE MANG HIEN CON ANH MANG QUA
4/12/2019100,000Sender:48304001.DD:041219.SHGD:10004007.BO:NGUYEN THI MONG TUYEN.GHI RO UNG HO MS 2019.389 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
4/12/2019100,000653404.041219.062203.Chuyen tien ung ho ms 2019.389
4/12/20191,000,000579125.041219.052145.gui giup be Mang Hien,MS2019.391 FT19338210402365
4/12/2019300,000357157.041219.045522.Vietcombank 0011002643148 2019 391
4/12/2019300,000650243.041219.045739.Ck MS 2019.MS 2019.391
4/12/201950,000614559.031219.234647.Ung ho MS 2019.389
4/12/2019300,000258915.031219.231855.Pham Thanh Thuy ung ho MS 2019 389
4/12/2019200,000566677.031219.230120.Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri FT19338213054729
4/12/20192,000,000984250.031219.222328.Ung ho ms 2019.383
4/12/20192,000,000984279.031219.222103.Ung ho ms 2019.389
4/12/20194,000,000984237.031219.221917.Ung ho ms 2019.390 a. Tran luong thong o Quang Tri
4/12/2019200,000746785.041219.204045.Ung ho ma so 2019 387
4/12/2019200,000745838.041219.203818.Ung ho ma so 2019 390
4/12/2019200,000746209.041219.170904.UNG HO MS2019 389
4/12/2019200,000872212.041219.160813.UNG HO MS 2019.390 ANH TRAN LUONG THONG O QUANG TRI-041219-16:07:32
4/12/2019200,000922926.041219.155321.Ung ho ms 2019.391
4/12/2019500,000313262.041219.023840.ung ho MS 2019 389
4/12/2019200,000870795.041219.143701.Chuyen tien ung ho MS 2019.MS 2019.391
4/12/2019300,000371441.041219.134954.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019389
4/12/2019100,000210439.041219.130737.Ung ho Ms 2019.MS 2019.391 FT19338803656408
4/12/20191,500,000187544.041219.115956.Ung ho MS 2019.387,388,389,390,391 moi truong hop 300,000 FT19338005014908
4/12/2019100,000779108.041219.111411.Ung ho MS 2019.391
4/12/2019100,000778240.041219.111243.Ung ho MS 2019.390
4/12/2019100,000134911.041219.104448.ung ho MS 2019.389
4/12/2019100,000152410.041219.104225.Trang Nam ung ho MS 2019.391 be Mang Hien FT19338834123633
4/12/20191,000,000145395.041219.102724.Ung ho MS 2019.390 a Tran Luong Thong Quang Tri FT19338004675760
4/12/20191,000,000137001.041219.100938.Ung ho MS 2019.391 FT19338834009878
4/12/2019200,000000900.041219.091931.DO THI PHUC C.Khoan tu TK 22946503 toi TK 0011002643148 Vietcombank - NH TMCP Ngoai thuong Viet Na
4/12/2019300,000223877.041219.090831.UNG HO THAY GIAO DANH VAN, MS 2019.389
4/12/201950,000670881.041219.082706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh ms 2019.391
4/12/2019300,000683988.041219.082816.ung ho MS.2019.390, anh Tran Luong Thong o Quang Tri
4/12/2019200,000628429.041219.082112.ung ho MS2019.391
4/12/2019500,000IBVCB.0412190662587002.BUI TINH VAN ANH.2019.389thayDanhVan
4/12/20191,000,000IBVCB.0412190695685002.NGUYEN THI MAI HUONG.Ung ho MS 2019.370
4/12/20191,000,000IBVCB.0412190951245001.NGUYEN THI MAI HUONG.Ung ho MS 2019.386
4/12/2019500,000IBVCB.0412190757878001.BUI THUY HUONG.Chuc thay giao nhanh hoi phuc!
4/12/2019200,000IBVCB.0412190010460002.NGUYEN NAM NGA.ung ho MS 2019.389
4/12/2019150,000IBVCB.0412190293364001.LE HIEN THUONG.Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
4/12/2019100,000IBVCB.0412190696198001.CAO THANH HAI.Ung Ho MS 2019.391
4/12/2019100,000IBVCB.0412190387689003.NGUYEN CONG TRANG.Ung ho MS2019.368
4/12/20191,000,000IBVCB.0412190757767001.Danh Van Vinh Phuoc B, Go Quao, Kien Giang thay giao Danh Van nam tai BV cho ray
4/12/2019200,000IBVCB.0412190962319001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.MS 2019.391
4/12/2019300,000IBVCB.0412190193835001.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.MS 2019.391
4/12/2019100,000IBVCB.0412190390209001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.391
4/12/2019500,000IBVCB.0412190643153001.PHAM VAN CONG.MS 2019. MS2019.391
4/12/2019200,000HUYNH QUOC HUY - UNG HO TU THIEN- MS 2019.389 GD TIEN MAT
4/12/20191,000,000MBVCB288868397.ung ho MS 2019.391.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/12/201950,000MBVCB.288755061.Ung ho MS2019.391.CT tu Tran Tien Tai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/12/2019300,000MBVCB.288493335.me gia bi gay xuong chau, con bi ung thu.CT tu ung ho MS 2019.MS 2019.39 (anh Mang Qua) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/12/2019250,000Sender:79310001.DD:041219.SHGD:10012180.BO:NGUYEN NGOC QUY.UNG HO MS 2019.391
4/12/2019500,000Sender:01310001.DD:041219.SHGD:10010833.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.391
4/12/2019200,000Sender:01310001.DD:041219.SHGD:10006755.BO:GIANG HAI DANG.UNG HO MS 2019.389 THAY GIAO DAN H VAN
4/12/2019500,000Sender:01310005.DD:041219.SHGD:10004462.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.391 ANH MANG QUA
4/12/201950,000Sender:79310001.DD:041219.SHGD:10003438.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.390
3/12/2019100,000Sender:79307006.DD:031219.SHGD:10003825.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2019.321
3/12/2019100,000Sender:79307006.DD:031219.SHGD:10003824.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2019.347
3/12/2019100,000Sender:79307006.DD:031219.SHGD:10003736.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS2019.313 EM LE QUYN H TRANG
3/12/20193,000,000Sender:01307001.DD:031219.SHGD:10000399.BO:DUONG DIEU LINH.IBDONG GOP CHO THAY GIAO DANH V AN TINH KIEN GIANG MS 2019.389
3/12/2019200,000Sender:79307005.DD:031219.SHGD:10003632.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.389
3/12/20191,000,000CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 2019.386 EM THI HOA O THANH HOA MAC BENH UNG TH U XUONG
3/12/20191,000,000CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2019.387 LE THI THAM O THANH HOA MAC BENH UNG THU TRUC TRANG
3/12/2019100,000555551.031219.215526.Trang Nam ung ho MS2019.389 FT19338088946260
3/12/2019500,000508925.031219.190406.Ung ho Danh Van, MS 2019.389 FT19337270971906
3/12/2019100,000970051.031219.172036.MS 2019.389 FT19337338433266
3/12/2019200,000519282.031219.170351.Chuyen cho Thay Giao bi benh mau kho dong
3/12/2019200,000922493.031219.155131.Ung ho thay giao Pham Xuan Thanh. Ma so 2019.384 FT19337087694900
3/12/201992,300471276.031219.154459.Chuyen tien ung ho MS2019.389
3/12/20191,000,000680297.031219.154351.UNG HO MS 2019.389 - NGUYEN TAN QUYNH-031219-15:43:50
3/12/2019200,000675044.031219.152611.UNG HO MA SO 2019.389 THAY DANH VAN-031219-15:28:22
3/12/2019500,000659352.031219.143300.UNG HO MS 2019.389-031219-14:35:11
3/12/20191,700,000632500.031219.133634.Vietcombank 0011002643148 Chi doan Truong Tieu hoc Thanh Liet-Thanh Tri ung ho.
3/12/2019190,000254518.031219.133156.UNG HO MS 2019.389
3/12/20191,000,000391318.031219.132515.Chuyen tien MS 2019389
3/12/2019200,000262206.031219.125951.Gui thay Van Kien Giang
3/12/2019500,000836488.031219.124553.Ung ho MS 2019.389 thay giao tre tren hon dao FT19337892134909
3/12/2019200,000308001.031219.122726.Vietcombank 0011002643148 Gui em Danh Van - GV truong TH - THCS TIEN HAI bi tai nan. Em luon khoe m
3/12/2019500,000235372.031219.122448.DUONG THI HANH Chuyen tien ung ho ma so 2019.389
3/12/20192,000,000812845.031219.114331.Ho tro thay Giao DANH Van kien Giang FT19337753562430
3/12/2019100,000951420.031219.104311.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.389
3/12/201930,000298547.031219.104059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.389
3/12/201930,000950964.031219.103832.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.388
3/12/2019300,000782623.031219.104234.MS 2019.389 FT19337036820040
3/12/2019100,000316499.031219.104211.ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
3/12/2019500,000602096.031219.103639.UNG HO MS 2019389-031219-10:36:39
3/12/2019100,000477170.031219.101848.MS 2018.216
3/12/2019200,000949006.031219.101244.Vietcombank 0011002643148 LE PHUONG THAO giup thay giao bi gay chan, mau khong dong
3/12/2019300,000747102.031219.092914.Ung ho ms 2019389 thay giao Danh Van FT19337711237630
3/12/2019300,000112446.031219.092850.Ung ho MS 2019389
3/12/2019500,000267241.031219.092146.Ung ho MS2019.390 a Tran Luong Thong o Quang Tri
3/12/2019200,000740193.031219.091215.Ung ho thay giao Van MS 2019.389 FT19337004342811
3/12/2019300,000121285.031219.084944.3910813351 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
3/12/2019200,000731125.031219.084908.Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri FT19337043120529
3/12/20191,000,000034294.031219.084820.0917010100 U.HO MS 2019.390 TRAN LUONG THONG
3/12/2019200,000246853.031219.084636.Chuyen tien Ung ho MS 2019.389
3/12/2019200,000717638.031219.075957.Ung ho Vang A Hung MS 2019.388 FT19337270800709
3/12/2019200,000200981.031219.073448.ung ho MS2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
3/12/2019500,000713005.031219.072726.MS 2019.390Tran Luong Thong Quang Tri FT19337396920821
3/12/20191,000,000707542.031219.054918.MS 2019.390 FT19337042554038
3/12/2019100,000233473.031219.053651.MoMo 0946391503 2019390 ung ho anh Tran Luong Thong 970436 3909997085
3/12/2019200,000940395.031219.002312.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.389
3/12/2019500,000287391.031219.001022.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI KIM TIEN chuyen khoan MS 2019389
3/12/2019500,000694326.021219.230801.Ung ho MS 2019.389 FT19337148607391
3/12/2019200,000693476.021219.230051.Ung ho thay giao Pham Xuan Thanh ,ma so, 2019.384 FT19337148578070
3/12/2019300,000197130.021219.225653.Ung ho thay giao Van THCS Tien Hai bi gay chan
3/12/2019200,000IBVCB.0312190072065002.DO THI HANH.ung ho MS 2019.380
3/12/2019200,000IBVCB.0312190106197001.DO THI HANH.MS 2019.381
3/12/2019100,000IBVCB.0312190236999002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.390(anh Tran Luong Thong)
3/12/2019100,000IBVCB.0312190846107002.Tran Luong Thong Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri
3/12/2019300,000MBVCB287796368.MS 2019.390 Tran Luong Thong o Quang Tri.CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019200,000MBVCB287788935.ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong, Quang Tri.CT tu 0071002506068 LE HO NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019300,000MBVCB.288432986.ung ho ma so 2019.389.CT tu nguyen hoai lien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/12/2019200,000MBVCB.288413133.ung ho thay giao PHAM XUAN THANH - 2019.384.CT tu pham thi ngoc diem toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/12/2019200,000MBVCB288353617.MS 2019.363.CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019200,000MBVCB288353179.MS 2019.371.CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019200,000MBVCB288352658.MS 2019.379.CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019200,000MBVCB288351957.MS 2019.372.CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019300,000MBVCB288237634.ms2019.390.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288223921.ung ho MS 2019.386.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288222666.ung ho MS 2019.383.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288221183.ung ho MS 2019.385.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288219852.ung ho MS 2019.381.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288218932.ung ho MS 2019.380.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288217841.ung ho MS 2019.377.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288215759.ung ho MS 2019.374.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288214779.ung ho MS 2019.373.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288212936.ung ho MS 2019.371.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288212034.ung ho MS 2019.369.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288210749.ung ho MS 2019.368.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288209741.ung ho MS 2019.370.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288207922.ung ho MS 2019.365.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288206764.ung ho MS 2019.362.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288205771.ung ho MS 2019.359.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288204875.ung ho MS 2019.361.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288203481.ung ho MS 2019.360.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288200497.ung ho MS 2019.354.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/20191,000,000MBVCB.288200297.MS 2019.390 ANH TRAN LUONG THONG - QUANG TRI.CT tu LE AN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/12/2019100,000MBVCB288198866.ung ho MS 2019.353.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288195281.ung ho MS 2019.352.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288193636.ung ho MS 2019.355.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288192304.ung ho MS 2019.363.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288190436.ung ho MS 2019.366.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288188241.ung ho MS 2019.372.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288186137.ung ho MS 2019.375.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288184092.ung ho MS 2019.379.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288181628.ung ho MS 2019.378.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288177976.ung ho MS 2019.387.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB288176524.ung ho MS 2019.382.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019150,000MBVCB288047834.ung ho ma so MS 2018.390 Tran Luong Thong o Quang Tri.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019150,000MBVCB288045949.ung ho ma so 2019.389 em Danh Van.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019100,000MBVCB.287818190.MS 2019.381.CT tu MS 2019.381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/12/2019200,000MBVCB287814491.Ung ho MS 2019 389.CT tu 0031000177777 HOANG THI ANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/12/2019500,000TRING NGUYET DUNG-UNG HO MS 2019 390 ANH TRAN LUONG THONG O QUANG TRI GD TIEN MAT
3/12/201950,000Sender:01310001.DD:031219.SHGD:10005253.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.389
3/12/2019200,000Sender:01310001.DD:031219.SHGD:10003337.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.388 CHI CHIA
3/12/2019300,000Sender:01310012.DD:031219.SHGD:10003185.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.387 CHI THAM
3/12/2019200,000Sender:79310001.DD:031219.SHGD:10001224.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.389 THAY GIAO DANH VAN
3/12/2019500,000/Ref:P3259337159Y19{//}/Ref:P3259337159Y19{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2019.388 GIANG THI CHIA DVC:LE THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU
3/12/2019200,000NGUYEN THI THANH PHUONG UNG HO THAY VAN MA SO MS2019.389 GD TIEN MAT
2/12/20191,000,000Sender:79303008.DD:021219.SHGD:10035073.BO:LAI DUONG HONG TRANG.UNG HO MS 2019.389 TT ANH NGU VIET MY CT UNG HO TRI BENH GV DANH VAN
2/12/2019100,000Sender:01202001.DD:021219.SHGD:10007207.BO:NGUYEN THI THANH.NGUYEN THI THANH UNG HO BE GI ANG THI NGOC
2/12/2019400,000Sender:79307005.DD:021219.SHGD:10012448.BO:HUYNH KIM NHAN.IBCHU VI HUONG LINH UNG HO MS 20 19.389
2/12/2019500,000Sender:79303008.DD:021219.SHGD:10016399.BO:TRAN THI BICH.MS2019.389/MS 2019389
2/12/20191,000,000Sender:01310001.DD:021219.SHGD:10018479.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019500,000Sender:01202001.DD:021219.SHGD:10000220.BO:HUYNH THI KIEU HANH.995219120225982 UNG HO MS 2019.389
2/12/20192,000,000Sender:01307001.DD:021219.SHGD:10010748.BO:NGUYEN TRONG NGHIA.IBUNG HO THAY GIAO DANH VAN MA SO 2019.389
2/12/2019500,000Sender:79356001.DD:021219.SHGD:10001273.BO:NGUYEN THI MY THOA.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019300,000Sender:79201001.DD:021219.SHGD:10008836.BO:DUONG THI MINH HIEN.HO TRO MA MS 2019.386 CHAU LE THI HOA
2/12/20192,000,000Sender:79334001.DD:021219.SHGD:10004529.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 389
2/12/20192,000,000Sender:79334001.DD:021219.SHGD:10004530.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 388
2/12/2019200,000Sender:48304001.DD:021219.SHGD:10003279.BO:TO TRONG NGHIA.UNG HO THAY GIAO PHAM XUAN THANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/12/20191,500,000Sender:79307005.DD:021219.SHGD:10009305.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2019.389 (THAY DANH VAN)
2/12/2019200,000Sender:01307001.DD:021219.SHGD:10006885.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2019.389
2/12/20191,000,000Sender:79333001.DD:021219.SHGD:10002045.BO:NGUYEN VAN VIET.MS 2019.389
2/12/20191,000,000IBPS/SE:79310001.DD:021219.SH:10012076.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2019.386
2/12/2019200,000IBPS/SE:79310001.DD:021219.SH:10026792.BO:DUONG TUAN TU.MS 2019.389
2/12/2019500,000296688.021219.214959.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.389
2/12/2019200,000958553.021219.211010.Na ung ho MS 2019 389
2/12/2019500,000539592.021219.210724.UNG HO MS 2019.389-021219-21:09:36
2/12/2019200,000645408.021219.195254.Ung ho MS 2019.389 FT19336006528796
2/12/2019200,000931314.021219.192900.Vietcombank 0011002643148 PHAM MY HANG chuyen khoan ung ho MS 2019.389 thay Van
2/12/2019300,000301233.021219.191728.PHAM THI OANH ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000402480.021219.185607.ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000944105.021219.184525.Vu Thi Thanh Huyen ung ho MS 2019.389
2/12/2019150,000512025.021219.170055.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 379 380 va 382
2/12/20192,800,000521188.021219.160739.Vietcombank 0011002643148 Tap the Truong Tieu hoc Thanh Liet - Thanh Tri - Ha Noi ung ho.
2/12/2019100,000013297.021219.160713.Chuyen tien ung anh Danh Van KGG MS 2019.389
2/12/2019100,000445186.021219.155241.Ung ho MS2019 388
2/12/201950,000955857.021219.144353.Chuyen tien ung ho ma so 2019.389
2/12/20192,000,000486562.021219.143315.MS 2019389 FT19336735856684
2/12/2019300,000335033.021219.140509.Ung ho thay giao ma so MS 2019.389
2/12/2019300,000466401.021219.135524.Ung ho MS 2019.389 FT19336030358323
2/12/2019200,000460382.021219.134228.Giup thay Van- Kien Giang FT19336030305098
2/12/2019200,000903591.021219.130709.ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000891043.021219.123409.Chuyen tien ung ho thay giao Danh Van Kien Giang ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000305910.021219.122851.MS 2019 389
2/12/2019200,000888195.021219.122730.Chuyen tien ung ho chau Vang A Hung con chi Giang Thi Chia dan toc HMong
2/12/2019500,000843147.021219.114511.UNG HO MS 2019.389 FT19336723704636
2/12/2019100,000923304.021219.113655.UNG HO MS 2019.170 ( BE HA HAI YEN)
2/12/2019200,000274913.021219.110804.MS 2019.389 Thay giao tre day hoc
2/12/20192,000,000009395.021219.110815.UNG HO MS 2019.389 - THAY GIAO DANH VAN
2/12/2019100,000178073.021219.110246.ung ho MS 2019.389
2/12/2019100,000247250.021219.105558.ms 2019 389
2/12/2019500,000383139.021219.104546.UnghoMaSo2019389 FT19336723480562
2/12/2019200,000381824.021219.104537.UNG HO MS 2019.389-021219-10:44:59
2/12/2019500,000380164.021219.104001.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS2019-389 FT19336138759013
2/12/2019500,000826080.021219.103609.UnG HO MS 2019.389
2/12/2019500,000205068.021219.102839.ma so 2019389 cho em gui cho thay giao
2/12/2019200,000372638.021219.102519.Ung ho MS 2019.389 FT19336650715178
2/12/2019500,000918903.021219.102430.UH MS 2019.389 thay giao Danh Van
2/12/20191,000,000723977.021219.102102.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000369336.021219.101851.Ung ho MS 2019389 FT19336723380275
2/12/2019200,000008515.021219.101421.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000805126.021219.100413.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019500,000917277.021219.095711.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000357959.021219.095626.Ung ho MS 2019.389 FT19336506393848
2/12/20191,000,000365694.021219.095446.MS: 2019.389 UNG HO THAY GIAO VAN O KIEN GIANG-021219-09:54:44
2/12/2019500,000797279.021219.095227.ung ho MS 2019.389
2/12/20191,000,000953858.021219.094952.ung ho MS 2019 389
2/12/20191,000,000795837.021219.095015.Ung ho MS 2019.389, Thay giao Danh Van
2/12/2019200,000196277.021219.094847.Ung ho Ms 2019 368
2/12/2019400,000134775.021219.094634.Ung ho MS 2019.389 Khanh Ha,Bich Loan Chuc em som khoe manh
2/12/2019100,000477573.021219.093945.ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000296950.021219.093842.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000474434.021219.092312.Ubg ho MS 2019.389 - thay giao Danh Van
2/12/2019200,000915185.021219.092147.ung ho MS 2019.389
2/12/20191,000,000130780.021219.091907.Ung ho MS MS 2019.389 thay giao Danh Van
2/12/2019100,000776506.021219.091955.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019100,000775541.021219.091815.Ung ho MS 2019.388
2/12/2019100,000773766.021219.091532.Ung ho MS 2019.387
2/12/2019100,000135970.021219.091055.ung ho MS.2019.383
2/12/2019100,000772838.021219.091401.Ung ho MS 2019.386
2/12/2019100,000135965.021219.090942.ung ho ma MS2019.382
2/12/2019300,000353195.021219.091136.UNG HO MS 2019.389- DANH VAN-021219-09:11:13
2/12/2019200,000425244.021219.090810.ung ho ms 2019 389
2/12/2019300,000673459.021219.090508.Ung ho MS2019.389
2/12/2019200,000424619.021219.090429.Nguyen Quy Lam ung ho MS2019389
2/12/2019500,000164510.021219.090300.Ung ho MS 2019 389
2/12/2019300,000162340.021219.085959.Ung Ho thay Van ms 2019 389
2/12/2019300,000330277.021219.085508.Ung ho MS 2019.389 FT19336506162484
2/12/2019100,000226186.021219.084554.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Van
2/12/2019500,000328115.021219.084925.Ung ho ms 2019 389 FT19336940556081
2/12/2019100,000327594.021219.084806.Ung ho MS 2019389 FT19336506133800
2/12/2019100,000084517.021219.084517.Ung ho Ms 2019.389 thay Danh Van
2/12/2019100,000225754.021219.084113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019.389
2/12/20191,000,000346683.021219.084545.MS 2019.389-021219-08:45:04
2/12/2019500,000264546.021219.084220.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019200,000754292.021219.084231.UnG HO MS2019389
2/12/2019100,000324303.021219.083834.Ung ho ma MS 2019.389 FT19336138300670
2/12/2019300,000322809.021219.083332.Ung ho MS 2019.389 FT19336723089540
2/12/2019200,000748105.021219.083044.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000912322.021219.081834.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019100,000741714.021219.081736.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000054633.021219.081423.Ung ho thay giao Van MS 2019.389
2/12/2019200,000224048.021219.080911.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI KIM THUAN chuyen khoan ung ho MS 2019 389 Thay Danh Van
2/12/2019500,000545034.021219.080901.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU THI CUC chuyen khoan ung ho MS 2019.389
2/12/201950,000054292.021219.080838.ung ho ms 2019.389
2/12/2019200,000315367.021219.080417.Ung ho MS 2019.389 FT19336506074311
2/12/2019100,000734064.021219.075957.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019500,000733762.021219.075910.ung ho ms 2019.389
2/12/2019100,000648393.021219.075803.3902741194 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019389
2/12/2019500,000733049.021219.075708.Chuyen tien UH THAY GIAO DANH VAN KIEN GIANG
2/12/2019500,000337204.021219.075641.UNG HO MS 2019.389 THAY GIAO DANH VAN-021219-07:58:51
2/12/20191,000,000336525.021219.075236.MS2019.389.THAY VAN-021219-07:54:46
2/12/201950,000279297.021219.075228.IBFT a Tung ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000312148.021219.074435.Ung ho MS 2019.389 FT19336371780914
2/12/2019100,000002585.021219.074335.IBFTA 191202000002456 UNG HO MS 2019.389
2/12/2019100,000645202.021219.074240.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000726332.021219.073412.Ung Ho MS 2019.389
2/12/2019500,000164486.021219.071942.Ung ho thay Van MS 2019.389
2/12/2019500,000164358.021219.070721.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000261300.021219.064814.DO THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2019389
2/12/20191,000,000332281.021219.063114.UNG HO MS 2019.389-021219-06:31:14
2/12/2019300,000306166.021219.062742.UNG HO MS 2019.389 FT19336734146979
2/12/2019500,000221170.021219.062212.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giup ban Danh Van, An phu, Vinh phuoc B,go quao,
2/12/20195,000,000306121.021219.062627.Ung ho MS 2019.389 FT19336734141280
2/12/2019100,000716101.021219.062238.ung ho MS 2019.389
2/12/20191,000,000305792.021219.061557.Ung ho MS 2019.389 FT19336029845162
2/12/2019200,000715342.021219.061057.Chuyen tien ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000710255.021219.054336.Ung ho ms 2019 389
2/12/20192,000,000304582.021219.050628.Ung ho MS 2019.389 FT19336505405782
2/12/2019400,000326514.011219.225533.UNG HO MS 2019.386- LE THI HOA-011219-22:55:11
2/12/2019300,000326398.011219.225237.UNG HO MS 2019.387 - LE THI THAM-011219-22:52:21
2/12/2019300,000326318.011219.225056.UNG HO MS 2019.388 VANG A HUNG-011219-22:50:28
2/12/20195,000,000292038.011219.224920.Nguyen anh tra my ung ho ms 2019.387 FT19336374849465
2/12/2019200,000287100.011219.221555.Ung ho MS 2019.387 FT19336991867452
2/12/2019200,000IBVCB.0212190556034001.DO QUOC DAI.Ung ho ms 2019.387
2/12/2019400,000IBVCB.0212190843294002.NGUYEN CHAU NGOC BICH.ung ho MS 2019.389
2/12/2019300,000IBVCB.0212190817264001.NGUYEN CHAU NGOC BICH.ung ho MS 2019.389
2/12/2019600,000IBVCB.0212190066332005.Huynh Thi Mai -Do Thanh Xuan Phuong Quan 10 2019.389+ 2019.357
2/12/2019600,000IBVCB.0212190570524004.Do Ngoc Thach -Le Le Hoa Quan 10 2019.382+2019.386
2/12/20191,200,000IBVCB.0212190193364003.Do Thanh Viet- Mai Huong- Viet Phuc- Do Thanh Phu Quan 2 2019.372+2019.378+2019.379+2019.366
2/12/2019900,000IBVCB.0212190011216002.Do Thanh My - Do Thanh Huy Phong Quan Binh Thanh 2019.358, 2019.383, 2019.385
2/12/2019300,000IBVCB.0212190717457001.Luu Thanh Tam 249a thuy khue, ha noi Ung ho ma so: 2019.389 thay giao Dinh Van
2/12/2019100,000IBVCB.0212190096303002.NGUYEN PHU MINH KHUE.Ung ho thay giao MS 2019.389
2/12/2019100,000IBVCB.0212190571433003.PHAM THI QUY.Ung ho MS 2019.389. Thay giao Danh Van
2/12/2019200,000IBVCB.0212190858651002.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.359 anh Tran Trung Son
2/12/20191,000,000IBVCB.0212190188763001.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.385
2/12/2019300,000IBVCB.0212190084077001.Be Ha My, Ha Nguyen Thay giao Danh Van Ung ho thay Van - MS 2019.389
2/12/2019200,000IBVCB.0212190850571001.BUI THI OANH.Ung ho MS 2019.389
2/12/2019500,000IBVCB.0212190132068003.NGUYEN THU THUY.Ung ho thay giao MS 2019.389
2/12/2019400,000IBVCB.0212190900794003.Giang_BH MS 2019.389 Thay Danh Van
2/12/20191,700,000IBVCB.0212190364218001.TU THI ANH TUYET.Ung ho MS 2019.389 Thay giao DANH VAN
2/12/2019500,000IBVCB.0212190578542001.LE VAN DUNG.ung ho MS 2019.389
2/12/2019200,000IBVCB.0212190577462001.HANG THANH TAM.MS 2019.389. Vui long phan hoi lai so 0908282019
2/12/2019500,000IBVCB.0212190279110001.TRINH NGUYEN HOANG KHA.giup thay giao DANH VAN, Go Quao, Kien Giang
2/12/2019200,000IBVCB.0212190202662001.NGUYEN QUOC MINH.NGUYEN QUOC MINH - Ung ho MS 2019.386
2/12/2019200,000IBVCB.0212190099014002.Nguyen Thi Ha Bo Tai chinh MS 2019.389
2/12/2019500,000IBVCB.0212190752188001.NGUYEN TIEN HOA.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019200,000IBVCB.0212190101364001.DO THI DUNG.Ung ho thay giao Danh Van. MS 2019.389
2/12/2019500,000IBVCB.0212190903064001.HUYNH VAN SOL.Ung ho MS 2019.388
2/12/20191,000,000IBVCB.0212190084840001.TRAN THANH VAN.chi Lan ung ho MS 2019.389
2/12/20195,000,000IBVCB.0212190451786001.TU VU TO CHAU.CHI VUONG THI LANG HUONG UNG HO MS 2019.389
2/12/2019200,000IBVCB.0212190723304001.TRAN MINH HA.ung ho MS 2019.389, thay giao Van
2/12/20191,000,000IBVCB.0212190738224001.DUONG TUYET BE.Lam Thi Co - Bac Lieu chuyen ho tro MS 2019.389
2/12/2019100,000IBVCB.0212190090168002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.389
2/12/2019120,000IBVCB.0212190850072001.HA THANH TUAN.Ung Ho MS 2019.389
2/12/2019500,000IBVCB.0212190100792001.PHAN MINH HOANG.ung ho ms 2019.389
2/12/2019500,000IBVCB.0212190371674001.NGUYEN DUC MANH.Ung ho thay giao Danh Van theo bai bao: Can gap 40 trieu dong cuu thay giao tre day hoc tren hon dao nho, bao Vietnamnet, 02/12/2019.
2/12/2019500,000IBVCB.0212190238418001.HOANG THI HUE.Ung ho thay giao tre bi tai nan (Danh van)
2/12/2019100,000FTF_CN:9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148
2/12/2019300,000MBVCB287688208.giup do thay Danh Van 1990 - Kien Giang. Chuc em som binh phuc.CT tu 0011001744964 PHAM THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287680749.ung hoMS 2019.389.CT tu 0271000628249 VO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019497,800MBVCB287568023.ung ho MS 2019.389 .CT tu 0531002581157 LE DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019300,000MBVCB287514411.ung ho MS 2019.389.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB287471761.ung ho MS 2019.389.CT tu 0041000230755 HOANG THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019100,000MBVCB.287450928.MS 2019.387.CT tu Nhan Tung Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019300,000MBVCB287358156.ung ho MS 2019.389.CT tu 0071000800880 HUYNH THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20192,000,000MBVCB287317082.Ung ho MS 2019.389.CT tu 0261000687979 NGUYEN VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287315480.MS 2019.389.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019500,000MBVCB287315199.UNG HO MS 2019.389.CT tu 0191000311600 NGUYEN TA MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287304528.ung ho MS 2019.389 (thay giao Van).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287288849.ung ho MS 2019.389 Thay giao Danh Van.CT tu 0071003253819 BUI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287281005.Ung ho MS 2019.389.CT tu 0141000735255 BUI THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287264466.Gia dinh Tuan Nhung ung ho Thay Van MS 2019.389.CT tu 0721000558888 CHAU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB.287257318.Ung ho MS 2019.389.CT tu Phan Thanh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/20191,000,000MBVCB.287228687.MS 2019.389.CT tu thay giao Danh Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/20191,000,000MBVCB287221088.ung ho thay Danh Van gv truong TH - THCS Tien Hai.CT tu 0291002253742 QUYNH THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019500,000MBVCB.287207445.nam vien.CT tu Thay giao Danh Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019500,000MBVCB.287203794.ung ho MS 2019.389.CT tu anh Danh Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019500,000MBVCB287196516.ung ho MS 2019.389.CT tu 0071000892179 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019500,000MBVCB.287196187.Bi benh.CT tu Ma so 2019389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019500,000MBVCB287191435.MS 2019.389.CT tu 0111000268244 DANG LE PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/201950,000MBVCB.287165615.ung ho MS 2019.389.CT tu Danh Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019200,000MBVCB287154545.Ung ho MS 2019.389.CT tu 0851000030859 VU VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019100,000MBVCB287133724.Ung ho MS 2019.389.CT tu 0011000620650 BUI TON HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019300,000MBVCB.287130029.MS 2019.389 (thay giao Danh Van).CT tu Hong Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019500,000MBVCB287121270.Ung ho MS 2019.389.CT tu 0151000343475 TRAN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287096721.ung ho MS 2019.389 .CT tu 0071000732232 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB287093926.ung ho MS 2019.389.CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019100,000MBVCB287087909.ung ho MS 2019.389.CT tu 0021001105635 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB287075779.Ung ho MS 2019 389.CT tu 0021001298016 DINH THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019100,000MBVCB.287074276.giup MS 2019.389, Danh Van.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019200,000MBVCB287060153.Ung ho MS 2019.389 thay giao Danh Van.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB.287046216.ung ho thayDanh Van MS: 2019.389.CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/20191,000,000MBVCB287044213.ung ho 0907803108.CT tu 0251001124425 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019500,000MBVCB287042458.Le Thu Thu Ha sdt 0984422828.Tang ma so 2019.389.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019300,000MBVCB287040338.MS2019.389.CT tu 0551000253334 KIEU LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019300,000MBVCB.287031517.chan bi thuong.CT tu thay giao Van MS 2019.389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019300,000MBVCB287030457.MS 2019.389.CT tu 0021001307240 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019100,000MBVCB287029502.Ung ho MS 2019.289.CT tu 0181003640440 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB287029212.UNG HO MS 2019.389.CT tu 0451000556688 HOANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019300,000MBVCB287026354.ung ho ms 2019.389.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB.287025826.thay giao van bi mau kho dong nha ngheo.CT tu ung ho MS 2019389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019200,000MBVCB287025371.Ung ho MS 2019.389 Thay giao Danh Van.CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019500,000MBVCB287021884.MS 2019.389.CT tu 0081001145667 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB287019706.ung ho MS 2019.389.CT tu 0761002352335 NGO SY HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000MBVCB.287018411.Kieu han thinh Uho MS2019.389 thay van danh,Kgiang.CT tu kieu han thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/12/2019300,000MBVCB287017932.ung ho MS 2019.389.CT tu 0071000850078 QUAN QUOC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/20191,000,000MBVCB287016150.ung ho ms 2019.389.CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/12/2019200,000Sender:79307005.DD:021219.SHGD:10014687.BO:PHAN HUA BACH NGUYET.IBUNG HO MS2019.389
2/12/2019500,000Sender:01310001.DD:021219.SHGD:10028384.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.389 EM DANH VAN
2/12/2019500,000Sender:01310005.DD:021219.SHGD:10017625.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.387 CHI LE T HI THAM
2/12/2019200,000Sender:01310012.DD:021219.SHGD:10020042.BO:VU DUC QUAN.UNG HO MS 2019.389
2/12/2019200,000Sender:01310005.DD:021219.SHGD:10018389.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO ANH DANH VAN MS 2019 389
2/12/2019100,000Sender:79307005.DD:021219.SHGD:10006125.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.388
2/12/2019200,000Sender:01310001.DD:021219.SHGD:10006111.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.UNG HO MS 2019.387
2/12/2019500,000Sender:79302001.DD:021219.SHGD:10002045.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219112985516)UNG HO MS 2019.379 (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
2/12/20191,000,000Sender:79302001.DD:021219.SHGD:10002047.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219112985517)UNG HO MS MS 2019.382 (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
2/12/2019100,000Sender:01323001.DD:021219.SHGD:10000197.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO MS 2019/387
2/12/20192,000,000/Ref:P0210160003{//}/Ref:P0210160003{//}QTL.OW1912028966799, DO THI NGOC THUY UNG HO MA SO MS2019.389 DVC:LUONG THI TUYET TRINH SO 8 DSO 19A P BINH TRI DONG B Quan Binh Tan
1/12/2019300,000281986.011219.141659.UNG HO MS 2019.342-011219-14:16:38
1/12/20191,000,000070061.011219.132456.2019-386
1/12/20191,000,000069828.011219.132226.2019-388
1/12/2019300,000686887.011219.091228.ung ho 2019.011 (em Nguyen The Thanh)
1/12/2019100,000541155.011219.061345.ung ho ms 2019.388
1/12/2019100,000566096.301119.232040.UH MS 2019.367 FT19336925850045
1/12/2019100,000566010.301119.231952.UH MS 2019.352 FT19336058643089
1/12/2019100,000565930.301119.231908.UH MS 2019.348 FT19336529121540
1/12/2019100,000565851.301119.231832.UH MS 2019.347 FT19336361269450
1/12/2019100,000565766.301119.231747.UH MS 2019.346 FT19336849003790
1/12/2019200,000893011.301119.221649.TTTPHUONG giup Ms2019374
1/12/2019500,000162043.011219.213821.ung ho ms 2019.388
1/12/20191,000,000256212.011219.194837.VO PHUONG THU UNG HO MS 2019.377
1/12/2019500,000251355.011219.192520.Ung ho thay giao Pham Xuan Thanh ma so 2019.384 FT19336031490660
1/12/2019100,000220978.011219.172407.Ung ho MS 2019.387 FT19336031033107
1/12/2019100,000IBVCB.0112190001310003.M ut Kg Uh: LE THI THAM
1/12/2019300,000IBVCB.0112190659843001.MS 2019.388 MS 2019.388 MS 2019.388
1/12/2019200,000IBVCB.0112190609503001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.388
1/12/2019300,000IBVCB.0112190861515002.TRAN NGOC MAI.ung ho ma so 2019.388
1/12/2019100,000IBVCB.0112190004723001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.385: 50,000 VND, MS 2019.388: 50,000 VND
1/12/2019200,000IBVCB.0112190150081001.TRAN NGUYEN HAN.Ung ho MS 2019.388
1/12/2019100,000IBVCB.0112190925319003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.388
1/12/2019300,000IBVCB.0112191031273002.TRAN THI NGOC.Ung ho chi Giang Thi Chia
1/12/2019200,000MBVCB286954740.MS2019.385 Le Thi Hong Du thon Nghia Kep xa Hop Chau huyen Luong Son, Hoa Binh sdt 0983404527.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/12/2019200,000MBVCB286953347.MS2019.386 Le Thi Hoa thon Khang Binh xa Quang Yen Quang xuong, Thanh Hoa sdt 0363188326.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/12/2019300,000MBVCB286771474.Ung ho MS2019.334. Chuc gia dinh som vuot qua kho khan..CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/12/2019300,000MBVCB286564493.MS 2019.388 (chau Hung con chi Giang Thi Chia - Dien Bien).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/12/2019500,000MBVCB286554591.ung ho MS 2019.388.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/12/2019200,000MBVCB.286550049.tim.CT tu ms 2019383 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/12/2019500,000MBVCB286540612.MS 2019.388.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

 
Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
10-12-2019 14:45:44PHAM VAN THUY Chuyen tien ung ho ms 2019.396300,000
10-12-2019 13:38:15CT DEN:934413533745 ung ho MS 2019.394200,000
10-12-2019 13:30:16TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3975,000
10-12-2019 12:38:27ung ho ms 2019.397 vo duc thinh200,000
10-12-2019 11:50:45Ung ho MS 2019.397300,000
10-12-2019 11:22:28Ung ho MS 2019.397500,000
10-12-2019 11:11:53Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh1,000,000
10-12-2019 10:55:13Tran Viet Thanh chuyen tien ung ho MS 2019.397 Vo Duc Thinh100,000
10-12-2019 10:45:41Ung ho ms 2019.397 anh Vo Duc Thinh100,000
10-12-2019 10:13:39So GD goc: 10002661 Ung ho ms 2019.397 anh Vo Duc Thinh tai CONG THUONG VN CN DONG DA1,000,000
10-12-2019 10:05:45Le Duc Anh chuyen tien100,000
10-12-2019 09:05:46CT DEN:934409364248 Chuyen tien ung ho200,000
10-12-2019 07:16:54ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh200,000
10-12-2019 06:04:38CT DEN:934423362839 ung ho100,000
10-12-2019 06:03:21ung ho ms 2019.397 anh Vo Duc Thinh200,000
09-12-2019 19:37:54MS 2019.389200,000
09-12-2019 19:37:10MS 2019.393200,000
09-12-2019 17:51:28Ung ho MS 2019.396. Chuc con mau khoe1,000,000
09-12-2019 16:47:21Ung ho MS 2019.396500,000
09-12-2019 16:32:45ung ho MS2019.396200,000
09-12-2019 15:32:00CT DEN:934308667750 IBFT Vo chong Tien Liem ung ho1,100,000
09-12-2019 15:25:52Le Duc Anh chuyen tien ung ho quy100,000
09-12-2019 15:08:10TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2019.394,2019.395,2019.39615,000
09-12-2019 12:31:20So GD goc: 10011510 TC:VNCN007275.ung ho MS 2019.394200,000
09-12-2019 12:29:30So GD goc: 10008238 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS 2019.394 chau Vo Van Dong100,000
09-12-2019 11:44:47ung ho ms 201939650,000
09-12-2019 10:08:01UNG HO MS 2019396 NGUYEN MINH DUC300,000
09-12-2019 10:00:56CT DEN:934310872823 Ung ho MS 2019.396300,000
09-12-2019 10:00:09So GD goc: 10016802 Ung ho MS 2019.396200,000
09-12-2019 09:53:00ung ho MS 2019.396300,000
09-12-2019 09:25:42CT DEN:934300759325 MBVCB291851121.ung ho MS 2019.396.CT tu 0281000437527 HOANG QUOC AN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET100,000
09-12-2019 09:22:30So GD goc: 10001419 ung ho chau nguyen minh duc MS 2019396900,000
09-12-2019 09:22:30So GD goc: 10001422 ung ho be nguyen dang khoa MS 2019395900,000
09-12-2019 08:42:06Ung ho MS 2019396 Chau Nguyen Minh Duc100,000
09-12-2019 08:36:22So GD goc: 10002809 IBUNG HO MS 2019.393500,000
09-12-2019 08:36:21So GD goc: 10002812 IBUNG HO MS 2019.392500,000
09-12-2019 08:36:21So GD goc: 10002813 IBUNG HO MS 2019.394500,000
09-12-2019 07:38:54ung ho MS 2019.396400,000
08-12-2019 21:50:59Ngoc ung ho MS2019.395 Nguyen Dang Khoa200,000
08-12-2019 20:51:32Ngoc ung ho MS2019.392 Tang Thi En200,000
08-12-2019 11:47:41Le Duc Anh chuyen tien100,000
08-12-2019 08:36:09ung ho MS 2019.395400,000
08-12-2019 08:31:22Ung ho MS 2019.3951,000,000
08-12-2019 08:16:11Ung ho ms 201939550,000
08-12-2019 06:33:43CT DEN:062922700468 Vietinbank 114000161718 VO THI HONG NGOC ung ho MS2019.395100,000
08-12-2019 06:11:02NGUYEN QUANG LU Chuyen tien ung ho MS 2019.395200,000
08-12-2019 05:49:44CT DEN:934205475523 Ung ho MS 2019.395100,000
07-12-2019 16:28:39Ung ho MS 2019.380500,000
07-12-2019 16:10:20La Thanh Le chuyen tien ung ho chi Phan thi Chiep2,000,000
07-12-2019 14:10:34CT DEN:934107869741 Dong gop cuu thay giao200,000
07-12-2019 12:15:46ung ho ms 201939450,000
07-12-2019 10:43:03Tran Thi Thuy Tram chuyen tien ung ho ms 2019.380300,000
07-12-2019 10:16:18ung ho MS 2019394100,000
07-12-2019 09:18:57CT DEN:934109161683 Be VO VAN DONG100,000
07-12-2019 09:16:55CT DEN:934109192451 Ung ho ms 2019.394500,000
07-12-2019 08:01:06ung ho be Vo Van Dong TPHCM200,000
07-12-2019 07:38:29ung ho MS 2019.39450,000
07-12-2019 07:32:02Le Duc Anh chuyen tien100,000
07-12-2019 06:22:47Ung ho MS2019394200,000
07-12-2019 06:21:36ung ho chi trang, tai BankPlus REQID 19120721632456250,000
06-12-2019 18:16:17CT DEN:060040002090 ung ho be Hoang trong Hieu MS 2019 3921,000,000
06-12-2019 18:14:26CT DEN:060040001909 ung ho Hong Thi Le MS 2019 3931,000,000
06-12-2019 16:06:40ung ho MS 201939350,000
06-12-2019 16:06:14Ung ho ma so 2019.392200,000
06-12-2019 16:05:26ung ho MS 201939250,000
06-12-2019 16:04:28ung ho MS 201939150,000
06-12-2019 15:11:39ung ho MS 201939250,000
06-12-2019 15:10:22ung ho MS 201939350,000
06-12-2019 14:48:32Ung ho MS 2019.39350,000
06-12-2019 14:40:41TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3935,000
06-12-2019 13:30:57ung ho ms 2019.389100,000
06-12-2019 11:19:32ung ho MS 2019.393500,000
06-12-2019 11:02:21chuyen tien ung ho co Ray MS 2019.393100,000
06-12-2019 09:00:19So GD goc: 10000945 Ung ho Co Hoang Thi Ray MS 2019.393 tai CONG THUONG VN CN DONG DA200,000
06-12-2019 08:31:47Le Duc Anh chuyen tien100,000
06-12-2019 08:11:28DAU THI NGUYET UNG HO CHO THAY DANH VAN BI GAY CHAN, MAU KHONG DONG300,000
06-12-2019 08:11:07CT DEN:934001378591 Ung ho MS 2019 393200,000
06-12-2019 08:08:04CT DEN:934008009330 Ung ho MS2019389500,000
05-12-2019 22:56:23CT DEN:933922809384 Ung ho be Hoang trong hieu FT19340017699021500,000
05-12-2019 19:18:31ung ho ms 2019.389200,000
05-12-2019 15:47:42CT DEN:933915154719 ms 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam500,000
05-12-2019 13:16:22CT DEN:050039830084 Le van van ung ho gia dinh chi tang thu En2,000,000
05-12-2019 12:12:12CT DEN:050039821880 Ung ho be Hoang Trong Hieu chua benh ung thu200,000
05-12-2019 09:59:32ung ho MS 2019 392500,000
05-12-2019 09:48:39So GD goc: 10000367 Ung ho MS 2019.389200,000
05-12-2019 09:43:13Le Duc Anh chuyen tien200,000
05-12-2019 09:19:09Ung ho MS 2019.39150,000
05-12-2019 09:17:11Ung ho MS 2019.39250,000
05-12-2019 09:16:34CT DEN:933909170783 Ung ho MS 2019.392300,000
05-12-2019 08:36:21CT DEN:933908120592 Ung ho chi Tang Thi En tri benh cho con300,000
05-12-2019 06:44:57CT DEN:933906118814 Ung ho MS2019.386500,000
05-12-2019 06:39:08CT DEN:933906118775 Ung ho MS 2019.389500,000
04-12-2019 19:35:21ung ho MS 2019.391200,000
04-12-2019 17:04:08ung ho MS 2019389200,000
04-12-2019 17:00:57ung ho MS 2019MS 2019391200,000
04-12-2019 16:49:04cho anh Qua MS 2019.391200,000
04-12-2019 16:34:15So GD goc: 995219120458255 995219120458255 - Chuyen tien ung ho thay Van300,000
04-12-2019 16:31:12So GD goc: 995219120458210 995219120458210 - Chuyen tien ung ho thay Van300
04-12-2019 15:31:04CT DEN:933808860862 CHUYEN KHOAN GIUP THAY GIAO DANH VAN 041219 15 31 011,000,000
04-12-2019 14:29:30So GD goc: 10011965 Ung ho MS 2019.389 tai CONG THUONG VN CN DONG DA200,000
04-12-2019 11:31:07CT DEN:933804605643 3919601929 Chuyen qua MoMo Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ma so 2019 382 Be Minh100,000
04-12-2019 11:13:46CT DEN:933804595604 3919438119 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019390 anh tran luong thong300,000
04-12-2019 08:55:15Le Duc Anh ung ho100,000
04-12-2019 08:47:19TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2019.389, 2019.390, 2019.39115,000
04-12-2019 08:24:33CT DEN:933808594864 ung ho ms 2019.ms 2019.391 FT193380039108431,000,000
04-12-2019 07:33:25Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri500,000
04-12-2019 06:47:02Ung ho MS 2019.MS 2019.391500,000
04-12-2019 06:04:27CT DEN:055955357357 Vietinbank 114000161718 TranThi Huong ung ho MS 2019.389200,000
04-12-2019 04:46:18CT DEN:933804578699 Ung ho MS 2019.MS 2019.391 FT19338073104000200,000
04-12-2019 01:05:46CT DEN:232754665729 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ms 2019.389; thoi gian GD:03/12/2019 23:32:43200,000
03-12-2019 22:13:44ung ho MS 2019390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri100,000
03-12-2019 22:11:18ung ho MS 2019389100,000
03-12-2019 21:23:31CT DEN:933721547544 Ung ho MS 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri FT19338527715565100,000
03-12-2019 19:10:20CT DEN:190524347968 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2019.389500,000
03-12-2019 18:01:12ungr ho thay giao Van o Kien Giang( bi nga gay chan)500,000
03-12-2019 16:55:03CT DEN:933709085537 Ung ho ma so 2019 389500,000
03-12-2019 15:51:20Ung ho MS 2019.389200,000
03-12-2019 14:44:36ung ho ms 2019.390 anh Tran Luong Thong o Quang Tri500,000
03-12-2019 13:56:03Ung ho thay Danh Van MS2019389 tinh Kien GIang200,000
03-12-2019 13:10:39So GD goc: 10009420 HO TRO MS 2019 - 389 tai CONG THUONG VN CN DONG DA1,000,000
03-12-2019 11:34:09CT DEN:933704725623 Ung ho MS 2019.389 Ung ho thay Van Truong Tieu hoc THCS Tien Hai300,000
03-12-2019 09:53:00Ung ho MS 2019390 anh Tran Luong Thong100,000
03-12-2019 09:23:10So GD goc: 10003829 Ung ho ms 2019 389500,000
03-12-2019 09:15:16Le Duc Anh chuyen tien100,000
03-12-2019 08:37:42ung ho thay Van100,000
03-12-2019 08:23:07Ung ho ma so 2019.389500,000
03-12-2019 08:04:30ung ho 2019.389100,000
03-12-2019 07:33:18ung ho MS 2019.387200,000
03-12-2019 04:48:54ung ho thay giao Van MS2019.389500,000
03-12-2019 02:34:20CT DEN:933702705052 Ung ho MS 2019.389 FT193370030619051,000,000
03-12-2019 01:11:38CT DEN:933617083205 Ms 2019 389; thoi gian GD:03/12/2019 00:23:00500,000
03-12-2019 01:09:22CT DEN:933616436800 ung ho MS 2019.389 thay giao Danh Van; thoi gian GD:02/12/2019 23:25:55415,000
03-12-2019 01:09:05Nguyen Thuy Duong chuyen tien uh MS 2019.389; thoi gian GD:02/12/2019 23:20:31500,000
02-12-2019 23:11:26CT DEN:230704544134 Vietinbank 114000161718 MS 2019. 389300,000
02-12-2019 21:48:06ung ho thay giao Danh Van200,000
02-12-2019 21:32:54Le Thi Hoan chuyen tien300,000
02-12-2019 21:32:39ung ho MS 2019.389150,000
02-12-2019 21:19:40CT DEN:933614423963 UNG HO MS 2019.389500,000
02-12-2019 20:36:55CT DEN:020039528576 Ung ho cho thay giao DANH VAN SN1990 o Khanh Hoa100,000
02-12-2019 19:59:49ung ho MS 2019.3891,000,000
02-12-2019 18:59:52Nguyen Truong Son gui giup do Thay Giao Van bi Mau Khong Dong.Mong Thay mau khoe lai.cam on BBT bao500,000
02-12-2019 18:59:02CT DEN:933600942447 MBVCB287632046.Giup thay Danh Van chua benh.CT tu 0821000112991 LAM THI HONG toi 114000161718 BAO VI100,000
02-12-2019 18:37:24CT DEN:933600939645 MBVCB287617132.ung ho thay giao Danh Van.CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 114000161718 BAO V100,000
02-12-2019 17:00:58CT DEN:933610028413 IBFTA 191202000050105 Ung ho MS 2019.389300,000
02-12-2019 15:20:33Hoang Yen Hoa ung ho MS 2019.389200,000
02-12-2019 15:12:05CT DEN:933615743255 MoMo 0912880289 Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho Ms 2019 357 970415 3905698194100,000
02-12-2019 14:57:31So GD goc: 10030698 Ung ho MS2019.389 thay giao Danh Van500,000
02-12-2019 14:48:49So GD goc: 10026467 TC:MBVP614672.MBVCB287020801.ban doc gui cho Thay Danh Van. .CT tu 0401001417839 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000
02-12-2019 14:42:52So GD goc: 1600OTT191070104 CHUYEN TIEN UNG HO THAY GIAO DANH VAN MS 2019.3891,000,000
02-12-2019 14:39:54nguyen anh thu ung ho MS 2019.368100,000
02-12-2019 14:37:30So GD goc: 10026601 TC:MBVP617807.MBVCB287028666.Ung ho thay giao Danh Van.CT tu 0181001732873 toi 114000161718 bao vietnam net CONG THUONG VN (VIETINBANK)1,000,000
02-12-2019 14:16:26ung ho MS 2019.389 thay giao Van200,000
02-12-2019 14:08:11ung ho MS 201938950,000
02-12-2019 13:44:06Ta Thao Sai Gon ung ho MS 2019389100,000
02-12-2019 13:01:29ung ho MS 2019.389500,000
02-12-2019 12:59:05CT DEN:933605808540 3904827872 Chuyen qua MoMo MS 2019389200,000
02-12-2019 12:52:19So GD goc: 995219120257121 995219120257121 - Chi Toan ung ho MS 2019.389100,000
02-12-2019 12:46:00CT DEN:933617510088 Ung ho MS2019.389 Danh Van200,000
02-12-2019 12:17:28CT DEN:933605791475 ung ho Danh Van MS 2019.389500,000
02-12-2019 11:38:53CT DEN:933604292433 IBFT ung ho thay giao Danh Van Sinh500,000
02-12-2019 11:29:13CT DEN:933604271984 ung ho MS 2019389100,000
02-12-2019 11:15:39So GD goc: 10015124 ungho ma so 2019.389/unghomaso2019389200,000
02-12-2019 11:04:03CTY VINIAN HO TRO - MS 2019,389500,000
02-12-2019 11:01:55CT DEN:110234038143 ung ho MS 2019.389500,000
02-12-2019 10:54:17CT DEN:104957558561 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Giup thay Van200,000
02-12-2019 10:35:17Ung ho MS 2019389100,000
02-12-2019 10:22:20Nguyen Hoang Phi chuyen tien ung ho MS 2019.389300,000
02-12-2019 10:15:43UH Ms 2019389 THAY GIAO DANH VAN1,000,000
02-12-2019 10:12:42CT DEN:933610563617 ung ho MS 2019.3891,000,000
02-12-2019 10:07:33Ung ho MS 2019 389200,000
02-12-2019 10:00:49So GD goc: 10011676 TC:MBVP157882.MBVCB285891054.ung ho thay giao Pham Xuan Thanh ma so 2019.384.CT tu 0071001139321 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)30,000
02-12-2019 09:57:30So GD goc: 10000807 NGUYEN THI KIM DUNG GUI LAM TUTHIEN UNG HO MS2019.3891,000,000
02-12-2019 09:45:28CT DEN:933609792482 Ung ho MS 2019.389500,000
02-12-2019 09:37:45TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2019.386,2019.387, 2019.38815,000
02-12-2019 09:30:30Le Duc Anh chuyen tien100,000
02-12-2019 09:22:34CT DEN:933609915244 Gui thay giao Van500,000
02-12-2019 09:21:24CT DEN:933609267013 UNG HO THAY GIAO DANH VAN KIEN GIANG500,000
02-12-2019 09:20:47DO THI BAY Chuyen tien500,000
02-12-2019 08:48:05ung ho MS 2019.38950,000
02-12-2019 08:43:28CT DEN:933608510084 UNG HO MS 2019.389 Thay giao Danh Van200,000
02-12-2019 08:35:37CT DEN:933601344106 UNG HO THAY VAN THAY GIAO TINH KIEN GIANG MS 2019 389 021219 08 37 45500,000
02-12-2019 08:29:24ung ho MS 2019389 - Danh Van200,000
02-12-2019 08:25:59So GD goc: 10000415 Ung ho ma so 2019 387500,000
02-12-2019 08:13:14CT DEN:933608739622 Ung ho MS 2019.389 thay giao Van100,000
02-12-2019 08:09:26CT DEN:933608737804 Ung ho MS 2019.3891,000,000
02-12-2019 08:02:40CT DEN:933608315058 Ung ho MS 2019.389 FT19336138173770200,000
02-12-2019 08:02:29ung ho ms 2019.389500,000
02-12-2019 07:51:38Nguyen Thi Hong Tham chuyen tien giup do thay giao Van truong THCS tien hai tinh kien giang200,000
02-12-2019 07:45:53Tran Thi Thao ct ung ho ms 2019.389 thay danh van200,000
02-12-2019 07:43:10LO THI LE THU Chuyen tien ung ho thay giao truot chan nga gay chan o kien giang50,000
02-12-2019 07:33:11CT DEN:072903479512 Vietinbank 114000161718 ung ho thay giao MS 2019.389200,000
02-12-2019 07:30:16CT DEN:933607725422 Ung ho thay giao van500,000
02-12-2019 07:25:44CT DEN:933600123750 ung ho bao moi gay quy tu thien20,000
02-12-2019 07:01:08Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien chua benh cho thay giao Danh Van con cua Ong Danh Dinh1,000,000
02-12-2019 07:00:05Ung ho MS 2019.389200,000
02-12-2019 07:00:04CT DEN:933600330682 Ung ho MS 2019.389200,000
02-12-2019 06:55:11CT DEN:933606719243 Ung ho thay giao Van Kien Giang500,000
02-12-2019 05:59:32Ung ho MS 2019.389200,000
02-12-2019 05:11:18Ung ho MS 2019.389500,000
01-12-2019 21:32:15CT DEN:933514093217 Ung ho chi Giang Thi Chia MS 2019 3881,000,000
01-12-2019 19:40:05MS 2019.388200,000
01-12-2019 07:28:25CT DEN:933500446311 3895078002 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so MS 2019387200,000
01-12-2019 01:22:19Ung ho MS 2019.387. Chuc em gai mau khoi benh; thoi gian GD:30/11/2019 23:25:00500,000

Ủng hộ tại tòa soạnỦng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
3/12/2019Phương Nghi        500,0002019.389
4/12/2019Chú Lâm   11,000,0002019.389
5/12/2019Đỗ Thanh Huy Phong, Đỗ Thanh Mỹ     5,000,0002019.338,342,341,343,344,347,349,357,359,366,367,368,373,378,379,380,381,382,386,385,387,388,389,392,391
5/12/2019Nguyễn Văn Thông        500,0002019.391
5/12/2019Nguyễn Bảo Loan+ Chị Như        800,0002019.385
5/12/2019Nguyễn Nhung Hà        800,0002019.389(300.000 đ),2019.371,375 (250.000 đ/TH)
5/12/2019Bạn đọc Q Tân Bình     2,000,0002019.389,392,385,387
9/10/2019 Chị Hạnh Q2         50,0002019.390
10/12/2019Chị Phạm Thị Hải ( Đài Loan)           2,5002019.382(1.500 Đài Tệ), 2019.380( 1000 Đài Tệ)
10/12/2019Anh Chung         300,0002019.397
10/12/2019Anh Hưng + Trực     2,000,0002019.374,369,368,396