TuanVietNam
>>

Tiêu điểm

Cải cách thể chế để đất nước cất cánh hóa rồngicon
Cải cách thể chế để đất nước cất cánh hóa rồng
icon
 - Báo cáo chính trị Đại hội XII chỉ rõ: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ'. Điều này tác động ra sao đến phát triển kinh tế?
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN