Hai bộ trưởng trưởng từ chức và câu chuyện trách nhiệm