Điều đáng nói là các chuẩn mực đạo đức và giá trị con người hiện nay không còn đặt nặng chữ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín; Công, Dung, Ngôn, Hạnh,... mà được cân đo, đong đếm bằng tiền bạc và quyền lực.