Luồng xanh được kết nối thông qua 22 chốt kiểm dịch.