Cụ thể, Ủy Ban Thường vụ đồng ý với chính sách hỗ trợ ngưòi lao động bị ảnh hưởng bồi đại dịch Covid-19 từ khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến
hết năm 2020.

Cùng với đó là Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh huỏng bởi đại dịch Covid-19 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng.