Chỉ đạo của tỉnh Hải Dương thành lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về Covid-19.