Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính
 

Mời bạn đọc xem toàn văn: Báo cáo của BCH Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

VietNamNet

33 Ủy viên Trung ương giữ chức bộ trưởng và tương đương trong nhiệm kỳ XII

33 Ủy viên Trung ương giữ chức bộ trưởng và tương đương trong nhiệm kỳ XII

Trong nhiệm kỳ qua, có 30 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức bộ trưởng và tương đương.