Thông tin UNESCO
>>

Tin tức - Sự kiện

Thực hành Then sẽ được UNESCO xem xét vào danh sách di sản văn hóa phi vật thểicon
Thực hành Then sẽ được UNESCO xem xét vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể
icon
Việt Nam có di sản 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái' sẽ được Ủy ban xem xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị