- Chính phủ vừa ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trong đó hạng mục CNTT do Bộ TT&TT chủ trì được phê duyệt nguồn vốn 7920 tỷ đồng.

Phê duyệt 7920 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu CNTT 2016-2020

Trước đó, tại Nghị quyết 1023 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 do Bộ TT&TT xây dựng đã được thông qua về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Mục tiêu quốc gia về CNTT giai đoạn 2016-2020 là nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các khu CNTT trọng điểm và các sản phẩm CNTT trọng điểm.

Đối tượng hỗ trợ đầu tư là các dự án hệ thống thông tin quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, CSDL chuyên ngành, các hệ thống kết nối thông tin trực tuyến thuộc nền tảng Chính phủ điện tử; Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT tại địa phương đáp ứng yêu cầu về khung kiến trúc Chính phủ điện tử; Các dự án hạ tầng và giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn thông tin tập trung cho các hệ thống thông tin, CSDL và mạng máy tính của CQNN; các hệ thống nền tảng bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử; Các dự án đầu tư hạ tầng cơ bản cho khu CNTT tập trung

Ngày 29/7 vừa qua, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các địa phương hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình Mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ, 3 lĩnh vực được đầu tư phát triển mạnh sẽ là ứng dụng CNTT, An toàn thông tin và Công nghiệp CNTT.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra cho 3 lĩnh vực nói trên là phấn đấu đến năm 2020, 30% hồ sơ, thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến cấp độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng; Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của địa phương được áp dụng phương án đảm bảo ATTT phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn;

Đến năm 2020, đưa VN ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất thế giới; 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung; Tối thiểu 50% cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giám sát ATTT mạng, trong đó ưu tiên những địa bàn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách.

Đối với lĩnh vực Công nghiệp CNTT, Chương trình hỗ trợ xây dựng ít nhất 7 khu công nghiệp CNTT tập trung; Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ít nhất 3 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán dẫn, ít nhất 6 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội, ít nhất 1 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước...

Theo thông  tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, có 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt chủ trương đợt này, với tổng số vốn để thực hiện 20 chương trình là hơn 1.139.235 tỷ đồng. Ngân sách đầu tư này được giao cho 11 Bộ, ngành là Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Y tế; Công an; Quốc phòng; Kế hoạch và Đầu tư; GD&ĐT; Lao động,Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; TT&TT chủ trì triển khai.

Riêng với Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, Chính  phủ yêu cầu thực hiện theo Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 8/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

T.C