Theo văn bản Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) trả lời Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ là đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Dẫn lại khoản 10, Điều 4, Thông tư 219/2013 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết cùng với dịch vụ bưu chính viễn thông công ích và Internet phổ cập, Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến) cũng không phải chịu thuế GTGT. Cơ quan này đề nghị Cục Viễn thông báo cáo Bộ TT&TT để hướng dẫn rõ phạm vi "dịch vụ viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ" để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện.

Dịch vụ viễn thông công ích không phải chịu thuế GTGT
Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình Chính phủ không phải chịu thuế GTGT.

Đối với khoản chi hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện dịch vụ viễn thông công ích, Tổng cục Thuế cho biết, khoản 1 Điều 5 Thông tư 219 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT có “Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác...”.

 

Căn cứ vào quy định đó, doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích do thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

Cũng trong văn bản này, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. "Để đảm bảo phản ánh giá trị dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, khi cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện giá trị dịch vụ gồm: cước dịch vụ viễn thông công ích thu từ khách hàng theo khung giá cước quy định và giá trị nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích. Đồng thời, hóa đơn ghi rõ số tiền khách hàng phải trả, số tiền doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích".

Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, với kinh phí dự kiến gần 11.000 tỷ đồng, được đảm bảo từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích.

T.C