Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, đối với việc sắp xếp cơ quan báo chí trực thuộc các tổ chức trung ương, trước ngày 31/7/2019, các tổ chức này phải có đề án và thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TT&TT.

Thời hạn để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo chí là trước ngày 31/12/2019.

Đối với cơ quan báo chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trung ương có đề xuất chuyển sang các bộ và cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và được đơn vị này đồng ý tiếp nhận.

Bộ TT&TT thông báo kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí
Bộ TT&TT vừa ra thông báo về kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí.

Với các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị chủ quản phải có đề án thực hiện việc sắp xếp gửi về Bộ TT&TT trước ngày 31/12/2019.

 

Trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân cần xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trước ngày 31/12/2019, địa phương có cơ quan báo chí phải trình đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM sẽ chỉ còn tối đa 5 cơ quan báo chí (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo).

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước cũng phải tiến hành rà soát, sắp xếp đối với các cơ quan báo chí trực thuộc và gửi kết quả về Bộ TT&TT trước ngày 31/12 năm nay.

Trường hợp Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước có đề xuất chuyển cơ quan báo trực thuộc sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý tiếp nhận.

Trước ngày 30/9/2020, nếu các đơn vị này không có đề xuất hoặc đề xuất nhưng không được tiếp nhận, cần có văn bản thông báo để Bộ TT&TT thu hồi giấy phép theo quy định.

Bộ TT&TT sẽ tiến hành rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí, đảm bảo đúng định hướng quy hoạch và các quy định của pháp luật. Bộ TT&TT cũng yêu cầu đơn vị chủ quản của các cơ quan báo, tạp chí cần rà soát lại tôn chỉ, mục đích và có đề nghị thay đổi nếu cần để phù hợp với mô hình hoạt động mới.

Trọng Đạt