Kể từ ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp tiếp công dân định kỳ 1 ngày/tháng. Lịch tiếp sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thông tư 03/2016 vừa được Bộ TT&TT ban hành sẽ chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm nói trên, quy định rõ về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo của Bộ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp công dân định kỳ hàng tháng
Bộ trưởng sẽ tiếp dân tại phòng tiếp công dân của Bộ TT&TT. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân bao gồm: Bộ TT&TT; các Cục thuộc Bộ TT&TT; Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sẽ cử công chức, viên chức tham gia tiếp công dân khi nội dung liên quan đến trách nhiệm tham mưu và có yêu cầu của Thanh tra Bộ. Các Cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT giao cho phòng có chức năng thanh tra (trường hợp có chức năng thanh tra), bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ hoặc văn phòng làm nhiệm vụ tiếp công dân.

 

Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định.

Thanh tra Bộ TT&TT có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ; chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; phân công công chức, viên chức có đủ năng lực làm công tác thường trực tiếp công dân trong các ngày làm việc tại nơi tiếp công dân của Bộ; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan cử công chức, viên chức cùng tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân khi cần thiết; đồng thời hướng dẫn, trả lời việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Cũng theo Thông tư này, Bộ trưởng sẽ trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ 1 ngày/ tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng cũng sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

T.C