Bộ trưởng Nội vụ vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của luật 1/7 tới đây.

Có 5 nghị định được xây dựng để trình Chính phủ trong tháng 4/2020 và sẽ thay thế các nghị định có liên quan đã ban hành trước đó.

Đó là nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN.

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các nghị định phải bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kế thừa quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tích hợp các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao; thu gọn đầu mối các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện; giảm thiểu thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

 

Đối với nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức.

Đồng thời cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Đối với nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, Bộ trưởng cũng lưu ý, phải rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, đối với nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu phải rà soát, kết hợp quy trình đánh giá Đảng, đoàn thể, chính quyền để bảo đảm không trùng lắp, giảm thủ tục hành chính; quy định chi tiết tiêu chí các mức phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…

Thu Hằng 

Cơ quan ‘gác gôn’ nhân sự của Chính phủ không có chuyện gửi gắm

Cơ quan ‘gác gôn’ nhân sự của Chính phủ không có chuyện gửi gắm

 Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ với VietNamNet về những áp lực của ngành qua 1 năm bộn bề, khi cùng lúc phải sửa đổi 4 luật quan trọng liên quan đến hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức.