Hôm nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại tổ.

Buổi sáng, Trung ương tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12; dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

hội nghị trung ương, nhân sự
Ảnh: VGP

Buổi chiều, các ủy viên Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Theo VGP