- Chủ tịch QH nhấn mạnh, không thể trưng cầu ý dân nói A mà lại công bố B. Đã trưng cầu ý dân thì ý dân là quyết định và phải theo ý dân, nếu không thì đừng trưng cầu.

Chiều nay, UBTVQH cho ý kiến dự án luật Trưng cầu ý dân lần cuối trước khi trình QH thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết dự thảo lần này quy định kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu.

Trưng cầu ý dân phải theo ý dân
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý

Theo quy định, kết quả trưng cầu ý dân có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của QH xác nhận được công bố. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân.

UBTVQH có trách nhiệm báo cáo kết quả trưng cầu ý dân trước QH. QH họp, xem xét báo cáo này và ra nghị quyết xác nhận kết quả trưng cầu ý dân chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

“Như vậy, quy trình trưng cầu ý dân bắt đầu từ khi QH quyết định việc trưng cầu ý dân và kết thúc khi QH ra nghị quyết xác nhận kết quả trưng cầu ý dân”, ông Lý nói.

 

Phải theo ý dân

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu lại cho rằng, theo quy trình QH đã giao UBTVQH tổ chức trưng cầu ý dân thì nên để UBTVQH công bố rồi báo cáo QH chứ không phải đợi QH ra nghị quyết xác nhận kết quả rồi mới công bố.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đồng tình với việc UBTVQH tổ chức trưng cầu và công bố kết quả, sai đúng UBTVQH chịu trách nhiệm. Đồng thời báo cáo việc tổ chức và kết quả trưng cầu cho QH biết.

Ông cũng nhấn mạnh, không thể trưng cầu ý dân nói A mà ta lại công bố B. Đã trưng cầu ý dân thì ý dân là quyết định và phải theo ý dân, nếu không đừng trưng cầu.

Về kết quả trưng cầu ý dân, ông Phan Trung Lý cho hay, để bảo đảm hiệu lực của vấn đề trưng cầu ý dân được đông đảo cử tri cả nước tham gia, UBTVQH đề nghị, cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất 3/4 tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành được công bố để thi hành.

Thu Hằng