Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1499 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế).

Tổng biên chế công chức năm 2021 giảm 3.867 người
Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 người

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344 biên chế. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 106.836 biên chế.

Trong số này, Bộ Tài chính được giao biên chế nhiều nhất với 66.836 người; kế đến là Bộ Tư pháp với 9.574 biên chế; đứng thứ ba là Bộ Công Thương với 6.460 biên chế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6.096 biên chế...

 

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện được giao 140.508 biên chế. Trong các địa phương, Hà Nội nhiều biên chế nhất với 7.927 người; kế đến là TP.HCM được giao 7.124 biên chế; kế đến là Thanh Hóa với 3.692 biên chế; Nghệ An 3.311 biên chế; Quảng Nam 3.149 biên chế...

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế. Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức trong tổng số biên chế công chức nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Thu Hằng

Bộ trưởng Nội vụ chuyển giao một số nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Nội vụ chuyển giao một số nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 5220 về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.