Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ sáng 30/12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thành công nổi bật trong nhiệm kỳ này là hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Tinh giản biên chế vượt mục tiêu

Cụ thể, bộ máy tại các bộ ngành Trung ương (không tính Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức.

Tinh giản biên chế, gần 55.000 người về hưu trước tuổi
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc.
 
Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%).

Ngoài ra, Thứ trưởng Nội vụ cũng cho biết, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 hơn 247.300 biên chế, giảm hơn 27.500 biên chế (giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Còn biên chế sự nghiệp năm 2021 hơn 1,78 triệu người, giảm 242.700 biên chế (giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Cùng với đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay có hơn 1 triệu người, giảm 147.290 người ( giam3 12,49% so với năm 2015).

Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

 

Trong số này có gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

“Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao. Việc này đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra”, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

5 bộ có số thứ trưởng vượt quy định
 
Về số lượng cấp phó, theo quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Cụ thể số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tại thời điểm ngày 10/10 có Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 Thứ trưởng (ít hơn 2); 6 bộ ngành có 4 Thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.

9 bộ ngành có 5 thứ trưởng và tương đương (đúng quy định) gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

4 Bộ có 6 thứ trưởng, trong đó Bộ Ngoại giao thực hiện đúng quy định; Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ vượt 1 thứ trưởng. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định.
 
Như vậy có 5 bộ vượt số lượng thứ trưởng so với quy định gồm các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.
 
Đối với các cơ quan bên trong bộ ngành không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, theo quy định, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4.

Tính đến 31/12/2019, số lượng phó tổng cục trưởng và tương đương bình quân là 2,8; số lượng phó cục trưởng và tương đương bình quân là 2,9; số lượng phó vụ trưởng và tương đương bình quân là 2,5.

Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân rộng thi tuyển lãnh đạo

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Kết quả có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển, với 109 vị trí.

Qua đó, Bộ tham mưu Chính phủ kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương và tiến hành tổng kết vào quý IV năm 2022.

Thu Hằng

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Tính đến nay, cả nước có 110 Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 4 bộ vượt số lượng cấp phó so với quy định; có 201 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giảm 16 người.