Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, cư trú tại những địa bàn khác nhau với bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, với 26 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 105 di tích quốc gia đặc biệt; 3.423 di tích quốc gia; hơn 10.000 di tích cấp tỉnh/thành và gần 69.000 di sản văn hóa phi vật thể được nhận diện, kiểm kê, trong đó có 288 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiêu chí văn hóa trong NTM: Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo
Tiêu chí văn hóa trong NTM: Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo

Triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn phát huy, giao lưu và truyền giữ các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống. Đề án học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa đã triển khai thực hiện ở khắp các địa phương.

 

Hiện cả nước có 3.257 thư viện cấp xã, hơn 16.000 thư viện/tủ sách công cộng cơ sở, trên 60 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên phạm vi cả nước và hơn 22.000 thiết chế văn hóa truyền thống như đình, đền, chùa…tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo của người dân.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng cần phải tăng cường đầu tư cho văn hóa, bởi thực tế hiện nay, việc đầu tư cho văn hóa phải tương xứng so với các lĩnh vực khác.

Bài: Phùng Thu Thủy - nhóm PV
Ảnh: Phan Thị Thân - nhóm PV