- Thủ tướng đã phê bình 22 tỉnh, thành phố chưa công bố bộ thủ tục về đất đai theo chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành hữu quan về cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường sáng 26/5.

Theo báo cáo, trong lĩnh vực đất đai, Bộ đã công bố bộ TTHC trong lĩnh vực này gồm 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục); 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp (giảm 9 thủ tục).

Đồng thời đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê, cấp giấy chứng nhận, thời gian thực hiện thủ tục đã giảm nhiều so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục, đặc biệt đối với thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội…

Thủ tướng phê bình địa phương chậm cải cách thủ tục đất đai
Thủ tướng phê bình 22 tỉnh, thành chưa công bố bộ thủ tục đất đai. 

Song bên cạnh đó, việc công bố TTHC về đất đai của địa phương còn chậm, hiện còn 22/63 tỉnh, thành phố tchưa ban hành bộ TTHC về đất đai...

Cải cách thủ tục để chống tham nhũng

 
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC nói chung và cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng là để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng; đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, theo hướng bãi bỏ những quy định không cần thiết, hoặc nếu giữ để quản lý thì phải đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch nhằm vừa quản lý tốt hơn, vừa tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện, thực thi pháp luật và cải cách TTHC; hợp nhất, liên thông trong quy trình xử lý TTHC. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc đi liền sơ kết, tổng kết, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh, phê bình những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã phê bình một số địa phương chậm trễ trong việc thực hiện cải cách TTHC về đất đai. 

Trong đó có 22 tỉnh, thành phố chưa công bố bộ TTHC về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng, 49 tỉnh, thành phố chưa đưa Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động (48 tỉnh, thành phố mới lập xong đề án và 1 tỉnh chưa lập đề án).

Linh Thư