- UBND TP. Đà Nẵng vừa quyết định đình chỉ hoạt động cơ quan đại diện Thời báo Làng nghề Việt tại địa bàn.

Theo quyết định này, Thời báo Làng nghề Việt bị định chỉ là do thiếu thống nhất, làm trở ngại công tác quản lý nhà nước về báo chí tại thành phố. 

Thời báo Làng nghề Việt không tuân thủ việc thông tin báo cáo về hoạt động của cơ quan đại diện tại Đà Nẵng theo quyết định của TP.

Thời hạn đình chỉ là 3 tháng.

Thời báo Làng nghề Việt bị đình chỉ hoạt động ở Đà Nẵng
Giao diện điện tử Thời báo Làng nghệ Việt
 

Ngoài ra, cơ quan đại diện tại miền Trung của tờ báo này không chấp hành các quy định quản lý nhà nước về báo chí. 

Thời báo Làng nghề Việt cũng không đảm bảo điều kiện thành lập, hoạt động cơ quan đại diện theo quy định tại Thông tư số 13/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời báo Làng nghề Việt là cơ quan của TƯ Hiệp hội làng nghề Việt Nam.

P.V