- Sau phiên họp tại đoàn chiều qua, các đại biểu dự Đại hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận tại hội trường về các văn kiện của Đại hội.

 
Thảo luận các văn kiện Đại hội 12

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh Phạm Hải

Các văn kiện quan trọng của Đại hội 12 được xem xét, thảo luậngồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 11; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Điểm mới của các văn kiện thể hiện ở: phát huy “sức mạnh toàn dân tộc”, phát huy “dân chủ XHCN", “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

Đại hội sẽ còn dành một buổi họp sáng mai tiếp tục thảo luận về các văn kiện trước khi lấy ý kiến đại biểu về dự kiến các vấn đề cần biểu quyết trong văn kiện Đại hội 12 (nếu có).

Xuân Linh