Ngày 17/10/2019 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1411/QĐ-TTg công nhận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Quỳnh Phụ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thái Bình có thêm huyện thứ 3 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thái Bình có thêm huyện thứ 3 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 10/10, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp xét, công nhận huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Phụ, sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Phụ có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đạt được kết quả đó, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền 1.050,302 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình thiết chế văn hóa, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân, chính sách an sinh xã hội...

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 45,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 còn 1,6%; tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện đạt 98%.

Quỳnh Phụ phấn đấu đến năm 2020 có 8 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. Căn cứ quy định về các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Quỳnh Phụ đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Được biết, Quỳnh Phụ là huyện thứ 3 của tỉnh Thái Bình được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 sau 02 huyện Tiền Hải và Thái Thụy.

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV