Theo đó, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (cả khối Đảng, đoàn thể và khối nhà nước) rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý (kể cả các trường hợp được tuyển dụng trước tháng 6/2012) bảo đảm theo đúng quy định và kịp thời xử lý các trường hợp có sai phạm.

Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan.

Cách xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Trần Thường

Văn bản nêu rõ, đối với những trường hợp được tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017 mà đến ngày 24/3/2020 đã hoàn thiện và được người đứng đầu đánh giá hoàn thành tốt, có phẩm chất, đạo dức, uy tín tốt, không vi phạm gì thì không thu hồi quyết định tuyển dụng.

Thu hồi các quyết định tuyển dụng sai

Trường hợp đến ngày 24/3/2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện, quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Các trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải thực hiện lại quy trình tuyển dụng. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định về công tác cán bộ trước đó; nếu không trúng tuyển thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức bị người đứng đầu đánh giá không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm các quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan.

 

Còn trường hợp được tuyển dụng, bố trí vào vị trí việc làm nhưng chưa xếp ngạch công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm trước ngày 28/12/2017 và được người đứng đầu  đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm nhưng không đủ thời gian thì hết năm 2020 dự thi nâng ngạch để hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch. Nếu không đạt thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức bố trí lại vị trí việc làm theo đúng với ngạch công chức hiện đang đảm nhiệm.

Làm rõ trách nhiệm

Hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm gồm có các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu có liên quan; đánh giá, nhận xét của người đứng đầu về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín trong 5 năm gần nhất.

Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác qua nhiều nơi thì đơn vị đang sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trao đổi bằng văn bản với cơ quan người được tuyển dụng đã công tác trước đây.

Người đứng đầu rà soát về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ xem xét, quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ xem xét, kết luận cụ thể về từng trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (quyết định việc thu hồi hay không thu hồi quyết định tuyển dụng) theo phân cấp; đồng thời tổng hợp, báo cáo về Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức TƯ.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân để xẩy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Việc thực hiện xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020 và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức TƯ trước ngày 31/1/2021.

Thu Hằng

Ban Bí thư kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức

Ban Bí thư kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành kết luận số 71 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.