Chiều nay (16/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi với tỉ lệ 441/449 ĐBQH tán thành.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi thông qua, Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Việc thành lập Bộ Thanh niên cần nghiên cứu kỹ lưỡng
Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình

UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nghiên cứu thành lập bộ chuyên trách về công tác thanh niên trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên là ý kiến xác đáng.

“Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp”, ông Bình nói.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; có ý kiến đề nghị không quy định cụ thể bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên.

UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, thực tiễn thi hành luật những năm qua cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên là do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, trong khi thanh niên là đối tượng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xã hội.

 

Đối với Bộ Nội vụ, sau khi được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cũng đã có cố gắng và đạt kết quả nhất định.

Vì vậy, nhằm khắc phục những bất cập thời gian qua, đáp ứng chủ trương, yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, phù hợp với thực tiễn hiện nay và bảo đảm tính ổn định trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, UB Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép tiếp tục giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên như dự thảo luật.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ quan tâm kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương và Đoàn Thanh niên đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Ông Bình cũng cho biết, có ý kiến đề nghị bỏ quy định UBND cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu thực tế và điều kiện của địa phương, thành lập tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tư vấn, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh về công tác thanh niên. Vì đây là quy định có tính chất tùy nghi, dễ dẫn đến việc thực hiện không thống nhất trong phạm vi cả nước.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UB Thường vụ Quốc hội đã bỏ quy định này trong dự thảo luật.

Luật Thanh niên sửa đổi gồm 6 chương, 41 điều, có hiệu lực từ 1/1/2021.

Thu Hằng

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp xem xét quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp xem xét quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

UB Tư pháp của Quốc hội vừa họp xem xét tính đúng đắn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án NDTC trong vụ án Hồ Duy Hải kéo dài từ năm 2008 đến nay.