Theo luật, cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Vi phạm khi đương chức, cán bộ về hưu hết 'hạ cánh an toàn'
Các đại biểu bấm nút thông qua luật. Ảnh: Minh Đạt

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 1/7/2020 được thực hiện theo quy định của luật này.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc thay hình thức kỷ luật “xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các chế độ, chính sách đang được hưởng.

UBTVQH nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện. Do đó, xin được quy định trong luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Đồng thời, quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là để bảo đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng.

Theo Tổng thư ký QH, thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

Vì vậy, để thể hiện rõ hình thức kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, tinh thần, trong dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định theo hướng chỉ xử lý hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức giữ chức vụ, quyền hạn nhất định đã nghỉ hưu, nghỉ việc mà không áp dụng chung cho tất cả cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc.

UBTVQH cho rằng, việc bổ sung vào luật quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là thực hiện đúng yêu cầu của nghị quyết TƯ, bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Việc này nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Về đánh giá công chức, một số ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, khả thi hơn để có thể đưa được người không đủ năng lực, trình độ ra khỏi bộ máy. Có ý kiến đề nghị quy định việc đánh giá công chức theo kết quả, hiệu quả công việc cụ thể.

Tổng thư ký QH cho biết luật lần này đã sửa đổi, bổ sung, làm rõ hơn nội dung đánh giá công chức để tăng cường tính khả thi và thống nhất với các văn bản của Đảng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Công chức chây ỳ đến mấy cũng khó bị đuổi việc vì luật

Công chức chây ỳ đến mấy cũng khó bị đuổi việc vì luật

Luật Cán bộ, công chức sau hơn 10 năm triển khai đã cho thấy một số vấn đề mà Luật quy định không mang lại tác dụng mong muốn, khó triển khai.

Hương Quỳnh